( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเส้นทางสายใต้ตอนบน จำนวน 27 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./คล.63/2564
 
            ด้วย ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมมีความประสงค์จะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเส้นทางสายใต้ตอนบน จำนวน ๒๗ แห่ง โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
                               เพื่อรักษาความปลอดภัยในเขตสถานีรถไฟ
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๒,๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะจ้าง
                               เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๒,๔๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                           ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
                               ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 12,473,000.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) ปรียาภรณ์ จินดาสถาน
( นางสาวปรียาภรณ์ จินดาสถาน )
หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวศรีพัทธา ดำริห์ )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 4
03/09/2564 15:13:27