( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน ๓ แห่ง ที่ ๑.อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง (อาคาร ๓ ชั้น จำนวน ๖๖ ห้อง) ๒.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง (อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๓๑ ห้อง) ๓.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีแหลมฉบัง (อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๓๑ ห้อง) ระยะเวลาจ้าง ๓ ปี
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.สค.1130/28/2564
 
            ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน ๓ แห่ง
      ๑.อาคารสำนักงานกลาง สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง (อาคาร ๓ ชั้น จำนวน ๖๖ ห้อง)
      ๒.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง (อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๓๑ ห้อง)
      ๓.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ ที่ย่านสถานีแหลมฉบัง (อาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๓๑ ห้อง)

ราคากลาง 6,334,400.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      ๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
      ๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      ๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      ๔ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคล ที่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการในด้านการให้บริการความสะอาด ซึ่งเคยประกวดราคาจ้างในงานจ้างประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
      ๕ ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      ๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
      บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      ๗ เป็นผู้เคยรับจ้างงานให้บริการทำความสะอาด และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) พร้อมทั้งต้องแนบเอกสารรับรองการว่าจ้างงาน (สำเนาคู่สัญญา) และหนังสือรับรองผลงาน โดยต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวย้อนหลังไม่เกิน ๓ (สาม) ปี นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดสัญญาถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้ การรถไฟฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เสนอ
      ๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
      ๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      ๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Government Procurement: e-Gp) ของกรมบัญชีกลาง
      ๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (G0vernment Procurement: e-Gp) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      ๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด
      ๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด๑๔ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด
      ๑๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
      ๑๖ ต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO ๙๐๐๑: ๒๐๑๕ และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ : ๒๐๑๕
      ๑๗ ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อในฐานข้อมูลบริการทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
      ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
      (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้เสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
      (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
      เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
       ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
      
      
      

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์
             : ๐ - ๒๒๒๐ - ๔๒๓๙
             : ๐ - ๒๒๒๐ - ๔๒๕๕
             หมายเลขโทรสาร : ๐ - ๒๒๒๐ - ๔๒๕๖
            ในวันและเวลาราชการ
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามไปยัง งานพัสดุและการเงิน กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ thatsama.pr@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
            โดยฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
            

ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) สิทธิชัย บุญเสริมสุข
( นายสิทธิชัย บุญเสริมสุข )
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการสินค้า
ปฏิบัติการแทน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นายจาตุรนต์ จันทร์เลิศ )
พบป.6
30/09/2564 19:59:39