( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างกล
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จัดซื้อ กูบยาง (เฉพาะชิ้นคานบน) จำนวน 20 ชิ้น
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ชก.0422/113/2564
 
            ด้วยแขวงฯ มีความประสงค์จะขอจัดซื้อ กูบยาง (เฉพาะชิ้นคานบน) จำนวน 20 ชิ้น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ จึงเสนอรายงานขอ(จัดซื้อ/จัดจ้าง) เพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
            ๑. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อ
            ได้รับรายงานจากหน่วยฯ ว่า กูบยาง (เฉพาะชิ้นคานบน) ซึ่งในปัจจุบันนี้สิ่งของดังกล่าว จ่ายใช้งานหมดแล้ว และไม่มีของสำรองใช้งาน ยังมีความจำเป็นต้องใช้งานอยู่เป็นประจำ แขวงฯพิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรจัดหามาดำเนินการโดยเร่งด่วน
            ๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ
             จัดซื้อ กูบยาง (เฉพาะชิ้นคานบน) จำนวน 20 ชิ้น
             3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
            ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจำนวน 3 ราย มีผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาชิ้น ละ 16,000 บาท จำนวน 20 ชิ้น รวมเป็นเงิน 320,000 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 22,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 342,400 บาท
            4. ประเภทบัญชีและวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
            ใช้ประเภทบัญชี 3171001 และ วงเงินที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 500,000 บาท
             5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
            ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
             6.วิธีที่จะซื้อ
            เนื่องจากสิ่งของตามการครั้งนี้เป็น พัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้างหรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครึ่งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 1 จึงเห็นควรดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๙
            โดยวงเงินอยู่ในอำนาจของ วอซ.ในการดำเนินการตามคำสั่งทั่วไปการรถไฟฯ ที่ ก.๘๓๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอำนาจในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ข้อ ๓
            7.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
            พิจารณาตามเกณฑ์ราคา
            

      

ราคากลาง 342,400.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) นายสกลธ์ นนท์นิรัตศัย
( นายสกลธ์ นนท์นิรัตศัย )
วิศวกรกำกับการกองซ่อมบำรุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ
การรถไฟแห่งประเทศไทย


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวกรวรรณ์ สุขสมัย )
ลูกจ้างเฉพาะงาน
14/09/2564 14:46:45