การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 35 [ ทั้งหมด 1,048,003 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
28 มกราคม 2556 15.00 น.
     ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 วญส.ที่ รฟ.กส.1000/58/2556 ลงวันที่ 24 มกราคม 2556
 • การจัดการประกวดราคา
  • งานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง)
   - ลงนามสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า S U Joint Venture เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างสัญญาที่ 1 เมื่อ 18 มกราคม 2556 ในวงเงิน 29,826,973,512 บาท .
  • งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต)
   - กำหนดลงนามสัญญาจ้างบริษัท Italian – Thai Development Public Company Limited เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างสัญญาที่ 2 ในวงเงิน 21,235,400,000 บาท ในวันที่ 31 มกราคม 2556
  • งานสัญญา 3 (งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า)
   - อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติคณะกรรมการรถไฟฯ ในเรื่องการตีความและวินิจฉัยปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นชอบผลการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ และอนุมัติให้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา MAA Consortium เป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการสายสีแดง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
  • ปัจจุบันรอการลงนามในสัญญาหลังจากได้รับอนุมัติให้ปรับกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาของ โครงการฯ
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
  • คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นชอบผลการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ และอนุมัติให้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา TEAM Association เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อ 8 ตุลาคม 2555 โดยให้ รฟท. รายงาน คค. ขอปรับกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งงาน PMC และ CSC ไปในคราวเดียวกัน
  • การรถไฟฯ รายงาน คค. ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษา PMC และ CSC เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555 และรายงาน คค. เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมตามประเด็นการพิจารณาของ สนข. เมื่อ 8 มกราคม 2556
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นไม่เป็นอุปสรรคกีดขวางงานก่อสร้าง โดยสามารถวางแผน สอดรับกับงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี รฟท. กำลังขออนุมัติดำเนินการจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างเป็น ผู้ดำเนินการรื้อย้ายฯ

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550