( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทางรถไฟฯ ที่ กม. 960+500 ถึง กม. 987+000 ตอนนายตรวจทางจะนะ แขวงบำรุงทางเทพา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1930/20/169/2564
 
            กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทาง ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ กม.960+500 ถึง กม.987+000 ตอนนายตรวจทางจะนะ แขวงบำรุงทางเทพา กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
            1. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
            1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
            1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
            1.5 คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดใน ราชกิจจานุเบกษา
            1.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
            1.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เชิญชวนเสนอราคาดังกล่าว
            1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันเชิญชวนเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งนี้
            1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            1.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP)
            
            
             2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานหรือ แบบรูปรายการของงานที่ จะจ้าง โดยสังเขปตามรายการละเอียดหมายอักษร “ก” ที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้
             3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
             3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
             (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
             (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
             (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
             (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
             (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
             (4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
             (4.1) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
             (4.2) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
             3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
             (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
             (2) ใบเสนอราคา
             4. การเสนอราคา
             4.1 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท โดยเสนอราคารวม ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
             ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
             4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เริ่มทำงาน
             4.3 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารเชิญชวนเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ
             4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นใบเสนอราคา พร้อมรายการประมาณการในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ที่ทำการกองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ อาคารสถานีรถไฟหาดใหญ่ ชั้น 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอหรือเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
             5. ราคากลางของงานนี้เป็นเงิน 499,400.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
             6. การทำสัญญาจ้าง
             ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างฯ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
             6.1 เงินสด
             6.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ
             6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
             6.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
             6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
             หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
             7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
             การรถไฟแห่งประเทศไทยจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน 1 งวด ดังนี้
             เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
             การจ่ายเงินค่าจ้าง ห้ามมิให้ผู้รับจ้างมอบอำนาจให้รับเงินหรือโอนสิทธิการรับเงินให้กับผู้อื่นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟฯ ฉบับที่ 2.6 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545
             8. อัตราค่าปรับ
             8.1 กรณีผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการรถไฟแห่งประเทศไทย จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10.00 ของวงเงินของงาน จ้างช่วงนั้น
             8.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 8.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง
             9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
             ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบในสัญญาก่อสร้าง หรือข้อตกลงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า - เดือน นับถัดจากวันที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
            
            
            
             10. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
             เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
             11. มาตรฐานฝีมือช่าง
             เมื่อการรถไฟแห่งประเทศไทยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือ ที่ทางราชการเชื่อถือได้ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
             11.1 ช่างก่อสร้าง
             11.2 ช่างไฟฟ้า
             12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
             ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
            
            

      

ราคากลาง 499,400.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  13  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) จตุรชัย โพธิภักดี
( นายจตุรชัย โพธิภักดี )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคใต้


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณัฏฐกานต์ หนูเกื้อ )
พ.บริหารงานทั่วไป 5
13/09/2564 12:12:58