( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขเป็นชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ระหว่างสถานีกุยบุรี-สถานีคั่นกระได แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./คล.69/2564
 
            ด้วย ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมมีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขเป็นชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ระหว่างสถานีกุยบุรี-สถานีคั่นกระได แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณหัวหิน โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
                               เสาโทรเลขโค่นล้มสาเหตุจากฝนตกหนักและพายุ
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๕,๕๙๙,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะจ้าง
                               เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕,๕๙๙,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                           ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
                               ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 5,599,400.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) สากล ชอบตรง
( นายสากล ชอบตรง )
วิศวกรกำกับการกองโทรคมนาคม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศรีพัทธา ดำริห์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 4
15/09/2564 10:55:34