ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ไม่มีข้อเสนอแนะ

ประกาศ  153  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
24/06/2564
47,401,200.00    
41
ไม่มีผู้เสนอแนะ
2
05/06/2564
40,930,000.00    
191
ไม่มีผู้เสนอแนะ
3
09/04/2564
40,930,000.00    
162
ไม่มีผู้เสนอแนะ
4
16/02/2564
7,633,000.00    
33
ไม่มีผู้เสนอแนะ
5
11/02/2564
65,682,000.00    
153
ไม่มีผู้เสนอแนะ
6
08/02/2564
30,624,000.00    
111
ไม่มีผู้เสนอแนะ
7
08/02/2564
59,822,000.00    
147
ไม่มีผู้เสนอแนะ
8
08/02/2564
8,997,000.00    
45
ไม่มีผู้เสนอแนะ
9
03/02/2564
2,782,000.00    
50
ไม่มีผู้เสนอแนะ
10
03/02/2564
45,000,000.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
11
03/02/2564
45,698,000.00    
52
ไม่มีผู้เสนอแนะ
12
03/02/2564
8,185,000.00    
21
ไม่มีผู้เสนอแนะ
13
28/01/2564
7,211,000.00    
37
ไม่มีผู้เสนอแนะ
14
28/01/2564
7,986,000.00    
33
ไม่มีผู้เสนอแนะ
15
21/01/2564
7,633,000.00    
102
ไม่มีผู้เสนอแนะ
16
11/12/2563
36,011,000.00    
151
ไม่มีผู้เสนอแนะ
17
11/12/2563
27,397,000.00    
138
ไม่มีผู้เสนอแนะ
18
11/12/2563
11,726,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
19
04/12/2563
19,979,000.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
20
04/12/2563
24,767,000.00    
83
ไม่มีผู้เสนอแนะ
21
04/12/2563
26,980,000.00    
146
ไม่มีผู้เสนอแนะ
22
02/12/2563
8,205,000.00    
44
ไม่มีผู้เสนอแนะ
23
02/12/2563
6,689,000.00    
25
ไม่มีผู้เสนอแนะ
24
02/12/2563
7,570,000.00    
22
ไม่มีผู้เสนอแนะ
25
02/12/2563
8,897,000.00    
24
ไม่มีผู้เสนอแนะ
26
01/12/2563
9,535,000.00    
118
ไม่มีผู้เสนอแนะ
27
01/12/2563
7,432,000.00    
109
ไม่มีผู้เสนอแนะ
28
01/12/2563
8,296,000.00    
93
ไม่มีผู้เสนอแนะ
29
01/12/2563
14,939,000.00    
107
ไม่มีผู้เสนอแนะ
30
01/12/2563
14,990,000.00    
103
ไม่มีผู้เสนอแนะ
31
25/11/2563
242,074,000.00    
243
ไม่มีผู้เสนอแนะ
32
11/11/2563
242,074,000.00    
334
ไม่มีผู้เสนอแนะ
33
24/08/2563
42,606,438.00    
53
ไม่มีผู้เสนอแนะ
34
10/08/2563
42,606,438.00    
54
ไม่มีผู้เสนอแนะ
35
03/08/2563
13,669,000.00    
88
ไม่มีผู้เสนอแนะ
36
29/07/2563
4,903,264.00    
26
ไม่มีผู้เสนอแนะ
37
29/07/2563
9,343,000.00    
31
ไม่มีผู้เสนอแนะ
38
08/07/2563
10,486,000.00    
237
ไม่มีผู้เสนอแนะ
39
04/05/2563
23,172,000.00    
632
ไม่มีผู้เสนอแนะ
40
09/12/2562
14,576,800.00    
130
ไม่มีผู้เสนอแนะ
41
25/11/2562
60,241,127.00    
22
ไม่มีผู้เสนอแนะ
42
18/11/2562
199,000,000.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
43
16/10/2562
199,000,000.00    
123
ไม่มีผู้เสนอแนะ
44
01/10/2562
60,241,127.00    
37
ไม่มีผู้เสนอแนะ
45
02/08/2562
4,351,000.00    
182
ไม่มีผู้เสนอแนะ
46
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-5 งานโยธาสำหรับ ช่วงบ้านโพ - พระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/07/2562
11,801,216,000.00    
929
ไม่มีผู้เสนอแนะ
47
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 3-5 งานโยธาสำหรับ ช่วงโคกกรวด - นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/07/2562
9,257,373,000.00    
1023
ไม่มีผู้เสนอแนะ
48
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 3-3 งานโยธาสำหรับ ช่วงบันไดม้า - ลำตะคอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/07/2562
12,043,417,000.00    
875
ไม่มีผู้เสนอแนะ
49
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 3-2 งานโยธาสำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/07/2562
5,359,162,000.00    
1141
ไม่มีผู้เสนอแนะ
50
27/06/2562
9,430,000.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
51
13/06/2562
3,900,000.00    
303
ไม่มีผู้เสนอแนะ
52
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๖๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินและดาดคอนกรีตคลองชลประทาน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ กม.๔๙๒/๗ – ๑๐ ระหว่างสถานีศิลาอาสน์ กับ สถานีบ้านด่าน ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/06/2562
59,096,000.00    
140
ไม่มีผู้เสนอแนะ
53
05/06/2562
5,500,000.00    
121
ไม่มีผู้เสนอแนะ
54
04/06/2562
12,153,100.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
55
04/06/2562
27,820,000.00    
229
ไม่มีผู้เสนอแนะ
56
04/06/2562
36,500,000.00    
304
ไม่มีผู้เสนอแนะ
57
22/05/2562
1,713,634,000.00    
2997
ไม่มีผู้เสนอแนะ
58
22/05/2562
24,897,000.00    
83
ไม่มีผู้เสนอแนะ
59
22/05/2562
24,997,000.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
60
22/05/2562
40,774,000.00    
64
ไม่มีผู้เสนอแนะ
61
22/05/2562
29,999,800.00    
47
ไม่มีผู้เสนอแนะ
62
22/05/2562
40,135,000.00    
170
ไม่มีผู้เสนอแนะ
63
22/05/2562
29,530,000.00    
52
ไม่มีผู้เสนอแนะ
64
22/05/2562
32,000,000.00    
66
ไม่มีผู้เสนอแนะ
65
22/05/2562
42,706,000.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
66
22/05/2562
273,552,000.00    
449
ไม่มีผู้เสนอแนะ
67
22/05/2562
54,789,000.00    
87
ไม่มีผู้เสนอแนะ
68
22/05/2562
19,787,000.00    
59
ไม่มีผู้เสนอแนะ
69
22/05/2562
8,514,000.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
70
22/05/2562
53,989,000.00    
124
ไม่มีผู้เสนอแนะ
71
22/05/2562
26,990,000.00    
154
ไม่มีผู้เสนอแนะ
72
22/05/2562
9,361,000.00    
73
ไม่มีผู้เสนอแนะ
73
22/05/2562
29,530,000.00    
113
ไม่มีผู้เสนอแนะ
74
22/05/2562
5,510,000.00    
48
ไม่มีผู้เสนอแนะ
75
22/05/2562
24,997,000.00    
71
ไม่มีผู้เสนอแนะ
76
22/05/2562
6,179,000.00    
40
ไม่มีผู้เสนอแนะ
77
22/05/2562
6,960,000.00    
52
ไม่มีผู้เสนอแนะ
78
22/05/2562
3,468,000.00    
41
ไม่มีผู้เสนอแนะ
79
22/05/2562
4,284,000.00    
30
ไม่มีผู้เสนอแนะ
80
17/05/2562
38,000,000.00    
320
ไม่มีผู้เสนอแนะ
81
04/04/2562
70,714,000.00    
39
ไม่มีผู้เสนอแนะ
82
04/04/2562
84,349,000.00    
38
ไม่มีผู้เสนอแนะ
83
04/04/2562
140,746,000.00    
41
ไม่มีผู้เสนอแนะ
84
04/04/2562
123,664,000.00    
28
ไม่มีผู้เสนอแนะ
85
04/04/2562
90,445,000.00    
46
ไม่มีผู้เสนอแนะ
86
04/04/2562
59,482,000.00    
39
ไม่มีผู้เสนอแนะ
87
04/04/2562
98,058,000.00    
45
ไม่มีผู้เสนอแนะ
88
04/04/2562
190,321,000.00    
36
ไม่มีผู้เสนอแนะ
89
04/04/2562
76,792,000.00    
24
ไม่มีผู้เสนอแนะ
90
04/04/2562
58,585,000.00    
43
ไม่มีผู้เสนอแนะ
91
04/04/2562
40,772,000.00    
21
ไม่มีผู้เสนอแนะ
92
04/04/2562
21,942,000.00    
47
ไม่มีผู้เสนอแนะ
93
04/04/2562
15,196,000.00    
35
ไม่มีผู้เสนอแนะ
94
04/04/2562
20,021,000.00    
39
ไม่มีผู้เสนอแนะ
95
04/03/2562
6,350,040.00    
6
ไม่มีผู้เสนอแนะ
96
04/03/2562
379,459,053.00    
14
ไม่มีผู้เสนอแนะ
97
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-3 งานโยธาสำหรับช่วง นวนคร - บ้านโพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/2562
13,293,375,000.00    
1901
ไม่มีผู้เสนอแนะ
98
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-2 งานโยธาสำหรับช่วง ดอนเมือง - นวนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/2562
10,917,478,000.00    
1168
ไม่มีผู้เสนอแนะ
99
   งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x91.67 เมตร (ที.ที.) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.799/5-6 ระหว่างสถานีบ้านตูล กับ สถานีชะอวด ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
16/01/2562
69,054,000.00    
146
ไม่มีผู้เสนอแนะ
100
   งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x70.00 เมตร (ที.ที.) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.77/13-14 ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ กับ สถานีพานทอง ในทางสายสัตหีบ แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/01/2562
79,124,000.00    
84
ไม่มีผู้เสนอแนะ
101
28/11/2561
20,171,000.00    
50
ไม่มีผู้เสนอแนะ
102
14/11/2561
41,033,000.00    
152
ไม่มีผู้เสนอแนะ
103
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/11/2561
3,350,475,000.00    
482
ไม่มีผู้เสนอแนะ
104
30/10/2561
25,221,000.00    
62
ไม่มีผู้เสนอแนะ
105
30/10/2561
84,778,200.00    
76
ไม่มีผู้เสนอแนะ
106
29/10/2561
98,666,000.00    
141
ไม่มีผู้เสนอแนะ
107
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ที่ กม.331+929 และที่ กม. 335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279, และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
29/10/2561
124,875,000.00    
72
ไม่มีผู้เสนอแนะ
108
29/10/2561
40,965,000.00    
53
ไม่มีผู้เสนอแนะ
109
   งานก่อสร้างอาคารท่อลอดทางรถไฟทดน้ำ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยก่อสร้างเป็นงานดันท่อปลอกเหล็กเหนียวภายนอก ขนาด 2 – ø 2.40 เมตร วางท่อเหล็กเหนียวส่งน้ำ ขนาด 2 – ø 2.00 เมตร ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมอาคารควบคุมบังคับน้ำ ที่ กม.177+587.70 – 177+634.30 ระหว่างสถานีหนองสัง – สถานีสระแก้ว ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางวัฒนานคร กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
29/10/2561
41,753,000.00    
68
ไม่มีผู้เสนอแนะ
110
   งานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 10 – (1.50x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.774/14–16 ระหว่างสถานีช่องเขา – สถานีร่อนพิบูลย์ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
29/10/2561
20,223,000.00    
82
ไม่มีผู้เสนอแนะ
111
22/10/2561
215,554,042.00    
43
ไม่มีผู้เสนอแนะ
112
16/10/2561
73,570,292.00    
47
ไม่มีผู้เสนอแนะ
113
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.2+869, กม.3+598, กม.6+348, กม.8+519, กม.10+018, กม.10+561, กม.11+248, กม.13+574, กม.15+460, กม.16+306, กม.17+821, กม.19+138, กม.20+276, กม.22+548, กม.23+919, กม.25+299, กม.27+502, กม.29+599 และ กม.31+588 ตอนนายตรวจทางสมุทรสงคราม แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายแม่กลอง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
10/10/2561
59,064,000.00    
69
ไม่มีผู้เสนอแนะ
114
10/10/2561
15,321,000.00    
43
ไม่มีผู้เสนอแนะ
115
10/10/2561
20,171,000.00    
39
ไม่มีผู้เสนอแนะ
116
09/10/2561
46,607,485.00    
20
ไม่มีผู้เสนอแนะ
117
09/10/2561
47,322,148.00    
24
ไม่มีผู้เสนอแนะ
118
09/10/2561
33,208,525.00    
39
ไม่มีผู้เสนอแนะ
119
08/10/2561
379,459,053.00    
69
ไม่มีผู้เสนอแนะ
120
02/10/2561
38,946,000.00    
57
ไม่มีผู้เสนอแนะ
121
02/10/2561
38,747,000.00    
70
ไม่มีผู้เสนอแนะ
122
02/10/2561
121,020,000.00    
75
ไม่มีผู้เสนอแนะ
123
02/10/2561
32,000,000.00    
44
ไม่มีผู้เสนอแนะ
124
02/10/2561
37,907,000.00    
40
ไม่มีผู้เสนอแนะ
125
02/10/2561
61,247,800.00    
50
ไม่มีผู้เสนอแนะ
126
02/10/2561
43,856,000.00    
79
ไม่มีผู้เสนอแนะ
127
02/10/2561
19,984,100.00    
38
ไม่มีผู้เสนอแนะ
128
02/10/2561
6,845,970.00    
22
ไม่มีผู้เสนอแนะ
129
02/10/2561
6,350,040.00    
22
ไม่มีผู้เสนอแนะ
130
28/09/2561
15,321,000.00    
61
ไม่มีผู้เสนอแนะ
131
28/09/2561
20,171,000.00    
35
ไม่มีผู้เสนอแนะ
132
28/09/2561
10,676,000.00    
133
ไม่มีผู้เสนอแนะ
133
28/09/2561
9,134,000.00    
66
ไม่มีผู้เสนอแนะ
134
   ประกวดราคาจ้างงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.54+828, กม.56+551, กม.57+404, กม.60+304, กม.60+842, กม.61+752, กม.64+964 และ กม.73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, ตอนนายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
28/09/2561
140,908,000.00    
134
ไม่มีผู้เสนอแนะ
135
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
28/09/2561
89,884,000.00    
80
ไม่มีผู้เสนอแนะ
136
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้งที่ กม.526+389 และ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน แขวงบำรุงทางเด่นชัย ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
28/09/2561
88,182,000.00    
68
ไม่มีผู้เสนอแนะ
137
28/09/2561
191,130,000.00    
77
ไม่มีผู้เสนอแนะ
138
28/09/2561
59,577,000.00    
209
ไม่มีผู้เสนอแนะ
139
03/08/2561
158,020,403.40    
336
ไม่มีผู้เสนอแนะ
140
17/07/2561
4,380,000.00    
24
ไม่มีผู้เสนอแนะ
141
17/07/2561
9,343,000.00    
30
ไม่มีผู้เสนอแนะ
142
26/06/2561
95,590,000.00    
269
ไม่มีผู้เสนอแนะ
143
20/02/2561
40,320,000.00    
233
ไม่มีผู้เสนอแนะ
144
   งานก่อสร้าง และปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 5 แห่ง ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 2 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.544/13-14, 545/2-3, 565/3-4, 569/2-3, 575/8-9, 581/12-13 และ กม.582/12-13 ระหว่างสถานีปากปาน - สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
13,744,000.00    
132
ไม่มีผู้เสนอแนะ
145
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (3.00x3.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง และงานตัดดินและหินในทางตัดเพื่อเพิ่มความกว้างของบ่าทางและเพื่อเสริมเสถียรภาพคันทาง ที่ กม.519/3 – 4 ระหว่างสถานีปางต้นผึ้ง - สถานีห้วยไร่ ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
10,701,000.00    
128
ไม่มีผู้เสนอแนะ
146
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นช่องเปิดน้ำ คสล. ขนาด 5x0.40 เมตร จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง ที่ กม.584/2-3, 589/8-9 และ 589/13-14 ระหว่างสถานีผาคัน - สถานีปางป๋วย ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
9,755,000.00    
90
ไม่มีผู้เสนอแนะ
147
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 3 - (2.00x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.149/11 - 12 ระหว่างสถานีบางจาก - สถานีเพชรบุรี ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
4,466,000.00    
96
ไม่มีผู้เสนอแนะ
148
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็กและประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x25.00 เมตร ที.ที. จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.476+860 ระหว่างสถานีแสงแดด - สถานีทุ่งคา ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
15,646,000.00    
165
ไม่มีผู้เสนอแนะ
149
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล.ขนาด 3 – (1.75x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.140/16 – 17 ระหว่างสถานีผาเสด็จ – สถานีหินลับ ในทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ แขวงบำรุงทางแก่งคอย กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
4,582,000.00    
95
ไม่มีผู้เสนอแนะ
150
   งานก่อสร้างและปรับปรุงสะพานและช่องน้ำเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมา ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.25x2.00) เมตร จำนวน 1 แห่ง, ก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.50x2.00) เมตร จำนวน 2 แห่ง และก่อสร้างเป็นท่อสี่เหลี่ยม คสล. ขนาด 1 - (1.75x2.00) เมตร จำนวน 3 แห่ง ที่ กม.38+957, 40+579, 41+216, 42+351, 43+013 และ 44+730 ระหว่างสถานีหัวตะเข้ - สถานีเปรง ในทางสายตะวันออก แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/02/2561
11,481,000.00    
137
ไม่มีผู้เสนอแนะ
151
15/02/2561
320,760,000.00    
623
ไม่มีผู้เสนอแนะ
152
15/02/2561
19,904,000.00    
259
ไม่มีผู้เสนอแนะ
153
05/02/2561
30,769,000.00    
366
ไม่มีผู้เสนอแนะ