( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทางรถไฟฯ ที่ กม. 987+000 ถึง กม. 1013+500 ตอนนายตรวจทางปัตตานี แขวงบำรุงทางเทพา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1930/20/166/2564
 
            กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทาง ในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ กม.987+000 ถึง กม.1013+500 ตอนนายตรวจทางปัตตานี แขวงบำรุงทางเทพา กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยมีรายละเอียด ดังนี้.-
            1. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
            1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
            1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
            1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
            1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
            1.5 คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดใน ราชกิจจานุเบกษา
            1.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
            1.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่เชิญชวนเสนอราคาดังกล่าว
            1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ณ วันเชิญชวนเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งนี้
            1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
            1.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP)
            2. อัตราค่าปรับ
             2.1 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 8.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง
            3. การเสนอราคา
             3.1 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท โดยเสนอราคารวม ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
             ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 45 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
             3.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เริ่มทำงาน
             3.3 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารเชิญชวนเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ
             3.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นใบเสนอราคา พร้อมรายการประมาณการในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ที่ทำการกองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ อาคารสถานีรถไฟหาดใหญ่ ชั้น 3 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอหรือเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
            4. การทำสัญญาจ้าง
             ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างฯ ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
             4.1 เงินสด
             4.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ
             4.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
             4.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
             4.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
             หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
            

      

ราคากลาง 499,700.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  8  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) จตุรชัย โพธิภักดี
( นายจตุรชัย โพธิภักดี )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคใต้


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวณัฏฐกานต์ หนูเกื้อ )
พ.บริหารงานทั่วไป 5
08/09/2564 19:09:48