ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับปรับปรุง มากกว่า 1 ครั้ง

ประกาศ  39  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
03/09/2564
13,866,800.00    
45
ฉบับปรับปรุง
2
05/07/2564
1,670,400,000.00    
2217
ฉบับปรับปรุง
3
15/06/2564
777,000,000.00    
2331
ฉบับปรับปรุง
4
13/05/2564
6,435,000.00    
96
ฉบับปรับปรุง
5
29/04/2564
12,358,500.00    
327
ฉบับปรับปรุง
6
27/04/2564
195,000,000.00    
1828
ฉบับปรับปรุง
7
17/03/2564
6,435,000.00    
96
ฉบับปรับปรุง
8
04/03/2564
28,333,930,000.00    
3926
ฉบับปรับปรุง
9
04/03/2564
27,123,620,000.00    
4350
ฉบับปรับปรุง
10
04/03/2564
19,406,310,000.00    
2355
ฉบับปรับปรุง
11
04/03/2564
26,913,780,000.00    
2095
ฉบับปรับปรุง
12
04/03/2564
26,599,160,000.00    
3716
ฉบับปรับปรุง
13
16/02/2564
19,406,310,000.00    
2355
ฉบับปรับปรุง
14
16/02/2564
26,913,780,000.00    
2095
ฉบับปรับปรุง
15
16/02/2564
26,599,160,000.00    
3716
ฉบับปรับปรุง
16
08/02/2564
1,670,400,000.00    
2217
ฉบับปรับปรุง
17
02/02/2564
19,406,310,000.00    
2355
ฉบับปรับปรุง
18
02/02/2564
26,913,780,000.00    
2095
ฉบับปรับปรุง
19
02/02/2564
26,599,160,000.00    
3716
ฉบับปรับปรุง
20
01/02/2564
777,000,000.00    
2331
ฉบับปรับปรุง
21
28/12/2563
17,160,000.00    
198
ฉบับปรับปรุง
22
25/11/2563
18,100,000.00    
473
ฉบับปรับปรุง
23
22/10/2563
777,000,000.00    
2331
ฉบับปรับปรุง
24
15/10/2563
18,100,000.00    
473
ฉบับปรับปรุง
25
20/07/2563
56,430,000.00    
344
ฉบับปรับปรุง
26
25/12/2562
303,895,000.00    
299
ฉบับปรับปรุง
27
28/10/2562
35,130,240.00    
208
ฉบับปรับปรุง
28
01/10/2562
35,130,240.00    
208
ฉบับปรับปรุง
29
23/08/2562
1,650,000.00    
150
ฉบับปรับปรุง
30
06/06/2562
39,418,562.57    
195
ฉบับปรับปรุง
31
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง แก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2562
11,386,711,000.00    
1904
ฉบับปรับปรุง
32
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/03/2562
11,659,163,000.00    
1930
ฉบับปรับปรุง
33
01/03/2562
82,069,000.00    
725
ฉบับปรับปรุง
34
06/12/2561
22,427,275.20    
263
ฉบับปรับปรุง
35
05/07/2560
199,000,000.00    
303
ไม่มีผู้เสนอแนะ
36
03/07/2560
7,305,260,000.00    
1678
ฉบับปรับปรุง
37
11/05/2560
7,340,470,000.00    
3108
ฉบับปรับปรุง
38
28/08/2557
17,334,000.00    
511
ฉบับปรับปรุง
39
24/02/2557
10,183,702,194.00    
1663
ฉบับปรับปรุง