( สำเนา )

ประกาศฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาค่าเช่าพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพในการทำโรงพักสินค้า ที่สถานีหนองคาย
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ดร.1000/1257/2564
 
            ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะให้เช่าพื้นที่บางส่วนในย่านสถานีหนองคายเพื่อใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของพื้นที่ในการทำโรงพักสินค้า เป็นการชั่วคราว มีกำหนด 3 ปี โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 แปลง ด้วยวิธีเสนอราคาแต่ละแปลงแยกจากกัน ซึ่งผู้เสนอราคาแต่ละราย สามารถเสนอราคาแปลงใดแปลงหนึ่งได้เพียง 1 แปลงเท่านั้น ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์การเช่า ซึ่งมีเงื่อนไขโดยสังเขป ดังนี้
             ๑. อัตราค่าเช่าขั้นต่ำเดือนละ 415,600.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ไม่รวมค่าภาษีฯ
             ๒. ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองเป็นเงินจำนวน 4,987,200.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
             ๓. จำหน่ายซองเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ในราคา 160,500.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าร้อยบาท)
             รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
             ๔. กำหนดชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้ประสงค์จะยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมสถานีรถไฟหนองคาย
             ๕. กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ห้อง 111/1
             การรถไฟแห่งประเทศไทย
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานการเช่าและบริหารสัญญา กองพัฒนาและบริหารสัญญาธุรกิจด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 – 220 – 4841 และ 02 – 220 – 4842 ได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) ฐากูร อินทรชม
( นายฐากูร อินทรชม )
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ปฏิบัติการแทน
ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวลักษมี ณ เชียงใหม่ )
พดร.4
14/10/2564 10:05:40