( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./คล.66/2564
 
              ด้วย ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมมีความประสงค์จะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาโครงข่ายวิทยุระบบดิจิตอลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
                               เพื่อความปลอดภัยในการเดินรถ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๗,๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะจ้าง
                               เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๗,๕๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสองพันบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                           ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
                               ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 7,502,000.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) สากล ชอบตรง
( นายสากล ชอบตรง )
วิศวกรกำกับการกองโทรคมนาคม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศรีพัทธา ดำริห์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 4
07/09/2564 16:38:20