( สำเนา )

ประกาศฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย
เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อผงเชื่อมเทอร์มิต ขนาดราง 100 ปอนด์ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
- - - - - - - - - - - - - - -
เลขที่ รฟ.ยธ.๑๗๒๔/๗/๒๐๙/๒๕๖๔
 
             การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อผงเชื่อมเทอร์มิต ขนาดราง ๑๐๐ ปอนด์ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
             จัดซื้อผงเชื่อมเทอร์มิต ขนาดราง ๑๐๐ ปอนด์ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ จำนวน ๕๗ ชุด
             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
             ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
             ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
             ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
             ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
             ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
             ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
             ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ
             ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นข้อเสนอให้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
             ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ละเว้นเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น
             ๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement: e - GP ) ของ กรมบัญชีกลาง
             ๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตในประเทศไทย หรือผู้ที่ได้รับ การแต่งตั้งจากผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิต
             ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารพร้อมยื่นข้อเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อน วันพิจารณาราคาตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการแขวงบำรุงทางนครสวรรค์ ย่านสถานีรถไฟนครสวรรค์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
            และจะทำการพิจารณาผู้เสนอราคาในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
             ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖-๓๘๖-๖๕๐ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อการรถไฟฯ ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมายังการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ civilnorth@railway.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยการรถไฟฯ จะชี้แจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.railway.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

      

            

ประกาศ ณ วันที่  21  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2564

( ลงนาม ) อุดม เหมาเพชร
( นายอุดม เหมาเพชร )
วิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ


สำเนาถูกต้อง
( นางนิภาพร กีนารักษ์ )
พ.บริหารงานทั่วไป 6
21/06/2564 14:31:43