( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ว่าจ้างซ่อมวาระโครงแคร่ (Bogie Frame) แคร่ PC-26 , PC-26 A จำนวน 2 แคร่
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0422/55/2564
 
            ด้วยแขวงฯ มีความประสงค์จะขอว่าจ้างซ่อมวาระโครงแคร่ (Bogie Frame) แคร่ PC-26 , PC-26 A ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ จึงเสนอรายงานขอ(จัดซื้อ/จัดจ้าง) เพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
            1. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อ
            เนื่องจากแขวงฯ มีความประสงค์จะว่าจ้างซ่อมวาระโครงแคร่ (Bogie Frame) แคร่ PC-26 , PC-26 A จำนวน 4 แคร่ เนื่องจากโคร่งแคร่ PC-26 , PC-26 A ที่ใช้งานกับรถโดยสารมีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการปรับปรุงด้านบริการ ดังนั้นเพื่อมิให้เสียหายต่องานซ่อมบำรุงรถโดยสาร และสามารถนำรถออกใช้งานได้ทันเวลา แขวงฯพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรว่าจ้างดังกล่าวต่อไป
            2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
             ว่าจ้างซ่อมวาระโครงแคร่ (Bogie Frame) แคร่ PC-26 , PC-26 A จำนวน 2 แคร่
            3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
            ราคาที่ได้มาจากตามสัญญาว่าจ้างเลขที่ รฟ.ชก.0420/256/2563 ลว. 10 กพ.64 เสนอราคาชุดละ 116,355.14 บาท จำนวน 2 แคร่. รวมเป็นเงิน 232,710.28 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 16,289.71 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 249,000 บาท
            4. ประเภทบัญชีและวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
            ใช้ประเภทบัญชี 3171001 และ วงเงินที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 249,000 บาท
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
            ภายใน 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งงาน
            6. วิธีที่จะจ้าง
             เนื่องจากเป็นงานที่ต้องใช้ผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัดจึงเห็นควรดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๘ (๒)
            โดยวงเงินอยู่ในอำนาจของ วอซ.ในการดำเนินการตามคำสั่งทั่วไปการรถไฟฯ ที่ ก.833/2560 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เรื่องการมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ข้อ 1
            7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
            พิจารณาตามเกณฑ์ราคา
            

      

ราคากลาง 249,000.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) นายสกลธ์ นนท์นิรัตศัย
( นายสกลธ์ นนท์นิรัตศัย )
วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวกรวรรณ์ สุขสมัย )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
14/09/2564 14:56:48