( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ (งานถาวรครั้งที่ 2) ที่ กม.482+347.00 - กม.482+377.00 (กม.482/4-กม.482/9) ระหว่างสถานีห้วยทับทัน - สถานีอุทุมพรพิสัย ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./คล.65/2564
 
             ด้วย ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมมีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ (งานถาวรครั้งที่ ๒) ที่ กม.๔๘๒+๓๔๗.๐๐ - กม.๔๘๒+๓๗๗.๐๐ (กม.๔๘๒/๔-กม.๔๘๒/๙) ระหว่างสถานีห้วยทับทัน - สถานีอุทุมพรพิสัย ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
                               ตามที่ทางการอนุมัติให้ กรมทางหลวงชนบท ขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ และสะพานลอยคนเดินข้ามพร้อมทางลาดคนพิการ ที่ กม.๔๘๒+๓๔๗.๐๐ - กม.๔๘๒+๓๗๗.๐๐ ระหว่างสถานีห้วยทับทัน - สถานีอุทุมพรพิสัย ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๗๖๗,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะจ้าง
                               เงินนอกงบประมาณจาก จำนวน ๗๖๗,๖๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                           ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
                               ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
                 

      

ราคากลาง 767,600.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  7  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) สากล ชอบตรง
( นายสากล ชอบตรง )
วิศวกรกำกับการกองโทรคมนาคม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
07/09/2564 15:43:48