( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เลขที่ รฟ.สค.3320/78/2564
เรื่อง ประกาศ ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าสิทธิเพื่อบริการจัดเก็บค่าจอดรถในพื้นที่ของการรถไฟฯ พื้นที่ติดสถานี D สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง ระยะเวลา 5 ปี
ยกเลิกประกาศ
- - - - - - - - - - - - - - -
 
            เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าสิทธิเพื่อบริการจัดเก็บค่าจอดรถในพื้นที่ของการรถไฟฯ
            พื้นที่ติดสถานี D สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง
            เลขที่ รฟ.สค.3320/78/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
            ........................................................
            
             ตามที่กองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า ดำเนินการออกประกาศประกวดราคาเช่าสิทธิเพื่อจัดเก็บค่าจอดรถยนต์ พื้นที่ติดสถานี D สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง เลขที่ รฟ.สค.3320/78/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 เนื่องจากมีรายละเอียดในประกาศ ข้อ 3 เงื่อนไขการยื่นซองเสนอราคา มึข้อความคลาดเคลื่อน ดังนั้น จึงเห็นควรยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าสิทธิเพื่อจัดเก็บค่าจอดรถยนต์ในพื้นที่ของการรถไฟฯ พื้นที่ติดสถานี D สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง เลขที่ รฟ.สค.3320/78/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
            

ประกาศ ณ วันที่ 9  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) นายนฤชา เชาวน์ดี
( นายนฤชา เชาวน์ดี )
หัวหน้ากองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง


สำเนาถูกต้อง
( นายพิชิต ขวัญคำ )
พดร.6
9/9/2564 14:40:25
( สำเนา )

ประกาศฝ่ายบริการสินค้า
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกาศ ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาเช่าสิทธิเพื่อบริการจัดเก็บค่าจอดรถในพื้นที่ของการรถไฟฯ พื้นที่ติดสถานี D สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง ระยะเวลา 5 ปี
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.สค.3320/78/2564
 
            ลักษณะการให้เช่า ประกอบการให้บริการเพื่อจัดเก็บค่าจอดรถยนต์ ในพื้นที่ของ การรถไฟฯ พื้นที่ติดสถานี D สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ไอซีดี ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 11,279 ตารางเมตร แนบท้ายประกาศ
            
            กำหนดการจำหน่ายแบบสอบราคา ระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ราคาชุดละ 1,000.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ห้องการเงิน งานกำกับสัญญาและร่วมทุน กองปฏิบัติการ ไอ ซีดีลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า ชั้น 2 (ห้อง 209) อาคารสำนักงานกลางฝ่ายบริการสินค้า สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง การรถไฟแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 33/4 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
            
            กำหนดชี้แจงและดูสถานที่ วันที่ 17 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ห้องประชุม 2 ชั้น 2 (ห้อง 201) อาคารสำนักงานกลางฝ่ายบริการสินค้า สถานีบรรจุและแยก สินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทย
            
            กำหนดวันยื่นซองเสนอราคา วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 (ห้อง 201) อาคารเดียวกัน
            
             กำหนดวันเปิดซองเสนอราคา วันที่ 28 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 (ห้อง 201) อาคารเดียวกัน
            
            ราคากลาง เดือนละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
            
             ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่งานกำกับสัญญาและร่วมทุน กองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง ฝ่ายบริการสินค้า การรถไฟแห่งประเทศไทยชั้น 2 ห้อง 210 หรือโทร. 02 - 737 – 9273 ในเวลาราชการ
            

      

            

ประกาศ ณ วันที่  6  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) นายนฤชา เชาวน์ดี
( นายนฤชา เชาวน์ดี )
หัวหน้ากองปฏิบัติการไอซีดีลาดกระบัง


สำเนาถูกต้อง
( นายพิชิต ขวัญคำ )
พดร.6
06/09/2564 11:37:35