ข้อมูลผู้ร้องเรียน
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง
      ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ , ที่อยู่ , โทรศัพท์ และ
  E-Mail จะถูกเก็บเป็นความลับ
  

   รับเรื่องราวร้องเรียน
   1690

   สถิติการแนะนำ - ร้องเรียน
การร้องเรียน
640
 
การแนะนำ
789
 
การชมเชย
19
 
ทุจริต
13
 
ทั่วไป
10
 
รวม
1,458
 
แบ่งประเภทเริ่ม 1 ตุลาคม 2554          

จำนวนการร้องเรียน
1,514
 
ข้อมูลที่กำลังดำเนินการ
60
 
ข้อมูลที่เปิดอ่าน
1,463
 
ข้อมูลที่ตอบกลับ
1,386
 
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
72
 ชื่อ - นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน
ที่อยู่
ตำบล/แขวง อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
E-Mail
ประเภท
การร้องเรียน
แนะนำ
ชมเชย
ทั่วไป
ทุจริต
รายละเอียดการแนะนำ - ร้องเรียน


   รายละเอียดการร้องเรียน
      1. ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้กล่าวโทษหรือผู้เร้องเรียน
      2. ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัดของผู้ถูกกล่าวโทษ หรือผู้ถูกร้องเรียน
      3. ระบุข้อกล่าวหาการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะกับตำแหน่งหน้าที่ราชการ
      4. บรรยายลักษณะหรือพฤติการณ์การกระทำอย่างละเอียด ดังนี้.-
         ก. การกระทำความผิดเกิดขึ้นเมื่อใด
         ข. มีขั้นตอน หรือรายละเอียดการกระทำความผิดอย่างไร
         ค. มีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์ พยานเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด หรือไม่
(ถ้าไม่สามารถนำมาแสดงได้ ให้ระบุว่าบุคคลใดเป็นผู้ครอบครองหรือเก็บรักษา)
      ในกรณีที่ผู้กล่าวหาหรือผู้ร้องเรียนไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล ถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ทางการรถไฟฯ จะดำเนินการพิจารณา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206 / ว 218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541

การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 :: โทรศัพท์ 0-2621-8701