( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกลาง ฝ่ายบริการสินค้า สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง(ไอซีดี)ลาดกระบัง ระยะเวลา 5 ปี
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.สค.3320/94/2564
 
            เลขที่ รฟ.สค.3320/ 94 /2564
            ประกาศ ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย
            เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกลางฝ่ายบริการสินค้า
            สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง
            ระยะเวลา 5 ปี
            
            ***************************
            ลักษณะการให้เช่า ให้เช่าอาคารประกอบกิจการทั่วไป เว้นแต่การประกอบการกิจการรถยนต์บรรทุก ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 336 ตารางเมตร
            
            กำหนดการจำหน่ายแบบสอบราคา ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ราคาชุดละ 1,000.-บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ห้องการเงิน งานกำกับสัญญาและร่วมทุน กองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า ชั้น 2 (ห้อง 209) อาคารสำนักงานกลางฝ่ายบริการสินค้า สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 33/4 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
            
            กำหนดชี้แจงและดูสถานที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.45 น. ห้องประชุม 2 ชั้น 2(ห้อง 201) อาคารสำนักงานกลางฝ่ายบริการสินค้า สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย
            
            กำหนดวันยื่นซองเสนอราคา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 (ห้อง 201) อาคารเดียวกัน
            
             กำหนดวันเปิดซองเสนอราคา วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 (ห้อง 201) อาคารเดียวกัน
            
            ราคากลาง เดือนละ 25,536 บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)
            
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่งานกำกับสัญญาและร่วมทุน กองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทยชั้น 2 ห้อง 210 หรือโทร. 02 - 737 – 9273 ในเวลาราชการ
            
            ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2564
            
            
            
            
            
            (นายนฤชา เชาวน์ดี)
            หัวหน้ากองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) นายนฤชา เชาวน์ดี
( นายนฤชา เชาวน์ดี )
หัวหน้ากองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง


สำเนาถูกต้อง
( นายพิชิต ขวัญคำ )
พดร.6
14/10/2564 11:43:30