( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ควบคุมการเดินรถจำนวน 12 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./คล.67/2564
 
             ด้วย ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมมีความประสงค์จะ จ้างซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ควบคุมการเดินรถจำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
                               เพื่อซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่ชำรุดจากการใช้งาน
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑,๐๐๙,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะจ้าง
                               เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๐๐๙,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               ๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ SRT Waystation Control Unit
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ SRT Power Supply
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ SRT Distribution BOX
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ SRT RS ๔๒๒ Interface Circuit
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ SRT Main Station Triple Controller
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ SRT Main Station Analog Circuit
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๗ รายการพิจารณาที่ ๗ SRT Connecting Unit Connect Circuit
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๘ รายการพิจารณาที่ ๘ I/O Module
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๙ รายการพิจารณาที่ ๙ Monitor Amplifier Circuit
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๐ รายการพิจารณาที่ ๑๐ Inverter Circuit
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๑ รายการพิจารณาที่ ๑๑ Display Unit Display Circuit
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                               ๕.๑๒ รายการพิจารณาที่ ๑๒ Display Unit Handset Interface Citcuit
                                     กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                           ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
                               ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 1,009,520.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) สากล ชอบตรง
( นายสากล ชอบตรง )
วิศวกรกำกับการกองอาณัติสัญญาณ


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศรีพัทธา ดำริห์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 4
09/09/2564 14:47:18