( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมารื้อย้ายอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนและอุปกรณ์อาณัติสัญญาณใบธง - พร้อมรื้อย้ายเสาสัญญาณ ที่ กม.446+240.90, กม.447+382.75 ระหว่างสถานีบ้านโคน - สถานีพิชัย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางสายเหนือ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./คล.68/2564
 
            ด้วย ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมมีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมารื้อย้ายอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนและอุปกรณ์อาณัติสัญญาณใบธง - พร้อมรื้อย้ายเสาสัญญาณ ที่ กม.๔๔๖+๒๔๐.๙๐, กม.๔๔๗+๓๘๒.๗๕ ระหว่างสถานีบ้านโคน - สถานีพิชัย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางสายเหนือ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
                               เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกรมทางหลวงในการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะจ้าง
                               เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๑,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                           ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
                               ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 1,388,000.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) อนุชา สง่าแสง
( นายอนุชา สง่าแสง )
วิศวกรกำกับการกองบำรุงรักษาเขต 1
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
09/09/2564 15:37:00