( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง งานจัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็ก (เซฟตี้) ชนิดหุ้มส้นและชนิดหุ้มข้อ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานทั่วประเทศ แผนกการพัสดุ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการช่างโยธา
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.1012/19/80/2564
 
             ด้วยแผนกการพัสดุ จะดำเนินการจัดซื้อรองเท้าหนังนิรภัยหัวเสริมเหล็ก (เซฟตี้) ชนิดหุ้มส้นและชนิดหุ้มข้อ เพื่อจัดส่งให้ศูนย์ฯ จ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

       รายการที่ 1. รองเท้าหนังนิรภัยหัวเสริมเหล็กพื้นกันลื่นชนิดหุ้มส้น (สีน้ำตาล) จำนวน 252 คู่
       รายการที่ 2. รองเท้าหนังนิรภัยหัวเสริมเหล็กพื้นกันลื่นชนิดหุ้มข้อ (สีน้ำตาล) จำนวน 356 คู่
       รายการที่ 3. รองเท้าหนังนิรภัยหัวเสริมเหล็กพื้นกันลื่นชนิดหุ้มส้น (สีขาว) (รองเท้าสตรี) จำนวน 10 คู่

ราคากลาง 715,400.00 บาท

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
      1. มีความสามารถตามกฎหมาย
      2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
      3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
      4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
      5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
      6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
      7.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
      8.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย และ/หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
      9.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      10. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
      
      

             สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ทางการฯ มีหนังสือเจรจาต่อรองราคา เลขที่ รฟ.ยธ.1012/20/90/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และมีหนังสือขอยันยันราคา เลขที่ อผศ5151/566 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) ยศ อินทสุก
( นายยศ อินทสุก )
รองวิศวกรใหญ่ด้านบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวทักษิณา พวงแก้ว )
หัวหน้ากองจัดซื้อจัดจ้าง
06/09/2564 15:12:23