( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงประแจย่านสถานีพิษณุโลก แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ โดยวิธีคัดเลือก
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ สส./ผจจ./คล.62/2564
 
            ด้วย ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมมีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงประแจย่านสถานีพิษณุโลก แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
                           ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง
                               เนื่องจากมีเหตุขบวนรถไฟตกรางในย่านสถานีพิษณุโลก ทำให้ชุดประแจชำรุดเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องจ้างซ่อมปรับปรุงประแจย่านสถานีพิษณุโลก แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้โดยสาย และในการเดินขบวนรถ
                           ๒. รายละเอียดของพัสดุ
                               รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                           ๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                           ๔. วงเงินที่จะจ้าง
                               เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                           ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
                               กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
                           ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
                               ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
                           ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
                               การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

      

ราคากลาง 1,475,000.00 บาท

            

ประกาศ ณ วันที่  2  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) อนุชา สง่าแสง
( นายอนุชา สง่าแสง )
วิศวกรกำกับการกองบำรุงรักษาเขต 1
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


สำเนาถูกต้อง
( นางสาวพุทธวรรณ บุปผา )
พนักงานบริหารงานทั่วไป 5
02/09/2564 15:40:07