ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

:: 233 ประกาศผล ::
| ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
วงเงิน
ที่จะซื้อจะจ้าง
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
1
รฟ.ยธ.1620/5/507/2564 : งานปรับปรุงทางในสะพานกระบะคอนกรีต กม.12+847.50 จำนวน 292.00 เมตร ในพื้นที่ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการข่างโยธา
495,000.00
495,000.00
2561-202
- บริษัท กุลเทพ จำกัด ราคาที่เสนอ 493,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
- บริษัท กุลเทพ จำกัด ราคาที่เสนอ 493,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 493,000.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1620/5/กท.15/2564 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564
2
รฟ.ยธ.1624/7/444/2564 : จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานซ่อมปรับปรุงบ้านพักฝ่ายสื่อสารฯ ย่านสถานีนครปฐม แขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
100,000.00
99,913.20
2561-202
บริษัท กรีน เจนเนอเรชั่น เวิลด์ไวด์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 99,380.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท กรีน เจนเนอเรชั่น เวิลด์ไวด์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 99,380.50 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 99,380.50 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งซื้อเลขที่ รฟ.ยธ.1620/9/กท.17/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564
3
รฟ.ยธ.1730/7/585/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างผู้ให้บริการงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณสะพานดำ ย่านสถานีนครลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
425,000.00
425,000.00
2561-202
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเคทู คอนสตรัคชั่น เมเนจเมนท์ ราคาที่เสนอ 424,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีเคทู คอนสตรัคชั่น เมเนจเมนท์ ในวงเงิน 424,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 424,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคารายเดียว เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/557/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
4
รฟ.ยธ.1730/5/335/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างเชื่อมพอกแผลสันราง ตอนนายตรวจทางแม่จาง และแม่เมาะ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
220,000.00
218,000.00
2561-202
1. บริษัท ทุ่งทองกวาว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่่เสนอ 217,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. บริษัท เอ เอ็น เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 217,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ทุ่งทองกวาว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน 217,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 217,700.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด แลมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนกับงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/302/2564 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564
5
รฟ.ชก.0367/จซ.519/2564 : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งที่ หน่วย 10 พิษณุโลก
17,000.00
17,000.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด ราคาที่เสนอ 17,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด ราคา 17,000.00 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 17,000.00 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคาจากผู้ประกอบการ 3 ราย บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งเลขที่ รฟ.ชก.0368/สซ.อด.519/2564 ลว. 13 กันยายน 2564
6
3,700,000.00
3,311,280.00
2561-002
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,999,937.60 บาท
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,311,000.00 บาท
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.วาย.เอ็ม. จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,525,508.00 บาท
4. บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,060,456.00 บาท
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,097,008.00 บาท
ริษัท รักษาความปลอดภัย พี.วาย.เอ็ม. จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,525,508.00 บาท (เงินสองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

รวม 2,525,508.00 บาท
เอกสารตรงตามเงื่อนไขและเสนอต่ำสุด ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณราคากลางที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
7
รฟ.พซ./จซ.2ค./338/64 : จัดซื้อ ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Hitachi พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 10 ตู้
2,493,100.00
2,493,100.00
2561-104
ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Hitachi พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑๐ ตู้ มีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,493,100.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Hitachi พร้อมอุปกรณ์ครบชุด รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑๐ ตู้ ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,493,100.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 2,493,100.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
8
รฟ.พซ./จซ.2ค./309/64 : จัดซื้อ คานรองรับเครื่องพ่วง สำหรับรถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 34 ชุด
510,000.00
509,320.00
2561-104
สิ่งของ คานรองรับเครื่องพ่วง สำหรับรถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 34 ชุด
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 509,320.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ คานรองรับเครื่องพ่วง สำหรับรถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 34 ชุด
ผู้ขาย 1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 509,320.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 509,320.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ผู้ใช้ (สลป.)ยังมีความจำเป็นในการใช้งานอยู่
สัญญาเลขที่ :
9
รฟ.ยธ.1725/7/277/2564 : ประกาศผลการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นทาง ตอนนายตรวจทางตะพานหิน แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
499,000.00
496,000.00
2561-202
บริษัท เอเชียน เรล จำกัด เสนอราคา 495,000.00 บาท
หจก.เพชรเอก คอนสตรัคชั่น 99 เสนอราคา 496,000.00 บาท
บริษัท เอเชียน เรล จำกัด เสนอราคา 495,000.00 บาท

รวม 495,000.00 บาท
ได้ทำการต่อรองราคากับ บริษัท เอเชียน เรล จำกัด แล้วยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอ ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,000.00 บาท
คิดเป็น 0.20% เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินรถ เห็นสมควรปรับปรุงพื้นทางตอนนายตรวจทางตะพานหิน ต่อไป
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.35/2564 ลงวันที่ 05 สิงหาคม 2564
10
รฟ.ยธ.1730/9/526/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจัดซ์้ออุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE.) รองเท้านิรภัย ชนิดหุ้มข้อ จำนวน 254 คู่ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
305,500.00
304,000.00
2561-202
1. บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนอ 303,306.48 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ร้านอู๋พานิช ราคาที่เสนอ 307,111.40 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. ร้านล่ำสันซัพพลาย ราคาที่เสนอ 309,829.20 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการเสนอราคาคือ บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด ในวงเงินจัดซื้อ 303,306.48 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 303,306.48 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และเป็นผู้ค้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับสิ่งของที่จะจัดซื้อ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/536/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
11
2,000,000.00
1,851,100.00
2561-105
1.Door Engine DP-40HS No.5171-2076221-08 ของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR. จำนวน 10 Sets. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1.Door Engine DP-40HS No.5171-2076221-08 ของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR. จำนวน 10 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๑,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,851,100.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ ตามมาตรา พ.ร.บ. 56(2)(ค)
สัญญาเลขที่ :
12
รฟ.ชก.๐๓๘๐/พด.๑๐๑๕/๒๕๖๔ : จัดซื้อเหล็กเหนียวฉากจำนวน ๑ รายการ ที่แขวงรถจักรทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
83,460.00
83,460.00
2561-202
รายการที่ 1. จัดซื้อเหล็กเหนียวฉาก ขนาด 75มม.× 75มม × 9มม. × 6ม. จำนวน 40 เส้น ที่แขวงโรงงานทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๔๖๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. จัดซื้อเหล็กเหนียวฉาก ขนาด 75มม.× 75มม × 9มม. × 6ม. จำนวน 40 เส้น ที่แขวงโรงงานทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓,๔๖๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 83,460.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.๐๓๘๐/พด.๑๐๑๕/๔๐/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
13
รฟ.พซ./จซ.2ค./307/64 : จัดซื้อ ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Sigma รุ่น AD90L-4B3 พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 10 ตู้
2,600,000.00
2,498,450.00
2561-104
ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Sigma รุ่น AD90L-4B3 พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑๐ ตู้ มีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,498,450.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. บริษัท ฐิติปกรณ์กุล จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,568,000.00 บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Sigma รุ่น AD90L-4B3 พร้อมอุปกรณ์ควบคุมครบชุด ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑๐ ตู้ ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,498,450.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 2,498,450.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
14
รฟ.ชก.0357/พด.902/2564 : รายงานขอจัดซื้อ เหล็กกล่อง กว้าง 2 นิ้วx 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. ยาวเส้นละ 6 ม., เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ กว้าง 1 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1.5 มม.ยาวเส้นละ 6 ม. รวม 2 รายการ
49,155.80
49,155.80
2561-202
1.บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคารวม 49,155.80 บาท
2.บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด เสนอราคารวม 52,965.00 บาท
3.บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด เสนอราคารวม 54,184.80 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ราคารวม 49,155.80 บาท

รวม 49,155.80 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาตำ่สุดและส่งสิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ : รส.พด.ซ/51/2564 ลว. 10-09-2564
15
รฟ.ยธ.1620/9/159/2564 : จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ
498,800.44
498,800.44
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรส โกรว์ ราคาที่เสนอ 498,696.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรเกรส โกรว์ ราคาที่เสนอ 498,696.70 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 498,696.70 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1600/5/363/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564
16
รฟ.ชก.0351/413ป./2564 : จัดซื้อ ชุดป้ายเซฟตี้ความปลอดภัย 25 รายการ (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบ) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
36,305.10
36,305.10
2561-202
บริษัท แกทเธอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ราคาชุดละ 36,305.10 บาท
บริษัท แกทเธอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ราคาชุดละ 36,305.10 บาท จำนวน 1 ชุด

รวม 36,305.10 บาท
บริษัท แกทเธอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/413ซ./2564 ลว.10 กันยายน 2564
17
รฟ.ชก.0357/665ป./2564 : จัดซื้อ Damping Rubber รถดีเซลราง Hitachi ตามแผนผังเลขที่ DVD 32227 จำนวน 45 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98,707.50
98,707.50
2561-202
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลายส์ จำกัด อันละ 2,193.50 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลายส์ จำกัด อันละ 2,193.50 บาท จำนวน 45 อัน

รวม 98,707.50 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/665ซ./2564 ลว.06 กันยายน 2564
18
รฟ.ชก.0357/667ป./2564 : จัดซื้อ Isolating (Damping) Rubber รถดีเซลราง Hitachi ตามแผนผังเลขที่ DVD 32238 จำนวน 80 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98,782.40
98,782.40
2561-202
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลายส์ จำกัด อันละ 1,234.78 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลายส์ จำกัด อันละ 1,234.78 บาท จำนวน 80 อัน

รวม 98,782.40 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/667ซ./2564 ลว.06 กันยายน 2564
19
รฟ.ชก.0351/419ป./2564 : จัดซื้อ หมวกนิรภัย Safety สำหรับผู้ปฏิบัติงาน (สีขาว 30 ใบ,สีเหลือง 30 ใบ) ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบ จำนวน 60 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97,499.90
97,499.90
2561-202
บริษัท แกทเธอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ราคาใบละ 1,625.00 บาท
บริษัท แกทเธอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ราคาใบละ 1,625.00 บาท จำนวน 60 ใบ

รวม 97,499.90 บาท
บริษัท แกทเธอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/419ซ./2564 ลว.10 ก.ย.2564
20
รฟ.ชก.0351/750ป./2564 : จัดซื้อ 1.ผ้าสลิงรับน้ำหนัก 1 ตัน 4 ขา ยาว 1.5 เมตรพร้อมห่วงและตะขอ จำนวน 6 ชุด, 2.ผ้าสลิงรับน้ำหนัก 3 ตัน ยาว 2 เมตรพร้อมห่วงและตะขอ จำนวน 12 เส้น, 3.ผ้าสลิงรับน้ำหนัก 1 ตัน 2 ขา ยาว 1 เมตรพร้อมห่วงและตะขอ จำนวน 6 เส้น, 4.สายรัดของขนาด 3 นิ้ว จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49,434.00
49,434.00
2561-202
1.บริษัท ณภัทร 69 จำกัด รายการที่ 1 ชุดละ 3,103.00 บาท, รายการที่ 2 เส้นละ 1,391.00 บาท, รายการที่ 3 เส้นละ 1,498.00 บาท,
รายการที่ 4 ชุดละ 2,568.00 บาท
2.ร้าน เอ็น.วี.เทรดดิ้ง รายการที่ 1 ชุดละ 3,370.50 บาท, รายการที่ 2 เส้นละ 1,572.90 บาท, รายการที่ 3 เส้นละ 1,605.00 บาท,
รายการที่ 4 ชดละ 2,803.40 บาท
3.ร้าน ยิ่งทวีทรัพย์ รายการที่ 1 ชุดละ 3,424.00 บาท, รายการที่ 2 เส้นละ 1,594.30 บาท, รายการที่ 3 เส้นละ 1,626.40 บาท,
รายการที่ 4 ชุดละ 2,835.50 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด รายการที่ 1 ชุดละ 3,103.00 บาท จำนวน 6 ชุด, รายการที่ 2 เส้นละ 1,391.00 บาทจำนวน 12 เส้น,
รายการที่ 3 เส้นละ 1,498.00 บาท จำนวน 6 เส้น, รายการที่ 4 ชุดละ 2,568.00 บาท จำนวน 2 ชุด

รวม 49,434.00 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ
จึงรับพิจารณา ได้ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/750ซ./2564 ลว.10 ก.ย.2564
21
รฟ.พซ./จซ.2จ./405/64 : จัดซื้อ กรองของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
138,030.00
138,030.00
2561-202
1. Oil Separator #LB13145/3 จำนวน 50 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๐๒๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               2. Oil Filter #WD962 จำนวน 50 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               3. Air Filter (in) #CF200 จำนวน 50 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               4. Air Filter (out) #C14200 จำนวน 50 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
1. Oil Separator #LB13145/3 จำนวน 50 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒,๐๒๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               2. Oil Filter #WD962 จำนวน 50 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               3. Air Filter (in) #CF200 จำนวน 50 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               4. Air Filter (out) #C14200 จำนวน 50 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ถาวรแทรคเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๑๙๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 138,030.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
22
589,570.00
589,570.00
2561-002
สิ่งของ Single Car Test Rig เครื่องทดสอบระบบลมอัด พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานที่ แขวงบำรุงรถสินค้าบางซื่อ งทป. เลขที่ 24/2562 จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท บางกอก มารีน เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากจึงผิดเงื่อนไขตาม SRT Specification No.SE-161-1/2562 ข้อ 3.2 , 3.3 , 3.8 , 3.10 , 3.11 , 3.12
2. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัดเสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 589,570.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Single Car Test Rig เครื่องทดสอบระบบลมอัด พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานที่ แขวงบำรุงรถสินค้าบางซื่อ งทป. เลขที่ 24/2562 จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัดเสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 589,570.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 589,570.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอราคา ถูกต้องเพียงรายเดียว แต่ สบค.บซ. ยืนยันยังมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
23
รฟ.พซ./จซ.1ค/077/64 : ซื้อถ่านโค้ก (Smithy Coke) จำนวน 11,500 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
479,865.00
479,865.00
2561-202
รายการที่ 1 ถ่านโค้ก (Smithy Coke) จำนวน ๑๑,๕๐๐ กก.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 479,865.00 บาท
รายการที่1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 479,865.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,865.00 บาท


รวม 479,865.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
24
รฟ.พซ./จซ.1จ./075/64 : ซื้อ กระจกแผ่นขาวใส จำนวน ๔ รายการ
347,322.00
347,322.00
2561-202
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) กระจกแผ่นขาวใส ขนาด 5 x 643 x 980 มม. จำนวน 400 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 68,480.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) กระจกแผ่นขาวใส ขนาด 5 x 673 x 1,166 มม. จำนวน 500 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 101,650.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) กระจกแผ่นขาวใส ขนาด 5 x 788 x 1,028 มม. จำนวน 80 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 16,264.00 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) กระจกแผ่นขาวใส ขนาด 5 x 669 x 1,134 มม. จำนวน 800 แผ่น
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 160,928.00 บาท

รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 68,480.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 101,650.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 16,264.00 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 160,928.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 347,322.00 บาท


รวม 347,322.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา ส่งมอบสิ่งของ 90 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
25
รฟ.พซ./จซ.2จ/390/64 : ซื้อชุดสายไฟข้างเครื่องยนต์ของรถจักร GEA คือชุดประกอบสายไฟฟ้าพร้อมปลั๊กอุปกรณ์อะไหล่ Engine Sensor จำนวน 15 ชุด
490,000.00
498,846.00
2561-202
ชุดสายไฟข้างเครื่องยนต์ของรถจักร GEA คือชุดประกอบสายไฟฟ้าพร้อมปลั๊กอุปกรณ์อะไหล่ Engine Sensor (1ชุด ประกอบด้วย 12 Item) จำนวน 15 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 489,846.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง
ชุดสายไฟข้างเครื่องยนต์ของรถจักร GEA คือชุดประกอบสายไฟฟ้าพร้อมปลั๊กอุปกรณ์อะไหล่ Engine Sensor (1ชุด ประกอบด้วย 12 Item) จำนวน 15 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 489,846.00 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวง

รวม 489,846.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
26
สส./ผจจ./จจ.12/2564 : จ้างพนักงานบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงงาน - คลังพัสดุสื่อสารบางซื่อ, อาคารควบคุมระบบอาณัติสัญญาณทางไกล กม.11 อาคารที่ทำการฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และบริเวณคลังพัสดุ (ST1) เชียงราก รวม 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,717,280.00
2,717,280.00
2561-202
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ราคาที่เสนอ 2,717,280.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงงาน - คลังพัสดุสื่อสารบางซื่อ, อาคารควบคุมระบบอาณัติสัญญาณทางไกล กม.11 อาคารที่ทำการฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และบริเวณคลังพัสดุ (ST1) เชียงราก รวม 4 แห่ง ในวงเงินค่าบริการ เดือนละ 226,440.00 บาท รวม 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,717,280.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

รวม 2,717,280.00 บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด
สัญญาเลขที่ :
27
รฟ.พซ./จด.1จ./024/64 : จ้างซ่อมเครื่องอัดไฮดรอลิคสำหรับซ่อมหม้อสูบ BG จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
150,000.00
150,000.00
2561-202
รายการที่ 1 จ้างซ่อมเครื่องอัดไฮดรอลิคสำหรับซ่อมหม้อสูบ BG จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด ราคาที่เสนองานละ 150,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด จำนวนเงิน 150,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000.00 บาท


รวม 150,000.00 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคากลาง ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
28
475,000.00
474,000.00
2561-201
1. บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 102,720.00 บาท
(หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
2. บริษัท เอดีดี อินเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 474,010.00 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ เป็นเงิน 102,720.00 บาท
(หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง


รวม 102,720.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน 500,000.00 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ.มาตรา 56 (2) (ข)

สัญญาเลขที่ :
29
รฟ.ยธ.1830/7/506/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนชนิดไม่รวมอะไหล่ สถานีขอนแก่น กม.449+750 เพื่อใช้งานภายในแขวงบำรุงทางขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
475,000.00
474,000.00
2561-202
1. บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 102,720.00 บาท
(หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
2. บริษัท เอดีดี อินเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 474,010.00 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันสิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
บริษัท จาร์ดีน ชินด์เล่อร์ (ไทย) จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ เป็นเงิน 102,720.00 บาท
(หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง


รวม 102,720.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน 500,000.00 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและตาม พรบ.มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
30
รฟ.ยธ.1733/5/468/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจัดซื้อวัสด, อุปกรณ์ และสีน้ำมัน เพื่อใช้ในงานซ่อมป้ายและเครื่องหมายรายทาง แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
133,000.00
132,600.00
2561-202
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูเกียรติรวมช่าง ราคาที่เสนอ 132,551.23 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสมบูรณ์ (2001) ราคาที่เสนอ 132,640.59 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูเกียรติรวมช่าง ในวงเงิน 132,551.23 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 132,551.23 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด และเสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/489/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
31
รฟ.ยธ.1733/5/469/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุ, อุปกรณ์ และน้ำมันเครื่อง เพื่อใช้งานซ่อมบำรุงทางและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
135,000.00
134,800.00
2561-202
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูเกียรติรวมช่าง ราคาที่เสนอ 134,781.98 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสมบูรณ์ (2001) ราคาที่เสนอ 134,849.87 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการเสนอรราคาคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูเกียรติรวมช่าง ในวงเงิน 134,781.98 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 134,781.98 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/492/2564 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564
32
รฟ.พซ./จซ.1ค/014/64 : ซื้อ Ceiling Fan ขนาด 16" 24 V.DC. สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 150 เครื่อง
1,950,000.00
1,829,700.00
2561-104
รายการที่ 1 Electric Ceiling Fan for Railway Coach ขนาด 16นิ้ว 24 V.DC. ยี่ห้อ UEI จำนวน 150 เครื่อง
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช ราคาที่เสนอ 2,086,500.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,829,700.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 1,829,700.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,829,700.00 บาท


รวม 1,829,700.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
33
รฟ.ชก.๐๓๘๑/พด.๓๒๓/๓๔๘/๒๕๖๔ : จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน ๑๕ รายการที่แขวงโรงงานทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
168,087.00
168,087.00
2561-202
รายการที่ 1. ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน ๑๕ รายการที่แขวงโรงงานทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๐๘๗.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน ๑๕ รายการที่แขวงโรงงานทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ขาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทุ่งสงสหภัณฑ์ 1982 (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘,๐๘๗.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)


รวม 168,087.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.๐๓๘๑/พด.๓๒๓/๔๖/๓๔๘/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
34
รฟ.พซ./จซ.1ผจ./074/64 : ซื้อValve Bush For RH4 ตัวที่ 1 จำนวน 160 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
435,704.00
435,704.00
2561-202
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 435,704.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 435,704.00 บาท

รวม 435,704.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
35
รฟ.พซ./จด.1ค/025/64 : จ้างซ่อมและฉีดโฟมเบาะ สำหรับ รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 14 คัน โดยวิธีคัดเลือก
3,485,846.00
3,485,846.00
2561-104
จ้างซ่อมและฉีดโฟมเบาะ สำหรับ รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 14 คัน โดยวิธีคัดเลือก
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 3,485,846.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 3,485,846.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,485,846.00 บาท


รวม 3,485,846.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว คณะกรรมการได้สอบถามถึงเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการเนื่องจากมีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว โดยทางหน่วยงานมีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางการฯ และ คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ คณะกรรมการฯได้ต่อรองราคา และทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
36
รฟ.พซ./จซ.2จ/380/64 : ซื้อ L/T JUNCTION BOX DMR CAR (LJB4) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามแผนผัง EE120362 จำนวน 10 Sets.
421,580.00
421,580.00
2561-202
L/T JUNCTION BOX DMR CAR (LJB4) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามแผนผัง EE120362จำนวน 10 Sets. ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 421,580.00บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
L/T JUNCTION BOX DMR CAR (LJB4) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ตามแผนผัง EE120362จำนวน 10 Sets. ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 421,580.00บาท (สี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 421,580.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
37
รฟ.พซ./จด.2ค/138/64 : จ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ส่วนบนรถดีเซลราง จำนวน 1,500 คัน
1,048,065.00
1,048,065.00
2561-104
รายการที่1.จ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ส่วนบนรถดีเซลราง จำนวน 1,500 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เสนอราคา 1,048,065.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เรลโวลูชั่น จำกัด เสนอราคา 1,100,475.00 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อมเบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ส่วนบนรถดีเซลราง จำนวน 1,500 คัน
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด จำนวนเงิน 1,048,065.00 บาท

รวม 1,048,065.00 บาท
บริษัท ยูนิโก้ออโตพาร์ท จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
38
6,346,000.00
6,345,000.00
2561-001
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัต การช่าง เสนอราคาเป็นเงิน 5,897,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัต การช่าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 5,897,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 5,897,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรทิวัต การช่าง เสนอ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงิน 5,897,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 448,000.00 บาท (ราคากลาง 6,345,000.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 7.60
สัญญาเลขที่ :
39
2,186,392.00
2,182,100.00
2561-002
1.1 บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคา 2,145,000.00 บาท
1.2 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 1,780,000.00 บาท
1.3 บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด เสนอราคา 2,110,000.00 บาท
1.4 บริษัท ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จำกัด เสนอราคา 1,973,743.40 บาท
1.5 บริษัท ศิลา พริสร 19 จำกัด เสนอราคา 1,937,000.00 บาท
บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,780,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,780,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงิน 1,780,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 402,100.00 บาท (ราคากลาง 2,182,100.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 22.59
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1620/5/กท.14/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
40
รฟ.ยธ.1734/9/727/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจัดซื้อเครื่องมือปลีกย่อยและเครื่องใช้ ประเภทบัญชี 271-0005 แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
80,000.00
77,600.00
2561-202
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด 99 พร้อมมิตร ราคาที่เสนอ 77,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. บริษัท ทุ่งทองกวาว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 77,690.24 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 99 พร้อมมิตร ในวงเงิน 77,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 77,500.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับสิ่งของที่จะจัดซื้อ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1730/9/636/2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
41
261,000.00
260,000.00
2561-201
1. บริษัท เค.ที. เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 259,980.04 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิน เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 260,224.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. บริษัท เซน เย่ คอนสตรัคชั่น (1985) จำกัด ราคาที่เสนอ 268,356.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เค.ที. เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 259,980.04 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 259,980.04 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับสิ่งของที่จะจัดซื้อ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/372/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
42
รฟ.ยธ.1735/5/652/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจัดซื้อ Insulator ชนิด Pandrol สำหรับใช้กับราง 100 ปอนด์ จำนวน 7,400 ตัว แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
253,450.00
253,000.00
2561-202
1. บริษัท เค.ที. เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 252,980.10 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำักด ฟิน เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 253,376.00 บาท
3. บริษํท เซน เย่ คอนสตรัคชั่น (1985) จำกัด ราคาที่เสนอ 261,294.00 บาท
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เค.ที. เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 252,980.10 บาท

รวม 252,980.10 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนกับสิ่งของที่จะจัดซื้อ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/378/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
43
รฟ.ยธ.1620/9/493/2564 : งานซื้อรองเท้านิรภัย (Safety) แบบหุ้มส้น (low shoe) และแบบหุ้มข้อ (ankle boot) จำนวน 2 รายการ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
181,200.00
181,200.00
2561-202
บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 161,310.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 161,310.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว) และขอลดราคาลงเหลือเป็นเงิน 159,070.00 บาท

รวม 159,070.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท สมาร์ทเซฟตี้เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงิน 159,070.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 22,130.00 บาท (ราคากลาง 181,200.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 13.91
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งซื้อ เลขที่ รฟ.ยธ.1620/9/12/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
44
2,488,590.00
2,487,000.00
2561-002
1.1 บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคา 2,415,000.00 บาท
1.2 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 2,400,000.00 บาท
1.3 บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด เสนอราคา 2,210,000.00 บาท
1.4 บริษัท ยูนิซอร์ซ แลนด์ ฟิว จำกัด เสนอราคา 2,275,188.08 บาท
1.5 บริษัท ศิลา พริสร 19 จำกัด เสนอราคา 2,213,000.00 บาท
บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 2,210,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 2,210,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด เสนอ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงิน 2,210,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 277,000.00 บาท (ราคากลาง 2,487,000.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 12.53
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1620/5/กท.13/2564 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564
45
1,300,000.00
1,299,000.00
2561-002
1.1 บริษัท กุลเทพ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,143,000.00 บาท
1.2 บริษัท พี พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,095,000.00 บาท
1.3 บริษัท ม่อนแก้วยิ่งเจริญ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,068,000.59 บาท
1.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับเบิ้ลยู ซี ดีเวลลอปเปอร์ ราคาที่เสนอ 1,299,900.00 บาท
1.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.เอ.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล ราคาที่เสนอ 1,146,389.00 บาท
- บริษัท ม่อนแก้วยิ่งเจริญ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,068,000.59 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว) และขอลดราคาลงเหลือ เป็นเงิน 1,068,000.00 บาท

รวม 1,068,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท ม่อนแก้วยิ่งเจริญ จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงิน 1,068,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 231,000.00 บาท (ราคากลาง 1,299,000.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 21.63
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1620/7/กท.10/2564 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
46
รฟ.พซ./จซ.1จ./072/64 : ซื้อ เต้ารับและอุปกรณ์ไฟฟ้าของรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
485,245.00
485,245.00
2561-202
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 สวิตช์ทางเดียว รุ่น WEG 5001K จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,745.00 บาท
รายการที่ 2 เต้ารับคู่ ชนิด 3 ขา สีขาว รุ่น WEG 15929 จำนวน 300 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 64,200.00 บาท
รายการที่ 3 ฝาครอบพลาสติก 3 ช่อง สีขาว รุ่น WNG.6803W PANASONIC จำนวน 200 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 5,778.00 บาท
รายการที่ 4 ฝาครอบพลาสติก 1 ช่อง สีขาว รุ่น WEG 6801WK จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,568.00 บาท
รายการที่ 5 ฝาครอบเต้ารับกันน้ำ รุ่น WEG 7903 จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 35,310.00 บาท
รายการที่ 6 Ballast Electronic Philips รุ่น EB-C 136 TLD 220-240V.AC. จำนวน 200 อัน
อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 53,500.00 บาท
รายการที่ 7 Bracket Lock T8 Type B61 (มีสปริงหลัง) จำนวน 500 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 17,120.00 บาท
รายการที่ 8 Current transformer type MSQ30 Current 50/5 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 20 Pcs.
Pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,959.00 บาท
รายการที่ 9 Flat Head Stainless Screws จำนวน 2,000 ตัว
8 x 60 mm.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 89,880.00 บาท
รายการที่ 10 Plate for Push Button Switch ครบชุด (วัสดุ Plate Stainless Steel 304) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 109,675.00 บาท
รายการที่ 11 Shunt DC ขนาด 75A. 60mV. จำนวน 50 Pcs.
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 99,510.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 3,745.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 64,200.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 5,778.00 บาท
รายการที่ 4 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 2,568.00 บาท
รายการที่ 5 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 35,310.00 บาท
รายการที่ 6 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 53,500.00 บาท
รายการที่ 7 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 17,120.00 บาท
รายการที่ 8 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 3,959.00 บาท
รายการที่ 9 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 89,880.00 บาท
รายการที่ 10 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 109,675.00 บาท
รายการที่ 11 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 99,510.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,245.00 บาท


รวม 485,245.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา , จัดซื้อครั้งนี้มีราคาต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 493,500.00 – 485,245.00 = 8,255.00 บาท คิดเป็น 1.67% และมีราคาเท่ากับวงเงินที่ได้รับจัดสรร/ราคากลาง 485,245.00 บาท
สัญญาเลขที่ :
47
1,410,449.00
1,396,000.00
2561-002
1.1 บริษัท กุลเทพ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,228,000.00 บาท
1.2 บริษัท พี พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,150,000.00 บาท
1.3 บริษัท ม่อนแก้วยิ่งเจริญ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,159,472.04 บาท
1.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.แอล.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 1,337,000.00 บาท
1.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สองสกุล กรุ๊ป ราคาที่เสนอ 1,350,000.00 บาท
บริษัท พี พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 1,150,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 1,150,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท พี พี เวิลด์ เซอร์วิส จำกัด เสนอ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงิน 1,150,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 246,000.00 บาท (ราคากลาง 1,396,000.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 21.39
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1620/7/กท.09/2564
48
28,203,530.80
28,203,530.80
2561-005
2. บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 28,203,530.80 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ BDT.2564/055 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 ยินดีปรับลดราคาลงคงเหลือรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 28,197,496.00 บาท

รวม 28,197,496.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 28,197,496.00 บาท (เงินยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 6,034.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ใช้ราคาที่บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
49
รฟ.พซ./จซ.2จ./376/64 : จัดซื้อ ชุดบังแดดรถจักร GEA. จำนวน 40 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
94,160.00
94,160.00
2561-202
ชุดบังแดดรถจักร GEA. จำนวน 40 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๑๖๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ชุดบังแดดรถจักร GEA. จำนวน 40 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๑๖๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 94,160.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
50
รฟ.พซ./จซ.2จ./378/64 :  ซื้อ(L7-GEA-0087) Part Number 1741156002 Screw,Ref.156 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 300 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
102,720.00
102,720.00
2561-202
(L7-GEA-0087) Part Number 1741156002 Screw,Ref.156 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 300 Pcs.  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๗๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
(L7-GEA-0087) Part Number 1741156002 Screw,Ref.156 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 300 Pcs.  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๒,๗๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 102,720.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
51
639,860.00
639,860.00
2561-002
รายการที่1.จ้างซ่อม Radiator Compressor Knorr Type VV450/150-3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 10 Sets.
ผู้เสนอราคา บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด เสนอราคา 529,650.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท รินโน อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 400,651.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคา 412,741.80 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อม Radiator Compressor Knorr Type VV450/150-3 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 10 Sets.
บริษัท รินโน อินเตอร์เทรด จำกัด จำนวนเงิน 400,651.00 บาท

รวม 400,651.00 บาท
บริษัท รินโน อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และ ต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
52
รฟ.ชก.0357/777ป/2564 : จัดซื้อ Electrical Connector 16P., 500V. รถดีเซลราง Hitachi (ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบ) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
94,695.00
94,695.00
2561-202
1.บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ชุดละ 3,156.50 บาท
2.บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ชุดละ 3,520.30 บาท
3.บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด ชุดละ 3,798.50 บาท
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด ชุดละ 3,156.50 บาท จำนวน 30 ชุด

รวม 94,695.00 บาท
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/777ซ./2564 ลว.25 สิงหาคม 2564
53
รฟ.ชก.0357/562ป./2564 : จัดซื้อ ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ขนาด ID.1 นิ้ว หนา 3.4 มม. ยาว 6 เมตร จำนวน 45 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96,300.00
96,300.00
2561-202
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ท่อละ 2,140.00 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ท่อละ 2,140.00 บาท จำนวน 45 ท่อ

รวม 96,300.00 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/562ซ./2564 ลว.13 กันยายน 2564
54
1,058,400.00
1,058,400.00
2561-002
ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดโรงซ่อม ที่แขวง สบค.บซ. ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้เสนอราคา บริษัท ควอลิตี้ บิสสิเนส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 985,320.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,078,936.00 บาท
บริษัท ควอลิตี้ บิสสิเนส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 985,320.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 985,320.00 บาท


รวม 985,320.00 บาท
บริษัท ควอลิตี้ บิสสิเนส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (1,058,400.00 – 985,320.00) = 73,080.00 บาท คิดเป็นประมาณ 6.90 % ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
55
3,000,000.00
2,999,424.00
2561-002
จ้างปฏิบัติงานสำหรับตรวจซ่อมและทำวาระ Rotating Machine ระยะเวลา 24 เดือน
ผู้เสนอราคา บริษัท เอช เค ซี โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ -
จ้างปฏิบัติงานสำหรับตรวจซ่อมและทำวาระ Rotating Machine ระยะเวลา 24 เดือน
ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือก

รวม .00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์สูงสุดกับทางการฯ และให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เห็นสมควรยกเลิกการจัดจ้างครั้งนี้ แล้วดำเนินการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56
สัญญาเลขที่ :
56
7,960,000.00
7,985,700.00
2561-201
1.บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,967,700.00 บาท
2.หจก.เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,978,300.00 บาท
3.บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,978,750.00 บาท
4.หจก.ไทภิวัฒน์ทนกิตติ เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,981,188.85 บาท
5.บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,985,700.00 บาท
บริษัท เอส.ซี.พี.อีเล็คทริค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,960,000.00 บาท

รวม 7,960,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
57
รฟ.ยธ.1630/5/1098/2564 : หนังสือเชิญชวนจ้าง งานเปลี่ยนรางในทางผ่านพร้อมเชื่อมเทอร์มิต และงานเชื่อมเทอร์มิตในทาง ในพื้นที่กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
337,700.00
337,700.00
2561-202
บริษัท ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 337,000.00 บาท
บริษัท ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น จำกัด ลดลงราคาให้อีก 1,700.00 บาท คงเหลือเป็นเงิน 336,000.00 บาท

รวม 336,000.00 บาท
เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ ทั้งเป็นงานเร่งด่วน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1630/5/1160/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
58
คจ.640048 : งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาให้เป็นมาตรฐาน
10,000,000.00
10,000,000.00
2561-104
๑) บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด
๒) บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
คณะกรรมการดำเนินการงานจ้างที่ปรึกษาฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับข้อเสนอของ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน ๙,๙๘๖,๓๑๐.-บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา มีคุณสมบัติและข้อเสนอครบถ้วนเป็นไปตามเงื่อนไขที่การรถไฟฯ กำหนดไว่ในหนังสือเชิญชวน มีประวัติเคยทำงานให้กับการรไฟฯ ตรวจสอบประวัติผลงานและประสบการณ์ วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน บุคลลากรหลักที่ร่วมโครงการ มีคะแนนประเมินรวมทั้งสิ้น ๙๓.๔ ผ่านเกณฑ์พิจารณา

รวม 9,932,810.00 บาท
คณะกรรมการดำเนินการงานจ้างที่ปรึกษาฯ พิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบแล้วเห็นสมควรจ้างบริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ดำเนินโครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อพันฒนาระบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาให้เป็นมาตรฐาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๓๒,๘๑๐.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว กำหนดส่งมอบงานภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา การจ้างที่ปรึกษาฯ ในครั้งนี้ต่ำกว่าราคาประเมินเป็นเงิน ๖๗,๑๙๐.- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) = (๑๐,๐๐๐,๐๐๐-๙,๙๓๒,๘๑๐) คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗
สัญญาเลขที่ : -
59
รฟ.ชก.0306/พด.552/2564 : ว่าจ้างจัดทำคู่มืออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จำนวน 2,000 เล่ม
98,440.00
98,440.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท อัพ–เทค ซีสเทม จำกัด
ราคาที่เสนอ 98,440.00 บาท
บริษัท อัพ–เทค ซีสเทม จำกัด
ราคาที่เสนอ 98,440.00 บาท

รวม 98,440.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.567.ส./2564 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564
60
รฟ.ชก.0306/พด.551/2564 : ว่าจ้างจัดทำคู่มือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถสำหรับพนักงานรถจักร จำนวน 700 ชุด
97,370.00
97,370.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท อัพ – เทค ซีสเทม จำกัด
ราคาที่เสนอ 97,370.00 บาท
บริษัท อัพ – เทค ซีสเทม จำกัด
ราคาที่เสนอ 97,370.00 บาท

รวม 97,370.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.559.ส./2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
61
รฟ.ชก.0306/พด.550/2564 : ว่าจ้างจัดทำคู่มือการตรวจและทดลองระบบห้ามล้อขบวนรถ จำนวน 500 เล่ม
98,975.00
98,975.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท อัพ – เทค ซีสเทม จำกัด ราคาที่เสนอ 98,975.00 บาท
บริษัท อัพ – เทค ซีสเทม จำกัด ราคาที่เสนอ 98,975.00 บาท

รวม 98,975.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.558.ส./2564 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564
62
รฟ.ยธ.1830/9/422/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อสิ่งของ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานภายในแขวงบำรุงทางขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
296,029.00
68,000.00
2561-202
หจก.สถิตย์ธรรม ขอนแก่น โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 68,000.00 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
หจก.สถิตย์ธรรม ขอนแก่น ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการ เป็นเงิน 68,000.00 บาท (หกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 68,000.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน 100,000.00 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ.มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1830/9/423/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
63
รฟ.ชก.0351/753ป./2564 : จัดซื้อ 1.เมทัลชีท TCT-0.30 มม.แผ่นตรง ยาว 5.45 เมตร ลอน CHOM PM.750 B 38 แผ่น 207.10 ตร.ม., 2.เมทัลชีท TCT-0.30 มม.G-457 ครอบจั่ว ยาว 4 เมตร ลอน CHOM PM.750 B 4 แผ่น 16 เมตร, 3.เมทัลชีท TCT-0.30 มม.G-305 ครอบข้าง ยาว 2.80 เมตร ลอน CHOM PM.750 B 8 แผ่น 22.40 เมตร, 4.กรู 45 มม.แปเหล็ก (ยาว) 550 ตัว, 5.สกรูยาว 16 มิล แปเหล็ก (สั้น) 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
41,391.45
41,391.45
2561-202
1.บริษัท สยามกังวาน คอนสครัคชั่น จำกัด รายการที่ 1 ตร.ม.ละ 166.92 บาท, รายการที่ 2 เมตรละ 117.70 บาท, รายการที่ 3 เมตรละ 96.30 บาท, รายการที่ 4 ตัวละ 4.28 บาท, รายการที่ 5 ตัวละ 4.28 บาท
2.บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รายการที่ 1 ตร.ม.ละ 171.20 บาท, รายการที่ 2 เมตรละ 130.54 บาท, รายการที่ 3 เมตรละ 104.86 บาท,
รายการที่ 4 ตัวละ 6.42 บาท, รายการที่ 5 ตัวละ 6.42 บาท
3.บริษัท นครไทย เทคโนโลยี 56 จำกัด รายการที่ 1 ตร.ม.ละ 187.25 บาท, รายการที่ 2 เมตรละ 133.75 บาท, รายการที่ 3 เมตรละ 128.40 บาท,
รายการที่ 4 ตัวละ 10.70 บาท, รายการที่ 5 ตัวละ 10.70 บาท
บริษัท สยามกังวาน คอนสครัคชั่น จำกัด รายการที่ 1 ตร.ม.ละ 166.92 บาท 207.10 ตร.ม., รายการที่ 2 เมตรละ 117.70 บาท 16 เมตร, รายการที่ 3 เมตรละ 96.30 บาท 22.40 เมตร, รายการที่ 4 ตัวละ 4.28 บาท 550 ตัว, รายการที่ 5 ตัวละ 4.28 บาท 100 ตัว

รวม 41,391.45 บาท
บริษัท สยามกังวาน คอนสครัคชั่น จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/753ซ./2564 ลว.01 กันยายน 2564
64
รฟ.ชก.0351/490ป./2564 : จัดซื้อ 1.ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตู้, 2.แฟ้มเอกสาร A4 ขนาด 2 ห่วง 1 นิ้ว จำนวน 120 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28,890.00
28,890.00
2561-202
1.บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด รายการที่ 1 ตู้ละ 4,494.00 บาท, รายการที่ 2 อันละ 90.95 บาท
2.บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด รายการที่ 1 ตู้ละ 4,922.00 บาท, รายการที่ 2 อันละ 101.65 บาท
3.บริษัท โปรเทค2014 จำกัด รายการที่ 1 ตู้ละ 5,136.00 บาท,รายการที่ 2 อันละ 107.00 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด รายการที่ 1 ตู้ละ 4,494.00 บาท จำนวน 4 ตู้, รายการที่ 2 อันละ 90.95 บาท จำนวน 120 อัน

รวม 28,890.00 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/490ซ./2564 ลว.18 สิงหาคม 2564
65
รฟ.ชก.0351/756ป./2564 : จัดซื้อ ยางรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ขนาด 700-16x15 Ds.ชนิดเรเดียลพร้อมเปลี่ยนและตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
34,079.50
34,079.50
2561-202
1.บริษัท บางกอก เรลเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชุดละ 6,815.90 บาท
2.บริษัท สยามกังวาน คอนสตรัคชั่น จำกัด ชุดละ 7,436.50 บาท
3.บริษัท ไทยเบสท์ 2014 (ประเทศไทย) จำกัด ชุดละ 7,629.10 บาท
บริษัท บางกอก เรลเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ชุดละ 6,815.90 บาท จำนวน 5 ชุด

รวม 34,079.50 บาท
บริษัท บางกอก เรลเวย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/756ซ./2564 ลว.02 กันยายน 2564
66
รฟ.พซ./จด.2ค/133/64 : จ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าของรถโดยสารปรับอากาศ 300 เครื่อง
1,250,000.00
1,248,690.00
2561-104
รายการที่1.จ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าของรถโดยสารปรับอากาศ 300 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา 1,248,690.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคอาร์บี เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 1,373,880.00 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าของรถโดยสารปรับอากาศ 300 เครื่อง
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด จำนวนเงิน 1,248,690.00 บาท

รวม 1,248,690.00 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และ เท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
67
รฟ.พซ./จด.2ค/141/64 : จ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่เครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB จำนวน 10 เครื่อง
3,500,000.00
3,264,998.00
2561-104
รายการที่1 จ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่เครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB จำนวน 10 เครื่อง
มีผู้เสนอราคา ดังนี้
1.บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เสนอราคา 3,264,998.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคอาร์บี เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 3,318,070.00 บาท
3.บริษัท พรอซเพอร์ เทค จำกัด เสนอราคา 3,338,400.00 บาท
รายการที่1 จ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่เครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB จำนวน 10 เครื่อง
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 3,264,998.00 บาท

รวม 3,264,998.00 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์ (1988) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และเท่ากับราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
68
รฟ.พซ./จซ.2จ./356/64 : จัดซื้อ (L7-ALS-0169) สักหลาดใช้ทำซีล Gear Case รจ.ALS ขนาด 7x20x720 mm. จำนวน ๒,๕๐๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109,675.00
109,675.00
2561-202
(L7-ALS-0169) สักหลาดใช้ทำซีล Gear Case รจ.ALS ขนาด 7x20x720 mm. จำนวน ๒,๕๐๐ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๖๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
(L7-ALS-0169) สักหลาดใช้ทำซีล Gear Case รจ.ALS ขนาด 7x20x720 mm. จำนวน ๒,๕๐๐ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๙,๖๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 109,675.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
69
รฟ.พซ./จซ.2จ./382/64 : จัดซื้อ Union Screw (Item.74) Part Number 7008930500 ใช้กับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 80 Pcs.
368,080.00
368,080.00
2561-202
Union Screw (Item.74) Part Number 7008930500 ใช้กับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 80 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๘,๐๘๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Union Screw (Item.74) Part Number 7008930500 ใช้กับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 80 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๘,๐๘๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 368,080.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
70
รฟ.พซ./จด.1ค./027/64 : จ้าง รื้อ ล้าง อุปกรณ์ห้ามล้อรถพ่วง รถจักรและเครื่องยนต์ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2,996,000.00
2,996,000.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้าง รื้อ ล้าง อุปกรณ์ห้ามล้อรถพ่วง รถจักรและเครื่องยนต์ ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด ราคาที่เสนองานละ 2,996,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด จำนวนเงิน 2,996,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,996,000.00 บาท


รวม 2,996,000.00 บาท
บริษัท เอ.ซี.อี. พาร์ทส จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
71
500,000.00
415,200.00
2561-201
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 410,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อมีนา ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 417,000.00 บาท
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง 881. ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 419,000.00 บาท
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในครั้งนี้ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร ได้เสนอราคาเป็นเงิน 410,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แล้ว ห้างฯ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอ เป็นเงิน 410,000.00 บาท

รวม 410,000.00 บาท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาการณ์เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 410,000.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 5,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.25 (ใช้ราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอเป็นฐานในการคำนาณ)
สัญญาเลขที่ :
72
รฟ.ยธ.1930/20/140/2564 : งานจ้างเหมาทำความสะอาดหินบางส่วน ที่ กม.987+000 – 1040+000 ตอนนายตรวจทางปัตตานี และ ตอนนายตรวจทางยะลา ในพื้นที่แขวงบำรุงทางเทพา
500,000.00
492,500.00
2561-202
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 490,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อมีนา ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 500,000.00 บาท
3. หุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง 88 ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 504,000.00 บาท
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในครั้งนี้ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดคือห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร ได้เสนอราคาเป็นเงิน 490,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร แล้ว ห้างฯ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอเป็นเงิน 490,000.00 บาท

รวม 490,000.00 บาท
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วเป็นเงิน 490,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.51 (ใช้ราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
73
2,384,760.00
2,384,760.00
2561-002
ว่าจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน น้ำมันเชื้อเพลิงและทราย ที่ วซข.บซ. ระยะเวลา 24 เดือน
บริษัท ควอลิตี้ บิสสิเนส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคา 2,210,376.00 บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 2,101,797.00 บาท
ว่าจ้างเติมน้ำยาระบายความร้อน น้ำมันเชื้อเพลิงและทราย ที่ วซข.บซ. ระยะเวลา 24 เดือน
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 2,101,797.00 บาท

รวม 2,101,797.00 บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำอันดับหนึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
74
2,482,400.00
2,482,400.00
2561-002
สิ่งของ HP Cylinder Head Complete ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (8 Items./Set) จำนวน 100 Sets.
ผู้เสนอราคา 1.บริษัท รินโน อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 1,735,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) บริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสาม เนื่องจาก ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการ SMEs
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ เสนอขายในราคา 1,737,680.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ห้างฯ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาต่ำกว่าผู้เสนอต่ำสุดไม่เกินร้อยละ 10
3. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายในราคา 1,861,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) บริษัทฯ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสอง เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาต่ำกว่าผู้เสนอต่ำสุดไม่เกินร้อยละ 10
สิ่งของ HP Cylinder Head Complete ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM (8 Items./Set) จำนวน 100 Sets.
ผู้ขาย 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิทธิวรศิลป์ เสนอขายในราคา 1,737,680.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ห้างฯ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาต่ำกว่าผู้เสนอต่ำสุดไม่เกินร้อยละ 10

รวม 1,737,680.00 บาท
เพราะห้างฯ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาต่ำกว่าผู้เสนอต่ำสุดไม่เกินร้อยละ 10 ต่ำกว่าราคากลางเท่ากับ 30%
สัญญาเลขที่ :
75
3,512,000.00
2,496,237.60
2561-002
จ้างล้างทำความสะอาดภายในห้องขับรถจักรดีเซลที่ วซข.บซ. ระยะเวลา 24 เดือน
มีผู้เสนอราคา ดังนี้
1. กิจการค้าร่วม คอนซอร์เตียมควอลิตี้และพีเอสที (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 1) ราคาที่เสนอ 2,387,280.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2. บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 2) ราคาที่เสนอ 2,324,400.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
3. บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 3) ราคาที่เสนอ 2,318,400.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
4. บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 4) ราคาที่เสนอ 2,343,744.44 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 5) ราคาที่เสนอ 2,352,000.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,318,000.00 บาท

รวม 2,318,000.00 บาท
บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
76
รฟ.พซ./จซ.2ค./357/64 : จัดซื้อ Big End Bolt สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Pielstick รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 320 Pcs.
2,500,000.00
2,256,416.00
2561-104
Big End Bolt สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Pielstick รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 320 Pcs. มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,138,288.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,924,288.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Big End Bolt สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Pielstick รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 320 Pcs. ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,924,288.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,924,288.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
77
5,922,400.00
5,907,115.00
2561-002
2.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 4,884,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.2 บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 4,972,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.3 บริษัท สยามนคร จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 5,590,818.48 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.4 บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 5,677,206.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นลำดับที่ 2 และสูงกว่า บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุดลำดับที่ 1 ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น ในการเสนอราคาครั้งนี้ จึงพิจารณาให้ บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด แป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคา เป็นเงิน 4,972,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ ธภ.64/477 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 แจ้งไม่สามารถลดราคาลงได้อีก และขอยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 4,972,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 4,972,800.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
78
5,311,300.00
5,302,973.00
2561-002
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา ดังนี้.-
2.1 บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 4,100,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 5,100,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.3 บริษัท สยามนคร จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 5,098,107.44 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ ธภ.64/476 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 แจ้งไม่สามารถลดราคาลงได้อีก และขอยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 4,100,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 4,100,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
79
5,585,000.00
5,599,400.00
2561-201
1.หจก.เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่า 7% เป็นเงิน 5,590,000.00 บาท
2.บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่า 7% เป็นเงิน 5,595,000.00 บาท
3.หจก.ไทภิวัฒน์ทนกิตติ เสนอราคารวมภาษีมูลค่า 7% เป็นเงิน 5,595,301.78 บาท
4.บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่า 7% เป็นเงิน 5,596,000.00 บาท
5.บริษัท เอส.ซี.พี.อิเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่า 7% เป็นเงิน 5,599,400.00 บาท
หจก.เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น ในราคารวมภาษีมูลค่า 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,585,000.00 บาท (ห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

รวม 5,585,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
80
รฟ.พซ./จซ.1จ./067/64 : ซื้อGuide Roller L and R ใช้กับรถ บนท.ป. ITR จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
320,000.00
297,139.00
2561-202
บริษัท สแตนดาร์ดพรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด
เสนอราคาดังนี้
รายการที่ 1 Guide Roller L (ด้านซ้าย) ใช้กับรถ บนท.ป. ITR (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 รายการ) จำนวน 10 ชุด เสนอราคา 148,569.50 บาท
รายการที่ 2 Guide Roller R (ด้านขวา) ใช้กับรถ บนท.ป. ITR (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 รายการ) จำนวน 10 ชุด เสนอราคา 148,569.50 บาท
บริษัท สแตนดาร์ดพรีซิชั่น กรุ๊ป จำกัด
จำนวนเงินดังนี้
รายการที่ 1 Guide Roller L (ด้านซ้าย) ใช้กับรถ บนท.ป. ITR (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 รายการ) จำนวน 10 ชุด จำนวนเงิน 148,569.50 บาท
รายการที่ 2 Guide Roller R (ด้านขวา) ใช้กับรถ บนท.ป. ITR (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 รายการ) จำนวน 10 ชุด จำนวนเงิน 148,569.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 297,139.00 บาท

รวม 297,139.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
81
รฟ.ชก.๐๓๘๐/พด.๒๕๗/๒๕๖๓ : จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ ที่แขวงรถพ่วงชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
487,537.23
487,537.23
2561-202
รายการที่ 1 จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ ที่แขวงรถพ่วงชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท นครไทยเทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๗,๕๓๗.๒๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ
รายการที่ 1 จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ จำนวน ๑ รายการ ที่แขวงรถพ่วงชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท นครไทยเทคโนโลยี จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๗,๕๓๗.๒๓ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ


รวม 487,537.23 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.๐๓๘๐/พด.๒๕๗/๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
82
รฟ.ชก.๐๓๘๐/พด.๒๕๘/๒๕๖๓ : จ้างปรับปรุงที่พักพนักงานรถจักร จำนวน ๑ รายการ ที่แขวงรถพ่วงชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
479,905.70
479,905.70
2561-202
รายการที่ 1 จ้างปรับปรุงที่พักพนักงานรถจักร จำนวน ๑ รายการ ที่แขวงรถพ่วงชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท นครไทยเทคโนโลยี จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๙๐๕.๗๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ
รายการที่ 1 จ้างปรับปรุงที่พักพนักงานรถจักร จำนวน ๑ รายการ ที่แขวงรถพ่วงชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้รับจ้าง ได้แก่ บริษัท นครไทยเทคโนโลยี จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๙,๙๐๕.๗๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ


รวม 479,905.70 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.๐๓๘๐/พด.๒๕๘/๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
83
รฟ.ยธ.1630/5/1131/2564 : จ้างโดยวิธีคัดเลือกงานตัดป่าสองข้างทาง และงานตัดป่าบริเวณทางผ่าน แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา
498,000.00
498,000.00
2561-202
บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 498,000.00 บาท
บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคาตำ่สุด เป็นเงิน 498,000.00 บาท

รวม 498,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นงานเร่งด่วน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1630/5/1175/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
84
รฟ.ยธ.1630/5/1132/2564 : จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตัดป่าสองข้างทาง และงานตัดป่าบริเวณทางผ่าน แขวงบำรุงทางศรีราชา
484,000.00
484,000.00
2561-202
บริษัท ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น จำกัด ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาเป็นเงิน 484,000.00 บาท
บริษัท ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุ่ดเป็นเงิน 484,000.00 บาท

รวม 484,000.00 บาท
ราคที่เสนอเป็นราคาตำ่สุด และเป็นงานจำเป็นเร่องด้วน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1630/5/1176/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
85
249,000.00
249,000.00
2561-201
บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด
เสนอราคาชุดละ 116,355.14 บาท จำนวน 2 แคร่. รวมเป็นเงิน 232,710.28 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 16,289.71 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 249,000 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

รวม 249,000.00 บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
สัญญาเลขที่ :
86
342,400.00
342,400.00
2561-201
บริษัท ภัทรภัณฑ์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เสนอราคาชิ้น ละ 16,000 บาท จำนวน 20 ชิ้น
รวมเป็นเงิน 320,000 บาท ภาษี 7% เป็นเงิน 22,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 342,400 บาท
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

รวม 342,400.00 บาท
ถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการ
สัญญาเลขที่ :
87
รฟ.พซ./จซ.2จ/375/64 : ซื้อBody of Check Valve with Damper (5 Items/Set) จำนวน 20 Sets.
469,944.00
469,944.00
2561-202
Body of Check Valve with Damper (5 Items/Set) จำนวน 20 Sets. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 469,944.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Body of Check Valve with Damper (5 Items/Set) จำนวน 20 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 469,944.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 469,944.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
88
534,000.00
533,000.00
2561-002
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาแต่อย่างใด
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาแต่อย่างใด

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาแต่อย่างใด
สัญญาเลขที่ :
89
รฟ.ยธ.1021/5/ผบ.15/2563 : งานซื้อรถสั่นหิน (Ballast Stabilizer Machine) จำนวน 5 คัน กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
695,000,000.00
695,000,000.00
2561-104
-
-

รวม .00 บาท
-
สัญญาเลขที่ :
90
รฟ.ยธ.1021/5/ผบ.16/2563 : งานจัดหารถล้างหิน (Ballast Cleaner) จำนวน 3 คัน กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
780,000,000.00
780,000,000.00
2561-104
-
-

รวม .00 บาท
-
สัญญาเลขที่ :
91
รฟ.ยธ.1021/5/ผบ.14/2563 : งานซื้อรถเกลี่ยหิน (Ballast Regulator) จำนวน 2 คัน กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
111,280,000.00
111,280,000.00
2561-104
-
-

รวม .00 บาท
-
สัญญาเลขที่ :
92
รฟ.ยธ.1021/5/ผบ.13/2563 : งานซื้อรถอัดหินแบบต่อเนื่อง 32 ใบอัด (32 Continuous Tamping Machine) จำนวน 4 คัน กองเครื่องกลบำรุงทางหนัก ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
696,000,000.00
696,000,000.00
2561-104
-
-

รวม .00 บาท
-
สัญญาเลขที่ :
93
รฟ.ยธ.1520/9/จจ.56/2564 : ซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งเครื่องไสราง เอลลิออท์ (อังกฤษ) และเครื่องไส UCHIDA จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200,000.00
193,000.00
2561-202
บริษัท ทีอาร์เค (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 193,000.00 บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
บริษัท ทีอาร์เค (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ราคารับพิจารณา เป็นเงินทั้งสิ้น 193,000.00 บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 193,000.00 บาท
สิ่งของตรงความต้องการใช้งานและราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
94
รฟ.ยธ.1520/9/จจ.55/2564 : ซื้อพัดลมระบายอากาศในโรงงาน (7 ตัว) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
40,000.00
39,200.00
2561-202
บริษัท แอคซิส ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 39,200.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บริษัท แอคซิส ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ราคารับพิจารณาเป็นเงินทั้งสิ้น 39,200.00 บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 39,200.00 บาท
สิ่งของตรงความต้องการใช้งานและราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
95
รฟ.ยธ.1520/9/จจ.54/2564 : ซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งเครื่องปั่นไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50,000.00
50,000.00
2561-202
บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ราคารับพิจารณา เป็นเงินทั้งสิ้น 50,000.00 บาท (เงินห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 50,000.00 บาท
สิ่งของตรงความต้องการใช้งานและราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
96
รฟ.ยธ.1520/9/จจ.53/2564 : ซื้ออะไหล่พร้อมติดตั้งเครื่องไสราง ยี่ห้อ FUJI ขนาด 2.4 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
400,000.00
358,000.00
2561-202
บริษัท ทีอาร์เค (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 358,000.00 บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บริษัท ทีอาร์เค (ประเทศไทย) จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ราคารับพิจารณา เป็นเงินทั้งสิ้น 358,000.00 บาท (เงินสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงรวม 358,000.00 บาท
สิ่งของตรงความต้องการใช้งานและราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
97
750,000.00
727,600.00
2561-002
ว่าจ้างซ่อม Cooler Compressor Knorr Type VV450/150-4 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets.
บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด เสนอราคา 595,990.00 บาท
บริษัท รินโน อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 640,280.00 บาท
ว่าจ้างซ่อม Cooler Compressor Knorr Type VV450/150-4 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets.
บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด จำนวนเงิน 595,990.00 บาท


รวม 595,990.00 บาท
บริษัท แอล ฮกเฮง จำกัด เสนอราคาต่ำอันดับหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการ และต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
98
รฟ.ยธ.1520/9/จจ.52/2564 : ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องวัดขนาดทาง/เครื่องบากศูนย์กลาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
100,000.00
99,500.00
2561-202
บริษัท เอควิป จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 99,500.00 บาท (เงินเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
บริษัท เอควิป จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) ราคารับพิจารณาเป็นเงินทั้งสิ้น 99,500.00 บาท (เงินเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 99,500.00 บาท
คุณสมบัติตรงความต้องการใช้งานและราคาที่เสนอยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
99
รฟ.พซ./จซ.2ค./353/64 : จัดซื้อ ท่อไอดีไฟเบอร์กลาสด้าน Turbo Charger จำนวน 2 รายการ
909,500.00
909,500.00
2561-104
สิ่งของ ท่อไอดีไฟเบอร์กลาสด้าน Turbo Charger จำนวน 2 รายการ
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท เพชรพฤหัส จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 909,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ ท่อไอดีไฟเบอร์กลาสด้าน Turbo Charger จำนวน 2 รายการ
ผู้ขาย 1. บริษัท เพชรพฤหัส จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 909,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 909,500.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ผู้ใช้ (สบจ.) ยังมีความจำเป็นในการใช้งานอยู่
สัญญาเลขที่ :
100
รฟ.พซ./จด.1จ./023/64 : จ้างซ่อมหนักพัดลมรถโดยสารทั่วไป ขนาด 16 นิ้ว 24V.DC. จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
481,500.00
481,500.00
2561-202
รายการที่ 1 จ้างซ่อมหนักพัดลมรถโดยสารทั่วไป ขนาด 16 นิ้ว 24V.DC. จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค ราคาที่เสนอเครื่องละ 4,815.00 บาท
รายการที่1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค จำนวนเงิน 481,500.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,500.00 บาท


รวม 481,500.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิษณุอีเลคทริค เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคากลาง ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
101
รฟ.ยธ.1520/9/จจ.51/2564 : ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเบ็ดเตล็ดต่างๆ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
150,000.00
149,920.00
2561-202
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศรีพงศ์โลหะกิจ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 149,920.00 บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.ศรีพงศ์โลหะกิจ (ขายปลีก,ให้บริการ) ราคารับพิจารณา เป็นเงินทั้งสิ้น 149,920.00 บาท (เงินหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 149,920.00 บาท
สิ่งของตรงความต้องการใช้งานและราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
102
รฟ.พซ./จซ.2จ/298/64 : ซื้อเครื่องอะไหล่ (ฝาปิดกันฝุ่น) สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ
466,520.00
466,520.00
2561-202
รายการที่ 1. ฝาปิดกันฝุ่นด้านล่าง พร้อมสปริงและยางฟองน้ำสำหรับ Traction Motor รถจักร HITACHI (L3-HID-0025) จำนวน 100 Pcs. ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 90,950.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. ฝาปิดกันฝุ่นด้านบน สำหรับ Traction Motor รถจักร HITACHI (L3-HID-0026) จำนวน 100 Pcs.ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 67,410.00 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. ฝาปิดกันฝุ่นด้านล่าง พร้อมยางฟองน้ำสำหรับ Traction Motor รถจักร GEA (L3-GEA-0056) จำนวน 200 Pcs. ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 139,100.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 4. ฝาปิดกันฝุ่นด้านบน พร้อมสปริงและยางฟองน้ำสำหรับ Traction Motor รถจักร GEA (L3-GEA-0055) จำนวน 200 Pcs. ผู้เสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 169,060.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. ฝาปิดกันฝุ่นด้านล่าง พร้อมสปริงและยางฟองน้ำสำหรับ Traction Motor รถจักร HITACHI (L3-HID-0025) จำนวน 100 Pcs. ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 90,950.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. ฝาปิดกันฝุ่นด้านบน สำหรับ Traction Motor รถจักร HITACHI (L3-HID-0026) จำนวน 100 Pcs.ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 67,410.00 บาท (หกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. ฝาปิดกันฝุ่นด้านล่าง พร้อมยางฟองน้ำสำหรับ Traction Motor รถจักร GEA (L3-GEA-0056) จำนวน 200 Pcs. ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 139,100.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 4. ฝาปิดกันฝุ่นด้านบน พร้อมสปริงและยางฟองน้ำสำหรับ Traction Motor รถจักร GEA (L3-GEA-0055) จำนวน 200 Pcs. ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 169,060.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 466,520.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
103
รฟ.พซ./จซ.2จ/352/64 : ซื้อเครื่องอะไหล่ชุดปรับระยะความตึงสายพานและฝาปิดกันฝุ่นสำหรับซ่อม Main Generator รถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ
475,000.00
444,050.00
2561-202
รายการที่ 1. ชุดปรับระยะความตึงสายพานสำหรับ Main Generator รถจักร GE จำนวน 50 Sets.ผู้เสนอราคาได้แก่ บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 321,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. ฝาปิดกันฝุ่นสำหรับ Main Generator รถจักร GE จำนวน 50 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 123,050.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. ชุดปรับระยะความตึงสายพานสำหรับ Main Generator รถจักร GE จำนวน 50 Sets.ผู้ขายได้แก่ บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 321,000.00 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. ฝาปิดกันฝุ่นสำหรับ Main Generator รถจักร GE จำนวน 50 Pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 123,050.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 444,050.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
104
500,000.00
499,400.00
2561-201
1. บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด เป็นเงิน 495,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศวกรรมโยธา ราคาที่เสนอ 499,000.00 บาท
ใช้เกษฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท ล้านเก้าก้า จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 495,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะงาน

รวม 495,000.00 บาท
เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์เป็นประโบชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เป็นเงิน 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเห้าพันบาทถ้วน)
สัญญาเลขที่ :
105
500,000.00
499,000.00
2561-201
1. บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 495,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศกรรมโยธา ราคาที่เสนอเป็นเงิน 499,000.00 บาท
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในครั้งนี้ใช้เกณ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดคือ บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 495,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคากับ บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด แล้ว บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอเป็นเงิน 495,000.00 บาท

รวม 495,000.00 บาท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 495,000.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 4,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.80 (ใช้ราคาที่ บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนาณ)
สัญญาเลขที่ :
106
รฟ.ยธ.1835/9/355/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อสิ่งของ จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมปรับปรุงโรงจอดรถแฟลตพนักงาน ที่ย่านสถานีอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
50,000.00
48,965.00
2561-202
1.ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 48,965.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
2.หจก.ยอดอรุณเซ็นเตอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 51,575.00 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
3.หจก.ซีเมเจอร์ดีไซน์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 52,624.00 บาท (ห้าหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจัดหาสิ่งของฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 48,965.00 บาท (สี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

รวม 48,965.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 50,000. 00 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ. มาตรา 55 (3)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1835/9/356/2564 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564
107
รฟ.พซ./จซ.2จ./317/64 : จัดซื้อ ฝาปิดกระโปรงเกียร์ (ฝาปิด-เปิดที่เติมน้ำมัน Gear Case) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 120 Pcs
98,868.00
98,868.00
2561-202
สิ่งของ ฝาปิดกระโปรงเกียร์ (ฝาปิด-เปิดที่เติมน้ำมัน Gear Case) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 120 Pcs
ผู้เสนอราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,868.00 บาท (รวมภาษีมุลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ ฝาปิดกระโปรงเกียร์ (ฝาปิด-เปิดที่เติมน้ำมัน Gear Case) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 120 Pcs
ผู้ขาย 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 98,868.00 บาท (รวมภาษีมุลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 98,868.00 บาท
เนื่องจากในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.00 บาท) ตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
108
11,192,600.00
11,192,600.00
2561-301
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา ดังนี้.-
2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง เสนอราคา 9,337,000.00 บาท
2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองเทพวณิชก่อสร้าง เสนอราคา 9,895,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 9,337,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 9,337,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 9,337,000.00 บาท (เงินเก้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,855,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.87 (ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้างเสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
109
รฟ.ชก.0357/พด.397/2564 : รายงานขอจัดซื้อ เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น พร้อม Filter แบบต่อตรงน้ำประปา ขนาด 2 ก๊อก (น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว), ไมโครเวฟใช้งานด้วยระบบสัมผัส ขนาดจุ 23 ลิตร รวม 2 รายการ
45,678.30
45,678.30
2561-202
1.บริษัท โบกี้เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคารวม 45,678.30 บาท
2.บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด เสนอราคารวม 50,932.00 บาท
3.บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด เสนอราคารวม 52,109.00 บาท
บริษัท โบกี้เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ราคารวม 45,678.30 บาท

รวม 45,678.30 บาท
บริษัท โบกี้เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำสุดและส่งสิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ : รส.พด.ซ/50/2564 ลว. 03-09-64
110
.00
998,310.00
2561-002
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
สัญญาเลขที่ :
111
4,689,000.00
4,689,000.00
2561-002
จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยว วาระ 1 เดือน, วาระ 3 เดือน, วาระ 6 เดือน และวาระ 1 ปี และซ่อมอุปกรณ์รถดีเซลรางที่แขวง สรจ.รส. ระยะเวลา 24 เดือน
มีผู้เสนอราคา ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 1) ราคาที่เสนอ 4,200,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย (2012) การช่าง (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 2) ราคาที่เสนอ 4,259,000.00 บาท
3. บริษัท ควอลิตี้ บิสสิเนส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 3) ราคาที่เสนอ 3,820,440.00 บาท
4. บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 4) ราคาที่เสนอ 4,180,800.00 บาท
5. บริษัท โปรเทค2014 จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 5) ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา เนื่องจาก ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามเอกสารประกอบ 1.1 ข้อ 2 “ผู้เสนอราคาต้องยื่นตัวอย่างที่เป็นชุดยูนิฟอร์ม (เสนอเป็นภาพถ่าย)” ซึ่งบริษัทฯ เสนอมาเป็นภาพการ์ตูน แอนนิเมชัน จึงไม่รับพิจารณา
จ้างซ่อมวาระประจำเที่ยว วาระ 1 เดือน, วาระ 3 เดือน, วาระ 6 เดือน และวาระ 1 ปี และซ่อมอุปกรณ์รถดีเซลรางที่แขวง สรจ.รส. ระยะเวลา 24 เดือน
บริษัท ควอลิตี้ บิสสิเนส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 3,820,440.00 บาท

รวม 3,820,440.00 บาท
บริษัท ควอลิตี้ บิสสิเนส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
112
ฉช.640047 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับงานประมวลผล (Notebook) จำนวน ๑๓๐ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผลที่ ๑ (Desktop) พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๔๗๒ เครื่อง กำหนดระยะเวลา ๔ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2,193,500.00
2,193,500.00
2561-202
บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,193,500.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ จากบริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 2,193,500.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 2,193,500.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาค่าเช่าถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
สัญญาเลขที่ : พด.023/2564
113
รฟ.ชก.0300/ 195 /2564 : จัดซื้อชุดขยายสัญญาณเพื่อใช้เป็นไมโครโฟนสำหรับการประชุมร่วมกับ อุปกรณ์ประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 3 ชุด
50,718.00
50,718.00
2561-202
1.บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 50,718 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท อีแม็ค เอเซีย จำกัด เสนอราคา 53,607 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท เบสท์ คอนโทรล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 54,891 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ถูกคัดเลือก

รวม 50,718.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด ยอมรับเงื่อนไขที่ทางการรถไฟฯ กำหนด
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งเลขที่ รฟ.ชก.0300/201/2564 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564
114
รฟ.พซ./จด2ค/155/64 : ว่าจ้างซ่อม Rotor Re-Insulation ของ Main Alternator Model AT 5.41 สำหรับรถจักดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 ลูก
780,000.00
736,525.98
2561-104
รายการที่ 1 จ้างซ่อม Rotor Re-Insulation ของ Main Alternator Model AT 5.41 สำหรับรถจักดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 ลูก
ผู้เสนอราคา 1.บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนค์) จำกัด เสนอราคา 758,622.00 บาท
ผู้เสนอราคา 2.ห้างหุ้นส้วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา 736,525.98 บาท
ผู้เสนอราคา 3.บริษัท เอเซียมอเตอร์ เวอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 773,352.30 บาท

รายการที่ 1 จ้างซ่อม Rotor Re-Insulation ของ Main Alternator Model AT 5.41 สำหรับรถจักดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 ลูก
ห้างหุ้นส้วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท จำนวนเงิน 736,525.98 บาท

รวม 736,525.98 บาท
ห้างหุ้นส้วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการทุกประการฯ และ ต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
115
ร.ฟ.ยธ.1930/20/143.4/2564 : ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดหินบางส่วน ที่ กม.1092+500 – 1144+380 ตอนนายตรวจทางตันหยงมัส และ ตอนนายตรวจทางสุไหงโก-ลก แขวงบำรุงทางตันหยงมัส
497,100.00
496,200.00
2561-202
1.หจก.ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 49ุ6,200.00 บาท
2.หจก.โปรเฟสชั่นนอล เอ็นจิเนียริ่ง ไทย ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 496,700.00 บาท
3.หจก.ลภัส คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 496,900.00 บาท
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 496,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง แล้ว ห้าง ฯ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอ เป็นเงิน 496,200.00 บาท

รวม 496,200.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 496,200.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับราคากลาง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1900/5/หใ.211/2564 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564
116
รฟ.ชก.0410/อส.35/2564 : จัดซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Knorr Basic Impulse Valve (147063) จํานวน 15 Sets.
197,495.25
197,495.25
2561-202
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 197,495.25 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย) จำกัด ชนะการประมูล

รวม 197,495.25 บาท
บริษัท วิสุทธิ์เกษม(ประเทศไทย) จำกัด ให้ราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
117
2,593,680.00
2,593,680.00
2561-105
สิ่งของ เครื่องอะไหล่ Bearing SKF NU326ECM/C4VL0241 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 Sets
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,593,680.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ เครื่องอะไหล่ Bearing SKF NU326ECM/C4VL0241 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 Sets
ผู้ขาย 1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,593,680.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 2,593,680.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมาย จำหน่ายตลับลูกปืนผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ SKF ให้แก่การรถไฟแห่งประทศไทยแต่เพียงรายเดียว
สัญญาเลขที่ :
118
498,000.00
.00
เชิญชวน
1. บริษัท นัมเบอร์วัน โฮลดิ้ง จำกัด เสนอราคา 498,000.00 บาท
2. บริษัท เด.ที.เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 469,000.00 บาท
บริษัท เด.ที.เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 469,000.00 บาท
บริษัท เด.ที.เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง จำนวน 29,000 บาท ดังนั้น เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ และเพื่อใช้เปลี่ยนรางในพื้นที่แขวงบำรุงทางอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และสำรองใช้กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ป้องกันเหตุอันตรายอันอาจเกิดขึ้น จึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดซื้อผงเชื่อเทอร์มิตจากบริษัท เด.ที.เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานจัดซื้อผงเชื่อมเทอร์มิต ขนาดราง 100 ปอนด์ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ต่อไป
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.37/2564 ลง 06 สิงหาคม 2564
119
รฟ.ชก.0410/อส.34/2564 : ว่าจ้างซ่อม Auxiliary Drive C om plete ของรถดีเซลราง THN NKF ATR จำนวน 20 SETS
499,690.00
499,690.00
2561-202
บริษัท คณิต อุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคา 499,690.00 บาท
บริษัท คณิต อุตสาหกรรม จำกัด ชนะการประมูล

รวม 499,690.00 บาท
บริษัท คณิต อุตสาหกรรม จำกัด ให้ราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
120
รฟ.พซ./จซ.2ค./206/64 : จัดซื้อ Axle (Modified) SRT.Drg.No.314T สำหรับซ่อมบำรุง Wheel and Axle รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Pcs
2,354,856.00
2,354,856.00
2561-104
สิ่งของ Axle (Modified) SRT.Drg.No.314T สำหรับซ่อมบำรุง Wheel and Axle รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Pcs
ผู้เสนอราคา 1.บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,529,480.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,247,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Axle (Modified) SRT.Drg.No.314T สำหรับซ่อมบำรุง Wheel and Axle รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Pcs
ผู้ขาย 1. บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,247,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 2,247,000.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด แผนผังที่บริษัทฯ เสนอขายสามารถใช้งานทดแทนแผนผังเดิมของทางการฯ ได้ ต่ำกว่าราคาประมเินเท่ากับ 4.58%
สัญญาเลขที่ :
121
494,000.00
.00
เชิญชวน
1.หจก.อาทิตย์บริการ (เลย) เสนอราคา 492,000.00 บาท
1. หจก.อาทิตย์บริการ (เลย) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 492,000.00 บาท

รวม 492,000.00 บาท
คณะกรรมกากรได้ทำการต่อรองราคากับ หจก.อาทิตย์บริการ(เลย) แล้ว ห้างฯ ยืนราคาเดิมตามที่เสนอ ทำให้ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,000.00 บาท หรือเท่ากับ 0.404% พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ้าง หจก.อาทิตย์บริการ (เลย) เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ ก่อสร้างปรับปรุงบ้านพัก ช.นสน.มาบพระจันทร์ ในวงเงิน 492,000.00 บาท กำหนด 90 วันต่อไปเพื่อให้งานเป้นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.29/2564 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
122
2,200,000.00
2,200,000.00
2561-301
0105532009464 บริษัท จีเอเบิล จำกัด 2,193,500.00
0105550089288 บริษัท อี.เอ็น.ซ็อฟท จำกัด 2,199,385.00
0105556073553 บริษัท อินฟีนิท 88 เทคโนโลยี่ จำกัด 2,199,920.00
0105559023565 บริษัท เจ็ท สตรีม คอมพิวติ้ง จำกัด 1,200,000.00
บริษัท จีเอเบิล จำกัด 2,193,500.00 บาท

รวม 2,193,500.00 บาท
บริษัท อินฟีนิท 88 เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท เจ็ท สตรีม คอมพิวติ้ง จำกัด ไม่มีเอกสารสำเนาหนังสือรับรองผลงาน
บริษัท จีเอเบิล จำกัด เสนอเอกสารถูกต้อง และราคาต่ำที่สุด
สัญญาเลขที่ : ทส.07/2564 23 สิงหาคม 2564
123
500,000.00
499,800.00
2561-201
1. บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 495,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศวกรรมโยธา ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 499,800.00 บาท
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุด คือ บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 495,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะงานเจาะจง ได้ต่อรองราคากับ บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด แล้ว บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอเป็นเงิน 495,000.00 บาท

รวม 495,000.00 บาท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 495,000.00 บาท (สีแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 4,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.96 (ใช้ราคาที่ บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
124
รฟ.ยธ.1734/5/0714/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจัดซื้อ Insulator ชนิด Pandrol สำหรับใช้กับราง 100 ปอนด์ จำนวน 12,700 ตัว แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
435,337.00
434,000.00
2561-202
1. บริษํท เค.ที. เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 433,896.77 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิน เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ 434,848.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. บริษัท เซน เย่ คอนสตรัคชั่น (1985) จำกัด ราคาที่เสนอ 448,437.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เค.ที. เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 433,896.77 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 433,896.77 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนกับงานที่จะจัดซ์้อจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/375/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
125
รฟ.ชก.0300/185/2564 : จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับติดตั้งที่ห้องทำงานรองวิศวกรใหญ่ด้านลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล
27,980.50
27,980.50
2561-202
1. บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) เสนอราคา 27,980.50 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท อีแม็ค เอเซีย จำกัด เสนอราคา 29,425 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. บริษัท คอนโทรล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 30,923 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

รวม 27,980.50 บาท
เสนอราคาต่ำสุด และยอมรับเงื่อนไขตามที่ทางการรถไฟฯ กำหนด
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งเลขที่ รฟ.ชก.0300/190/2564 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564
126
รฟ.ชก.0300/ 186 /2564 : จัดซื้ออุปกรณ์ประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 3 ชุด
89,880.00
89,880.00
2561-202
1. บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) เสนอราคา 89,880 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท อีแม็ค เอเซีย จำกัด เสนอราคา 110,745 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3. บริษัท คอนโทรล เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 102,720 บาท (เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) เป็นผู้ได้รับคัดเลือก

รวม 89,880.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่การรถไฟฯ กำหนด
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งเลขที่ รฟ.ชก.0300/193/2564 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564
127
รฟ.ชก.0300/194/2564 : ขออนุมัติว่าจ้างจัดทำคู่มือการบริหารจัดการพนักงานรถจักร ขนาด A5 จำนวน 500 เล่ม
56,175.00
56,175.00
2561-202
1.บริษัท อัพ-เทค ซิสเทม จำกัด เสนอราคารวม 56,175 บาท (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.บริษัท ดี สกายเวฟ จำกัด เสนอราคารวม 61,525 บาท (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัทซัคเซว เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด เสนอราคารวม 64,200 บาท (เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
บริษัท อัพ-เทค ซิสเทม จำกัด เป็นผู้ที่ได้รับคัดเลือกรับงานว่าจ้างดังกล่าว

รวม 56,175.00 บาท
เสนอราคาต่ำสุด และยอมรับเงื่อนไขที่ทางการรถไฟฯ กำหนด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0300/205/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564
128
รฟ.ยธ.1930/20/142/2564 : ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดหินบางส่วน ที่ กม.1040+000 – 1092+500 ตอนนายตรวจทางบาลอ และ ตอนนายตรวจทางลาโละ ในพื้นที่แขวงบำรุงทางตันหยงมัส
498,300.00
497,400.00
2561-202
1.หจก.ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 497,400.00 บาท
2.หจก.โปรเฟสชั่นนอล เอ็นจิเนียริ่ง ไทย ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 498,000.00 บาท
3.หจก.ลภัส คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 498,200.00 บาท
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 497,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง แล้ว ห้าง ฯ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอ เป็นเงิน 497,400.00 บาท

รวม 497,400.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 497,400.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับราคากลาง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1900/5/หใ.210/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
129
รฟ.ชก.0357/291ป./2564 : ว่าจ้าง 1.ซ่อมเบาะนั่งรถดีเซลราง Hitachi รูปแบบเดิมสีเขียว จำนวน 280 ตัว, 2.ซ่อมเบาะนั่งรถดีเซลราง Hitachi รูปแบบเดิมสีน้ำเงิน จำนวน 120 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
278,200.00
278,200.00
2561-202
ร้านเสมียนเบาะยนต์ รายการที่ 1 และ 2 ราคาตัวละ 695.50 บาท
ร้านเสมียนเบาะยนต์ รายการที่ 1 และ 2 ราคาตัวละ 695.50 บาท รายการที่ 1 จำนวน 280 ตัว, รายการที่ 2 จำนวน 120 ตัว

รวม 278,200.00 บาท
ร้านเสมียนเบาะยนต์ เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการ
จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงให้เป็นผู้ทำการซ่อมเบาะนั่งรถดีเซลราง Hitachi จำนวน
2 รายการดังกล่าวไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/291ญ./64 ลว.15 กรกฎาคม 2564
130
รฟ.ยธ.1830/9/413/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ปลีกย่อย จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้งานภายในแขวงบำรุงทางอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220,000.00
93,650.00
2561-202
1. ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 93,650.00 บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. หจก.ซีเมเจอร์ดีไซน์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 95,482.00 บาท (เก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน)
รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. หจก.ยอดอรุณเซ็นเตอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 99,450.00 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการค้าจ้างเป็นเงิน 93,650.00 บาท (เก้าหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 93,650.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 100,000.00 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1830/9/414/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564
131
รฟ.ยธ.1830/9/411.1/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อสิ่งของ จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมปรับปรุงโรงจอดรถสถานีตำรวจรถไฟอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62,023.00
60,720.00
2561-202
1. ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 60,720.00 บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. หจก.ยอดอรุณเซ็นเตอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 63,950.00 บาท (หกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. หจก.ซีเมเจอร์ดีไซน์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 65,284.00 บาท (หกหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน)
รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการค้าจ้างเป็นเงิน 60,720.00 บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 60,720.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 100,000.00 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1830/9/412/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564
132
รฟ.ยธ.1830/9/409/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อสิ่งของ จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ซ่อมปรับปรุงโรงจอดรถ นตท.อุดรธานี, นตส.อุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62,023.00
60,720.00
2561-202
1. ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 60,720.00 บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. หจก.ยอดอรุณเซ็นเตอร์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 63,950.00 บาท (หกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. หจก.ซีเมเจอร์ดีไซน์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 65,326.00 บาท (หกหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ร้านสงวนชัยเคหะภัณฑ์ ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการค้าจ้างเป็นเงิน 60,720.00 บาท (หกหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 60,720.00 บาท
ดำเนินการเจรจาตกลงราคาตามระเบียบข้อ 79 เนื่องจากเป็นการจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ
จัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 100,000.00 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)

สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1830/9/410/2564 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564
133
รฟ.ยธ.1930/20/163/2564 : ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทาง ตั้งแต่ กม.1118+500-1144+380 ตอนนายตรวจทางสุไหงโก-ลก แขวงบำรุงทางตันหยงมัส
468,200.00
468,200.00
2561-202
1.หจก.ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 468,100.00 บาท
2.หจก.โปรเฟสชั่นนอล เอ็นจิเนียริ่ง ไทย ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 468,500.00 บาท
3.หจก.ลภัส คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 468,700.00 บาท
ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 468,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง แล้ว ห้าง ฯ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอ เป็นเงิน 468,100.00 บาท

รวม 468,100.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 468,100.00 บาท (สี่แสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ใช้ราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1900/5/หใ.199/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
134
รฟ.ยธ.1930/20/162/2564 : ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทาง ตั้งแต่ กม.1099+500-1118+500 ตอนนายตรวจทางตันหยงมัส แขวงบำรุงทางตันหยงมัส
492,900.00
492,900.00
2561-202
1.หจก.ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 492,800.00 บาท
2.หจก.โปรเฟสชั่นนอล เอ็นจิเนียริ่ง ไทย ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 493,200.00 บาท
3.หจก.ลภัส คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 493,300.00 บาท
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 492,800.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง แล้ว ห้าง ฯ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอ เป็นเงิน 492,800.00 บาท

รวม 492,800.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 492,800.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ใช้ราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1900/5/หใ.198/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
135
รฟ.ยธ.1930/20/161/2564 : ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทาง ตั้งแต่ กม.1066+500-1099+500 ตอนนายตรวจทางลาโละ แขวงบำรุงทางตันหยงมัส
496,100.00
496,100.00
2561-202
1.หจก.ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 496,100.00 บาท
2.หจก.โปรเฟสชั่นนอล เอ็นจิเนียริ่ง ไทย ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 496,400.00 บาท
3.หจก.ลภัส คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 496,600.00 บาท
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 496,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง แล้ว ห้าง ฯ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอ เป็นเงิน 496,100.00 บาทรวม 496,100.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 496,100.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับราคากลาง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1900/5/หใ.196/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
136
รฟ.ยธ.1930/20/160/2564 : ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมาตัดป่าสองข้างทาง ตั้งแต่ กม.1040+000-1066+500 ตอนนายตรวจทางบาลอ แขวงบำรุงทางตันหยงมัส
499,200.00
499,200.00
2561-202
1.หจก.ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 499,100.00 บาท
2.หจก.โปรเฟสชั่นนอล เอ็นจิเนียริ่ง ไทย ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 499,500.00 บาท
3.หจก.ลภัส คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 499,700.00 บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 499,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคากับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง แล้ว ห้าง ฯ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอ เป็นเงิน 499,100.00 บาท

รวม 499,100.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 499,100.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 100.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 (ใช้ราคาที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1900/5/หใ.197/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564
137
รฟ.ยธ.1735/5/0653/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจัดซื้อผงเชื่อมเทอร์มิตสำหรับรางขนาด 100 ปอนด์ จำนวน 87 ชุด แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
350,000.00
349,800.00
2561-202
1. บริษัท ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 349,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 349,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 349,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ว.วิศรุตคอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 349,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 349,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดซื้อ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/9/433/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
138
1,714,700.02
1,714,700.02
2561-002
รายการที่ 1 ประกวดราคาจ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยว และวาระ 1 เดือน ของรถโดยสารปรับอากาศ ที่ พตร.หนองคาย ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเทค2014 จำกัด เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่รับพิจารณา
ผู้เสนอราคา บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,591,200.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์ เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่รับพิจารณา
ผู้เสนอราคา บริษัท ควอลิตี้ บิสสิเนส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,670,400.00 บาท
รายการที่1 บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวนเงิน 1,591,200.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,591,200.00 บาท


รวม 1,591,200.00 บาท
บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง (1,714,700.02 - 1,591,200.00 ) = 123,500.02 บาท คิดเป็นประมาณ 7.20 % ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ คณะกรรมการเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
139
1,378,000.00
1,388,000.00
2561-201
1. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,386,535.00 บาท
2. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,382,547.00 บาท
3. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,379,979.00 บาท
4. บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 1,383,831.00 บาท
5. บริษัท โฟลว์มาสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,385,115.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ดำเนินการจ้างเหมารื้อย้ายอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนและอุปกรณ์อาณัติสัญญาณใบธง - พร้อมรื้อย้ายเสาสัญญาณ ที่ กม.446+240.90, กม.447+382.75 ระหว่างสถานีบ้านโคน - สถานีพิชัย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางสายเหนือ ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว เป็นเงิน 1,378,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

รวม 1,378,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
140
900,000.00
525,156.00
2561-002
ว่าจ้างซ่อมคว้านอัดปลอด Cylinder Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.
บริษัท เอช เค ซี โซลูชั่น จำกัด เสนอราคา 512,100.00 บาท
บริษัท รินโน อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 451,634.00 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคา 398,040.00 บาท
หจก. สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคา 393,867.00 บาท
ว่าจ้างซ่อมคว้านอัดปลอด Cylinder Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.
หจก. สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ จำนวนเงิน 393,867.00 บาท

รวม 393,867.00 บาท
หจก. สิทธิวรศิลป์ อะไหล่ เสนอราคาต่ำอันดับหนึ่ง ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
141
1,007,000.00
1,009,520.00
2561-201
1.บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด
2.บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด
3.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด
4.บริษัท บางกอก ซิกแนลลิ่ง จำกัด
5.บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด
๑. SRT Waystation Control Unit จำนวน ๓๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๕,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. SRT Power Supply จำนวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๓. SRT Distribution BOX จำนวน ๑๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๔. SRT RS ๔๒๒ Interface Circuit จำนวน ๑ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๕. SRT Main Station Triple Controller จำนวน ๒๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๖. SRT Main Station Analog Circuit จำนวน ๑๑ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๗,๙๘๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๗. SRT Connecting Unit Connect Circuit จำนวน ๗ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๕๔๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๘. I/O Module จำนวน ๑๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๙. Monitor Amplifier Circuit จำนวน ๖ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๗๒๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๑๐. Inverter Circuit จำนวน ๑๑ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๗,๓๔๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๑๑. Display Unit Display Circuit จำนวน ๖ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๘๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๑๒. Display Unit Handset Interface Citcuit จำนวน ๗ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,007,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันบาทถ้วน)


รวม 1,007,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
142
รฟ.พซ./จซ.1จ./068/64 : ซื้อ Time Relay ปั๊มน้ำรถโดยสาร 24 V.DC.(Magnetic Pump) จำนวน 50 ชุด
319,930.00
319,930.00
2561-202
(ชื่อสินค้าหรือบริการ) Time Relay ปั๊มน้ำรถโดยสาร 24 V.DC.(Magnetic Pump) จำนวน 50 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 319,930.00 บาท

( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 319,930.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 319,930.00 บาท


รวม 319,930.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน มีตัวอย่างตรวจสอบ สิ่งของถูกต้องสามารถใช้การได้ ตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา ส่งมอบสิ่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
143
รฟ.ชก.0357/พด.651/2564 : รายงานขอจัดซื้อ กรอบโคมไฟ Head Light รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 20 อัน
33,170.00
33,170.00
2561-202
1.บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด เสนอราคารวม 33,170.00 บาท
2.บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคารวม 36,166.00 บาท
3.บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด เสนอราคารวม 42,586.00 บาท
บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด ราคารวม 33,170.00 บาท

รวม 33,170.00 บาท
บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด เสนอราคาต่ำสุดและส่งสิ่งของถูกต้อง
สัญญาเลขที่ : รส.พด.ซ/49/2564 ลว. 27-08-64
144
6,000,000.00
4,159,052.00
2561-002
2.1 บริษัท สยามการ์เดน เทรดดิ้ง จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 2,855,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ ได้เสนอราคาเป็นเงิน 3,750,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.3 บริษัท ธีภพ กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 3,855,555.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท สยามการ์เดน เทรดดิ้ง จำกัด ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 แจ้งไม่สามารถลดราคาลงได้อีก และขอยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 2,855,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) และขอยืนยันสามารถทำงานตามขอบเขตและรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อกำหนด ได้แล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ตามกำหนด

รวม 2,855,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ :
145
5,308,000.00
5,308,000.00
2561-002
สิ่งของ อุปกรณ์ช่วยเหตุอันตราย (Re-railing Equipment) พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานที่ สบร.กท.1 งทป. เลขที่ 58/2563 จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ยุทธพิทักษ์รัฐ จำกัด ไม่รับพิจารณาเนื่อง ค่าอัตราการจ่ายน้ำมันน้อยกว่าที่ทางการฯ กำหนด , น้ำหนักของอุปกรณ์ Telescopic jacks มากกว่าที่ทางการกำหนด , น้ำหนักรวมของอุปกรณ์ Wheel-Set Trolley/Wheel Skate มากกว่าที่ทางการกำหนด และ น้ำหนักรวมของอุปกรณ์ Re-railing Bridge มากกว่าที่ทางการกำหนด จึงผิดเงื่อนไข SRT Specification No. R-05/2557 Rev.1 ข้อ 3 Technical Data
2. บริษัท พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,134,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ อุปกรณ์ช่วยเหตุอันตราย (Re-railing Equipment) พร้อมอุปกรณ์ ใช้งานที่ สบร.กท.1 งทป. เลขที่ 58/2563 จำนวน 1 ชุด
ผู้ขาย 1. บริษัท พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,134,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 5,134,500.00 บาท
เนื่องจากบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอราคา ถูกต้องเพียงรายเดียว แต่ สบร.กท.1 ยืนยันยังมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน ต่ำกว่าราคาประเมินเท่ากับ 3.27%
สัญญาเลขที่ :
146
2,028,500.00
2,021,890.00
2561-001
2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี. สุขสมบูรณ์ ได้เสนอราคาเป็นเงิน 1,435,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 1,580,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรคลีน เซฟตี้ ได้เสนอราคาเป็นเงิน 1,762,932.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี. สุขสมบูรณ์ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 แจ้งไม่สามารถลดราคาลงได้อีก และขอยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 1,435,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) และขอยืนยันสามารถทำงานตามขอบเขตและรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อกำหนด ได้แล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ตามกำหนด

รวม 1,435,500.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
147
รฟ.พซ./จซ.2ค./266/64 : จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Wear Plate (PEDESTAL) พร้อมสลักเกลียวและแผ่นรอง วัสดุ Cast Caprolactums Monomer Cast Poly A Mide (Nylatron Linner) สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 180 ชุด
950,000.00
855,144.00
2561-104
เครื่องอะไหล่ Wear Plate (PEDESTAL) พร้อมสลักเกลียวและแผ่นรอง วัสดุ Cast Caprolactums Monomer Cast Poly A Mide (Nylatron Linner) สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 180 ชุด มีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 855,144.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจาก ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศ และเงื่อนไขข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ ข้อ 3 (3.2) และ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ 3.2 (3.2) ที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอ จำนวน 1 Set เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเปิดซองเสนอราคา ซึ่งการเสนอราคาในครั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณา ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการฯ

เครื่องอะไหล่ Wear Plate (PEDESTAL) พร้อมสลักเกลียวและแผ่นรอง วัสดุ Cast Caprolactums Monomer Cast Poly A Mide (Nylatron Linner) สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน ๑๘๐ ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 855,144.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 855,144.00 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
148
รฟ.ยธ.1930/20/159/2564 : ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมาอัดหินเฉพาะต่อและล้างเหล็กประกับราง แขวงบำรุงทางตันหยงมัส
100,900.00
100,900.00
2561-202
1.หจก.ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 100,900.00 บาท
2.หจก.โปรเฟสชั่นนอลเอ็นจิเนียริ่งไทย เสนอราคา 102,100.00 บาท
3.หจก.ลภัส คอนสตรัคชั่น เสนอราคา 101,700.00 บาท
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุด คือ หจก.ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 100,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคากับ หจก.ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง แล้ว ห้างฯ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอ เป็นเงิน 100,900.00 บาท

รวม 100,900.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ หจก.ไอดีไซน์ 168 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 100,900.00 บาท (เงินหนึ่งแสนเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับราคากลาง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1900/5/หใ.189/2564 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
149
4,546,100.00
4,532,123.00
2561-002
2.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 4,224,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเลิสซีเคียวริคอร์ จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 4,510,044.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ ทอ.664 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 แจ้งไม่สามารถลดราคาลงได้อีก และขอยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 4,224,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 4,224,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
150
รฟ.พซ./จซ.2ค./289/64 : จัดซื้อ ROLLER BEARING SKF, NUP312-M-C4/VA 301 or FAG No.NUP 312 E.M1.C4.F1 or equivalent สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 96 Pcs.
711,644.16
711,644.16
2561-104
สิ่งของ ROLLER BEARING SKF, NUP312-M-C4/VA 301 or FAG No.NUP 312 E.M1.C4.F1 or equivalent สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 96 Pcs.
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท พี.เอส.เอ็ม.แบริ่ง จำกัด ไม่รับพิจารณา เนื่องจาก ผิดเงื่อนไขตามรายละเอียดคุณลักษระเฉพาะเครื่องอะไหล่สำหรับว่อมบำรุงรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS. ข้อ 3.2
2. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 603,480.00 บาท
สิ่งของ ROLLER BEARING SKF, NUP312-M-C4/VA 301 or FAG No.NUP 312 E.M1.C4.F1 or equivalent สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 96 Pcs.
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 603,480.00 บาท

รวม 603,480.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว Part No. ที่บริษัทฯ เสนอขายสามารถใช้ทดแทนของเดิมของทางการฯ ได้ และผู้ใช้งาน (สอก.) ยืนยันยังมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน ต่ำกว่าราคาประเมินเท่ากับ 15.20%
สัญญาเลขที่ :
151
รฟ.พซ./จซ.2ค./259/64 : จัดซื้อ Decompression Claw 2A ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Pcs.
690,150.00
690,150.00
2561-104
สิ่งของ Decompression Claw 2A ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Pcs
ผู้เสนอราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 690,150.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Decompression Claw 2A ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 100 Pcs
ผู้ขาย 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชผล เทรดดิ้ง เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 690,150.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 690,150.00 บาท
เนื่องจากใช้เปลี่ยนหมุนเวียนทดแทนของเดิมที่ชำรุด แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ สอบ. ยืนยันยังจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
152
รฟ.พซ./จซ.2ค./269/64 : จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Wear Plate (PEDESTAL) พร้อมสลักเกลียว, แผ่นรองเหล็ก และแหวนแบน สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 288 Sets.
960,000.00
833,572.80
2561-104
เครื่องอะไหล่ Wear Plate (PEDESTAL) พร้อมสลักเกลียว, แผ่นรองเหล็ก และแหวนแบน สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 288 Sets. มีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 833,572.80 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปวีณา ออโต้พาร์ท ไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามประกาศ และเงื่อนไขข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ ข้อ 3 (3.2) และ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ข้อ 3.2 (3.2) ที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอ จำนวน 1 Set เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเปิดซองเสนอราคา ซึ่งการเสนอราคาในครั้งนี้บริษัทฯ ไม่ได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการฯพิจารณา ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการฯ
เครื่องอะไหล่ Wear Plate (PEDESTAL) พร้อมสลักเกลียว, แผ่นรองเหล็ก และแหวนแบน สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 288 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด (ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 833,572.80 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 833,572.80 บาท
บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
153
รฟ.ชก.0351/537ป./2564 : จัดซื้อ 1.สายลม-สายแก๊สคู่ ยาว 100 เมตร จำนวน 1 ม้วน, 2.อะไหล่หัวตัด 3 ชิ้น/ชุด จำนวน 10 ชุด, 3.ข้อต่อสวมเร็ว ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 10 ชุด, 4.ถังแก๊สพร้อมแก๊ส จำนวน 5 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
43,870.00
43,870.00
2561-202
1.บริษัท ณภัทร 69 จำกัด รายการที่ 1 ม้วนละ 6,955.00 บาท, รายการที่ 2 ชุดละ 802.50 บาท, รายการที่ 3 ชุดละ 1,016.50 บาท,
รายการที่ 4 ถังละ 3,745.00 บาท
2.ร้านยิ่งทวีทรัพย์ รายการที่ 1 ม้วนละ 7,158.30 บาท, รายการที่ 2 ชุดละ 850.65 บาท, รายการที่ 3 ชุดละ 1,032.55 บาท,
รายการที่ 4 ถังละ 4,108.80 บาท
3.ร้านเอ็น.วี.เทรดดิ้ง รายการที่ 1 ม้วนละ 7,222.50 บาท, รายการที่ 2 ชุดละ 866.70 บาท, รายการที่ 3 ชุดละ 1,037.90 บาท,
รายการที่ 4 ถังละ 4,066.00 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด รายการที่ 1 ม้วนละ 6,955.00 บาท จำนวน 1 ม้วน, รายการที่ 2 ชุดละ 802.50 บาท จำนวน 10 ชุด,
รายการที่ 3 ชุดละ 1,016.50 บาท จำนวน 10 ชุด, รายการที่ 4 ถังละ 3,745.00 บาท จำนวน 5 ถัง

รวม 43,870.00 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ
จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/537ซ./2564 ลว.26 สิงหาคม 2564
154
รฟ.ยธ.1400/7/515/2564 : งานรักษาความปลอดภัย บริเวณที่ทำการพนักงานสถานที่ธนบุรี ตอนพนักงานสถานที่ธนบุรี งานสถานที่บางซื่อ
473,000.00
419,502.00
2561-202
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เป็นเงิน 419,500.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ตอบหนังสือต่อรองราคาที่ ทอ.666/2564 ลงวันที่ 8 กันยายน 2564 ขอยืนยันราคาเดิมเป็นเงิน 419,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 419,500.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
155
รฟ.ยธ.1400/7/514/2564 : งานตัดป่าบริเวณรั้วโรงงานมักกะสันตลอดแนว
499,000.00
496,671.00
2561-202
บริษัท สยามการ์เดน เทรดดิ้ง จำกัด ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา เป็นเงิน 496,500.00 บาท
บริษัท สยามการ์เดน เทรดดิ้ง จำกัด ตอบหนังสือต่อรองราคาลงวันที่ 7 กันยายน 2564 ขอยืนยันราคาเดิมเป็นเงิน 496,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 496,500.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
156
715,400.00
715,400.00
2561-105
1. สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เสนอราคา 715,400.00 บาท
สำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นจำนวนเงิน 715,400.00 บาท

รวม 715,400.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรจัดซื้อรองเท้านิรภัยหัวเสริมเหล็ก (เซฟตี้) จากสำนักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1012/9/100/2564 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
157
รฟ.ชก.0351/536ป./2564 : จัดซื้อ กระดาษ A4 หนา 80 แกรม 500 แผ่น/รีม บรรจุกล่องละ 5 รีม ยี่ห้อ Double A จำนวน 60 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
48,150.00
48,150.00
2561-202
1.บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคากล่องละ 802.50 บาท
2.ร้านยิ่งทวีทรัพย์ ราคากล่องละ 834.60 บาท
3.ร้าน วี.เอ็น.เทรดดิ้ง ราคากล่องละ 839.95 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ราคากล่องละ 802.50 บาท จำนวน 60 กล่อง

รวม 48,150.00 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ
จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/536ซ./2564 ลว.26 สิงหาคม 2564
158
รฟ.ชก.0351/535ป./2564 : จัดซื้อ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ประปาเพื่อใช้งานที่โรงรถจักรแก่งคอย จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49,434.00
49,434.00
2561-202
1.บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด รายการที่ 1 ตัวละ 1,155.60 บาท, รายการที่ 2 ตัวละ 1,626.40 บาท,
รายการที่ 3 ตัวละ 267.50 บาท, รายการที่ 4 ตัวละ 267.50 บาท, รายการที่ 5 เมตรละ 80.25 บาท, รายการที่ 6 เมตรละ 53.50 บาท,
รายการที่ 7 ชุดละ 235.40 บาท, รายการที่ 8 ตัวละ 2,086.50 บาท, รายการที่ 9 ตัวละ 21.40 บาท, รายการที่ 10 อันละ 203.30 บาท,
รายการที่ 11 ตัวละ 187.25 บาท, รายการที่ 12 ตัวละ 208.65 บาท
2.บริษัท โปรเทค2014 จำกัด รายการที่ 1 ตัวละ 1,230.50 บาท, รายการที่ 2 ตัวละ 1,690.60 บาท, รายการที่ 3 ตัวละ 321.00 บาท,
รายการที่ 4.ตัวละ 428.00 บาท, รายการที่ 5 เมตรละ 90.95 บาท, รายการที่ 6 เมตรละ 69.55 บาท, รายการที่ 7 ชุดละ 267.50 บาท,
รายการที่ 8 ตัวละ 2,247.00 บาท,รายการที่ 9 ตัวละ 26.75 บาท, รายการที่ 10 อันละ 224.70 บาท, รายการที่ 11 ตัวละ 208.65 บาท,
รายการที่ 12 ตัวละ 224.70 บาท
3.บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด รายการที่ 1 ตัวละ1,284.00 บาท, รายการที่ 2 ตัวละ 1,765.50 บาท, รายการที่ 3 ตัวละ 299.60 บาท,
รายการที่ 4 ตัวละ 417.30 บาท, รายการที่ 5 เมตรละ 96.30 บาท, รายการที่ 6 เมตรละ 85.60 บาท, รายการที่ 7 ชุดละ 267.50 บาท,
รายการที่ 8 ตัวละ 2,279.10 บาท, รายการที่9 ตัวละ 53.50 บาท, รายการที่ 10 อันละ 224.70 บาท, รายการที่ 11 ตัวละ 219.35 บาท,
รายการที่ 12 ตัวละ 230.05 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด รายการที่ 1 ตัวละ 1,155.60 บาท จำนวน 8 ตัว, รายการที่ 2 ตัวละ 1,626.40 บาท จำนวน 3 ตัว,
รายการที่ 3 ตัวละ 267.50 บาท จำนวน 10 ตัว, รายการที่ 4 ตัวละ 267.50 บาท จำนวน 5 ตัว, รายการที่ 5 เมตรละ 80.25 บาท จำนวน 100 เมตร, รายการที่ 6 เมตรละ 53.50 บาท จำนวน 100 เมตร, รายการที่ 7 ชุดละ 235.40 บาท จำนวน 20 ชุด,รายการที่ 8 ตัวละ 2,086.50 บาท จำนวน 3 ตัว, รายการที่ 9 ตัวละ 21.40 บาท จำนวน 20 ตัว, รายการที่ 10 อันละ 203.30 บาท จำนวน 10 อัน, รายการที่ 11 ตัวละ 187.25 บาท จำนวน 10 ตัว,
รายการที่ 12 ตัวละ 208.65 บาท จำนวน 10 ตัว

รวม 49,434.00 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 5 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/535ซ./2564 ลว.20 สิงหาคม 2564
159
วซค.บซ./ส./44/2564 : ซื้อแผ่นรองกันสึก ขนาด ๓x๑๗๐x๑๘๐ มม. จำนวน ๒๙๔ แผ่น ตามแผนผังเลขที่ ๑-๕ TG๒-๐๐๐๖ Mark B โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
358,621.20
358,621.20
2561-202
ซื้อแผ่นรองกันสึก ขนาด ๓x๑๗๐x๑๘๐ มม. จำนวน ๒๙๔ แผ่น ตามแผนผังเลขที่ ๑-๕ TG๒-๐๐๐๖ Mark B
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคาบริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนวที่เสนอราคา 358,621.20 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 358,621.20 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 358,621.20 บาท

รวม 358,621.20 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เสนอราคารายเดียวซึ่งได้ทำการต่อรองราคา และ บริษัท ยืนยันราคาเดิม เป็นราคาเท่ากับราคากลางทางบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ และ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
160
รฟ.พซ./จซ.1จ./071/64 : ซื้อชุด Spring Angle Cock LH3-1.1/4 นิ้ว จำนวน ๔๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
363,800.00
363,800.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 363,800.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 363,800.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 363,800.00 บาท


รวม 363,800.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัดเสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการจึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมเป็นเงิน 363,800.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
161
500,000.00
499,700.00
2561-201
1. บริษัท ล้านเก้า เก้า จำกัด เสนอราคาจำนวนเงิน 495,000.00 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทม์วิศวกรรมโยธา เสนอราคาจำนวนเงิน 499,700.00 บาท
บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 495,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้ต่อรองราคากับ บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด แล้ว บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมตามที่เสนอเป็นเงิน 495,000.00 บาท

รวม 495,000.00 บาท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการเห็นสมควรรับราคาที่ บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 495,000.00 บาท (สีแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 4,700.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.94 (ใช้ราคาที่ บริษัท ล้านเก้าเก้า จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1900/5/หใ.157/2564 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2564
162
รฟ.พซ./จซ.1ผจ./064/64 : ซื้อ Flange p/n 3A87513(รหัส G4-0192) จำนวน 100 อัน
299,600.00
299,600.00
2561-202
(ชื่อสินค้าหรือบริการ) Flange p/n 3A87513(รหัส G4-0192) จำนวน 100 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 299,600.00 บาท

บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน 299,600.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 299,600.00 บาท


รวม 299,600.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา ส่งมอบสิ่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
163
รฟ.พซ./จซ.1จ./070/64 : ซื้อ เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง
28,000.00
27,999.76
2561-202
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 27,991.20 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 27,991.20 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,991.20 บาท


รวม 27,991.20 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอเพียงรายเดียว เกณฑ์การพิจารณาการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา , จัดซื้อครั้งนี้มีราคาต่ำกว่าราคากลาง 27,999.76 - 27,991.20 = 8.76 บาท คิดเป็น 0.03 %
สัญญาเลขที่ :
164
7,480,000.00
7,502,000.00
2561-201
1.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,500,000.00 บาท
2.บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,490,000.00 บาท
3.บริษัท ซีคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 7,497,000.00 บาท
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เมทริกซ์ เทคโนโลยี จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,480,000.00 บาท

รวม 7,480,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
165
760,000.00
767,600.00
2561-201
1. บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ราคาที่เสนอ 762,700.00 บาท
2. บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 763,000.00 บาท
3. หจก.ไทภิวัฒน์ทนกิตติ ราคาที่เสนอ 764,525.08 บาท
4. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 765,240.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด ดำเนินการจ้างเหมารื้อย้ายปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ (งานถาวรครั้งที่ 2) ที่ กม.482+347.00 - กม.482+377.00 (กม.482/4-กม.482/9) ระหว่างสถานีห้วยทับทัน - สถานีอุทุมพรพิสัย ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว เป็นเงิน 760,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

รวม 760,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
166
รฟ.พซ./จด.2ค/139/64 : จ้างซ่อม 4 เดือน เครื่องปรับอากาศนอกตัวรถ ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 500 เครื่อง
2,000,000.00
1,965,000.00
2561-104
รายการที่ 1. จ้างซ่อม 4 เดือน เครื่องปรับอากาศนอกตัวรถ ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 500 เครื่อง
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
รายการที่ 1. จ้างซ่อม 4 เดือน เครื่องปรับอากาศนอกตัวรถ ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 500 เครื่อง
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้วเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 75 และข้อ 56 โดยอนุโลม เห็นสมควรยกเลิกการจ้างด้วยวิธีคัดเลือกในครั้งนี้เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
สัญญาเลขที่ :
167
6,400,000.00
6,396,000.00
2561-002
จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงรถจักรดีเซลบางซื่อ และโรงซ่อมศรีราชา ระยะเวลา 24 เดือน
มีผู้เสนอราคาดังนี้
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี โอ ที อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 1) ราคาที่เสนอ 5,927,688.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 2) ราคาที่เสนอ 5,500,000.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย กฤชกร คุ้มภัย จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 3) ราคาที่เสนอ 5,238,168.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
4. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.พี.วาย.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ บิสสิเนส จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 4) ราคาที่เสนอ 5,241,288.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์(ไทยแลนด์) จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 5) ราคาที่เสนอ 6,535,560.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน
6. บริษัท รักษาความปลอดภัย สยาม-บางกอก อินเตอร์เซอร์วิส จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 6) ราคาที่เสนอ 6,172,701.60 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน
7. บริษัท รักษาความปลอดภัย บิ๊กโจ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 7) ราคาที่เสนอ 5,641,896.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
8. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเซีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 8) ราคาที่เสนอ 6,037,200.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน
9. บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.เค.เอ.เซอร์วิส จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 9) ราคาที่เสนอ 5,508,360.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
10. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 10) ราคาที่เสนอ 4,974,216.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน
11. บริษัท รักษาความปลอดภัย ก.ก้องกังวาน การ์ด จำกัด (ผู้เสนอราคาลำดับที่ 11) ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา เนื่องจาก ไม่ยื่นเสนอหนังสือยืนยันผลงานของสัญญาจ้างที่ผ่านมา จึงไม่รับพิจารณา
จ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงรถจักรดีเซลบางซื่อ และโรงซ่อมศรีราชา ระยะเวลา 24 เดือน
บริษัท รักษาความปลอดภัย กฤชกร คุ้มภัย จำกัด เป็นจำนวนเงิน 5,230,680.00 บาท


รวม 5,230,680.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนเลขที่ กค.กจว.0405.2/ว89 ลว. 18 ก.พ.64 ข้อ 1.3.6 หากหน่วยงานของรัฐดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ หากผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว ซึ่งในการเสนอราคาครั้งนี้ บริษัท รักษาความปลอดภัย กฤชกร คุ้มภัย จำกัด เป็นผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่า บริษัท รักษาความปลอดภัย
แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ที่เสนอราคาต่ำสุดแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ดังนั้น ในการเสนอราคาครั้งนี้ จึงพิจารณาให้ บริษัท รักษาความปลอดภัย กฤชกร คุ้มภัย จำกัด เป็นผู้เสนอราคารายต่ำสุดลำดับที่ 1 และต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
168
3,288,000.00
2,799,120.00
2561-002
รายการที่ 1 จ้างเก็บตัวอย่างพร้อมวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น ที่ วซข.บซ. ระยะเวลา 24 เดือน
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 2,799,120.00 บาท
รายการที่ 1 จ้างเก็บตัวอย่างพร้อมวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น ที่ วซข.บซ. ระยะเวลา 24 เดือน
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,799,120.00 บาท

รวม 2,799,120.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และเท่ากับราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
169
รฟ.พซ./จด.1จ./020/64 : จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือกล ( Overhead Crane ขนาด 3.2 Ton ) ที่ สลส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
159,965.00
159,965.00
2561-202
รายการที่ 1 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือกล (Overhead Crane ขนาด 3.2 Ton) ที่ สลส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท เรลโวลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนองานละ 159,965.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เรลโวลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 159,965.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,965.00 บาท


รวม 159,965.00 บาท
บริษัท เรลโวลูชั่น จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคากลาง ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
170
รฟ.พซ./จด.2ค./140/64 : ว่าจ้างซ่อม Cooling Group สำหรับรถดีเซลราง THN NKF และ ATR จำนวน 12 ชุด และ Cooling Group สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 8 ชุด รวม 2 รายการ
2,972,246.00
2,972,246.00
2561-104
ว่าจ้างซ่อม Cooling Group สำหรับรถดีเซลราง THN NKF และ ATR จำนวน 12 ชุด และ Cooling Group สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 8 ชุด
หจก. โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคา 2,937,364.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 3,257,080.00 บาท
ว่าจ้างซ่อม Cooling Group สำหรับรถดีเซลราง THN NKF และ ATR จำนวน 12 ชุด และ Cooling Group สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 8 ชุด
หจก. โอวาทซัพพลายส์ จำนวนเงิน 2,937,364.00 บาท

รวม 2,937,364.00 บาท
หจก. โอวาทซัพพลายส์ เสนอราคาต่ำอันดับหนึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการทุกประการและต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
171
รฟ.พซ./จซ.1จ./069/64 : ซื้อตู้ Home Pump รถ บนท.ป. และ บนอ.ป. จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
475,000.00
473,475.00
2561-202
ผู้เสนอราคาผู้เสนอราคา ห้างหุ้นจำกัด รุ่งเจริญกิจ ราคาที่เสนอ 473,475.00 บาท ราคาที่เสนอ 473,475.00 บาท
ห้างหุ้นจำกัด รุ่งเจริญกิจ จำนวนเงิน 473,475.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 473,475.00 บาท


รวม 473,475.00 บาท
ห้างหุ้นจำกัด รุ่งเจริญกิจ เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการจึงได้ทำการต่อรองราคา ทางห้างฯ ยืนยันราคาเดิมเป็นเงิน 473,475.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางห้างฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
172
รฟ.พซ./จซ.2จ/349/64 : ซื้อเครื่องอะไหล่ สำหรับซ่อมแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ
457,960.00
457,960.00
2561-202
รายการที่ 1. Wear Plate ของ Transom รถจักร Hitachi ขนาด 175 x 270 x 11.25 mm วัสดุสแตนเลส (Stainless Steel) เกรด SUS304 (L7-HID-0017) จำนวน 80 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 136,960.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. Retainer with Bolt Dia 1/2 นิ้ว x 2.3/8 นิ้ว Self Lock Nut and Bush วัสดุเหล็กเหนียวหล่อ
รถจักร GEA (L7-GEA-0046) จำนวน 360 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 144,450.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. แหวนรองสลักเกลียวชนิด 4 ชั้น ขนาด 6 x 21 x 44 mm. รถจักร ALS (L7-ALS-0144) จำนวน 3,000 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 176,550.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. Wear Plate ของ Transom รถจักร Hitachi ขนาด 175 x 270 x 11.25 mm วัสดุสแตนเลส (Stainless Steel) เกรด SUS304 (L7-HID-0017) จำนวน 80 Pcs. ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 136,960.00 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. Retainer with Bolt Dia 1/2 นิ้ว x 2.3/8 นิ้ว Self Lock Nut and Bush วัสดุเหล็กเหนียวหล่อ
รถจักร GEA (L7-GEA-0046) จำนวน 360 Pcs. ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 144,450.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 3. แหวนรองสลักเกลียวชนิด 4 ชั้น ขนาด 6 x 21 x 44 mm. รถจักร ALS (L7-ALS-0144) จำนวน 3,000 Pcs. ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 176,550.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 457,960.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
173
รฟ.พซ./จซ.2จ/363/64 : ซื้อถังน้ำมันไฮดรอลิคพร้อมชุดตรวจวัดระดับน้ำมันสำหรับรถดีเซลราง THN.,NKF.และ ATR จำนวน 10 ชุด
312,440.00
312,440.00
2561-202
ถังน้ำมันไฮดรอลิคพร้อมชุดตรวจวัดระดับน้ำมันสำหรับรถดีเซลราง THN.,NKF.และ ATR จำนวน 10 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 312,440.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ถังน้ำมันไฮดรอลิคพร้อมชุดตรวจวัดระดับน้ำมันสำหรับรถดีเซลราง THN.,NKF.และ ATR จำนวน 10 ชุด ผู้ขายได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 312,440.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 312,440.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
174
รฟ.พซ./จซ.2จ/361/64 : ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อม Block Brake Unit รถจักร GEA จำนวน 2 รายการ
383,595.00
383,595.00
2561-202
รายการที่ 1. P/N 1741037000 Slide Ring.Ref.37 วัสดุ Nylon 66 จำนวน 300 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
287,295.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. P/N 1741005001 Rear Guide Bush.Ref.5 วัสดุเหล็ก SCM 440 จำนวน 100 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 96,300.00บาท
(เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. P/N 1741037000 Slide Ring.Ref.37 วัสดุ Nylon 66 จำนวน 300 Pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 287,295.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. P/N 1741005001 Rear Guide Bush.Ref.5 วัสดุเหล็ก SCM 440 จำนวน 100 Pcs. ผู้ขายได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 96,300.00บาท
(เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 383,595.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
175
รฟ.พซ./จด2ค/120/64 : จ้างซ่อม Reverser Drum Type TV 1366 (J20, J21) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 8 Sets.
2,000,000.00
2,000,000.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างซ่อม Reverser Drum Type TV 1366 (J20, J21) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 8 Sets.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพนธ์ (ธนบุรี) เสนอราคา 2,000,000.00 บาท
รายการที่ 1 จ้างซ่อม Reverser Drum Type TV 1366 (J20, J21) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 8 Sets.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพนธ์ (ธนบุรี) จำนวนเงิน 2,000,000.00 บาท


รวม 2,000,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิพนธ์ (ธนบุรี) เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
176
รฟ.พซ./จด2ค/147/64 : ว่าจ้างซ่อมเสริมผิวเบ้ารองรับตลับลูกปืน พร้อมจัดทำและเปลี่ยน Outer (Armature end shield) พร้อมตรวจซ่อมรูสลักเกลียว ยึดฝา Armature end shield และ รูสลักเกลียวยึดกระโปรงเกียร์ด้าน Pinion ของ Traction Motor สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 120 ฝา
1,560,000.00
1,193,863.20
2561-104
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมเสริมผิวเบ้ารองรับตลับลูกปืน พร้อมจัดทำและเปลี่ยน Outer (Armature end shield) พร้อมตรวจซ่อมรูสลักเกลียว ยึดฝา Armature end shield และ รูสลักเกลียวยึดกระโปรงเกียร์ด้าน Pinion ของ Traction Motor สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 120 ฝา
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียมอเตอร์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 1,253,556.36 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนค์) จำกัด เสนอราคา 1,193,863.20 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.สแปร์พาร์ท เสนอราคา 1,229,679.60 บาท
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อมเสริมผิวเบ้ารองรับตลับลูกปืน พร้อมจัดทำและเปลี่ยน Outer (Armature end shield) พร้อมตรวจซ่อมรูสลักเกลียว ยึดฝา Armature end shield และ รูสลักเกลียวยึดกระโปรงเกียร์ด้าน Pinion ของ Traction Motor สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 120 ฝา
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนค์) จำกัด จำนวน 1,193,863.20 บาท

รวม 1,193,863.20 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนค์) จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
177
ฉจ640040 : จ้างขนย้ายรถดีเซลราง JR Hokkaido จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คัน
42,500,000.00
42,500,000.00
2561-202
บริษัท ดอยโกร โพรเจค (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาค่าจ้างเป็นเงินทั้งสิ้น 42,500,000.00 บาท (ราคารวมค่าใช้จ่ายที่ท่าเรือประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ราคารวมค่าใช้จ่ายในการถอดโบกี้ออกจากรถไฟแล้ว และราคารวมค่าภาษีนำเข้าและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
จ้างขนย้ายรถดีเซลราง JR Hokkaido จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คัน จากบริษัท ดอยโกร โพรเจค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 42,250,000.00 บาท (ราคารวมค่าใช้จ่ายที่ท่าเรือประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ราคารวมค่าใช้จ่ายในการถอดโบกี้ออกจากรถไฟแล้ว และราคารวมค่าภาษีนำเข้าและค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 42,250,000.00 บาท
บริษัทฯ เสนอเงื่อนไขการจ้างขนฯ ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
สัญญาเลขที่ : พด.025/2564
178
16,870,000.00
16,913,000.00
2561-201
1. บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 16,873,000.00 บาท
2. บริษัท โคตรอน จำกัด ราคาที่เสนอ 16,896,000.00 บาท
3. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 16,900,000.00 บาท
4. บริษัท เอ็นแอนด์ พี เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 16,903,000.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 31 แห่ง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว เป็นเงิน 16,870,000.00 บาท (สิบหกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

รวม 16,870,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
179
ฉจ.640036 : จ้างปรับปรุงห้องทำงานรองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการและส่วนควบ ห้อง 318 ตึกบัญชาการ ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1,865,000.00
1,877,800.00
2561-202
บจก. วาย เอ ไอ กรุ๊ป จำกัด เสนอราคาค่าจ้างเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,877,800.00 บาท
จ้างบจก. วาย เอ ไอ กรุ๊ป จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,865,000.00 บาท

รวม 1,865,000.00 บาท
บริษัทฯ เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
สัญญาเลขที่ : พด.024/2564
180
4,190,000.00
3,344,366.00
2561-001
2.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 2,914,680.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสดีเอ็ม ซีเคียวริตี้การ์ด จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 3,024,960.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.3 บริษัท รักษาความปลอดภัย กนกกร คุ้มภัย จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 3,099,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.4 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 3,312,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.5 บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีสการ์ด อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 3,600,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.6 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอส.บี.เอส.ซี.กรุ๊ป จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 4,021,279.40 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.7 บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 4,188,999.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.8 บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเลิศซีเคียวริคอร์ จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 4,510,044.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ VMT railway0505641 ลงวันที่ 5 กันยายน 2564 แจ้งไม่สามารถลดราคาลงได้อีก และขอยืนยันราคาเดิม เป็นเงิน 2,914,680.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 2,914,680.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
181
รฟ.พซ./จด.2จ/150/64 : ว่าจ้างซ่อม Air intercooler ของเครื่องยนต์ Pielstick รจ. ALS จำนวน 20 Sets.
335,552.00
335,552.00
2561-202
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม Air intercooler ของเครื่องยนต์ Pielstick รจ. ALS จำนวน 20 Sets.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด ราคาที่เสนอ 335,552.00 บาท
รายการที่1 บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด จำนวนเงิน 335,552.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 335,552.00 บาท

รวม 335,552.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
182
รฟ.พซ./จด.2จ/151/64 : ว่าจ้างซ่อม Oil cooler ของเครื่องยนต์ Pielstick รจ. ALS จำนวน 10 Sets.
164,780.00
164,780.00
2561-202
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม Oil cooler ของเครื่องยนต์ Pielstick รจ. ALS จำนวน 10 Sets.
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด ราคาที่เสนอ 164,780.00 บาท
รายการที่1 บริษัท แอลฮกเฮง จำกัด จำนวนเงิน 164,780.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 164,780.00 บาท

รวม 164,780.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
183
2,082,200.00
1,715,256.00
2561-001
2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ ได้เสนอราคาเป็นเงิน 1,306,985.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พชรพรก่อสร้าง ได้เสนอราคาเป็นเงิน 1,400,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรคลีน เซฟตี้ ได้เสนอราคาเป็นเงิน 2,024,097.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.จี.สุขสมบูรณ์ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 แจ้งสามารถลดราคาลงได้อีก เป็นเงิน 1,306,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 1,306,500.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
184
รฟ.ชก.๐๓๘๑/พด.๒๑๖/๒๒๙/๒๕๖๔ : จัดซื้อไม้สักกรอบบานเกล็ดซื่ออลูมิเนียมเพื่อใช้ในการซ่อมรถโดยสาร บชส.๔๗๐,๔๘๖ จำนวน ๑ รายการ ที่แขวงโรงงานทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
146,376.00
146,376.00
2561-202
รายการที่ 1. ไม้สักกรอบบานเกล็ดซื่ออลูมิเนียมสำหรับงานซ่อมรถโดยสาร บชส.๔๗๐ ,๔๘๖พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 36 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๖,๓๗๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1ไม้สักกรอบบานเกล็ดซื่ออลูมิเนียมสำหรับงานซ่อมรถโดยสาร บชส.๔๗๐ ,๔๘๖พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 36 ชุด
ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๖,๓๗๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 146,376.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.๐๓๘๑/พด.๒๑๖/๔๕/๒๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
185
รฟ.ชก.๐๓๘๑/พด.๑๘๗/๒๒๘/๒๕๖๔ : จัดซื้อเก้าอี้ไม้สักตัวสั้น ขนาด ๘๙.๕ ซม.และ เก้าอี้ไม้สักตัวยาว ขนาด ๙๕ ซม. จำนวน ๒ รายการ ที่แขวงโรงงานทุ่งสงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
220,848.00
220,848.00
2561-202
รายการที่ 1. เเก้าอี้ไม้สักตัวสั้น ขนาด ๘๙.๕ ซม.ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างของทางการ จำนวน 8 ตัว ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 35,952.00บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. เก้าอี้ไม้สักตัวยาว ขนาด ๙๕ ซม.ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างของทางการจำนวน 36 ตัว ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 184,896.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,848.00 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. เก้าอี้ไม้สักตัวสั้น ขนาด ๘๙.๕ ซม.ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างของทางการกำหนด จำนวน 8 ตัว
ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
เป็นเงินทั้งสิ้น 35,952.00บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2เก้าอี้ไม้สักตัวยาว ขนาด 95 ซม.ขนาดและลักษณะตามตัวอย่างของทางการจำนวน 36 ตัว
ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
เป็นเงินทั้งสิ้น 184,896.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 220,848.00 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 220,848.00 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.๐๓๘๑/พด.๑๘๗/๔๔/๒๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
186
รฟ.ยธ.1920/20/651/2564 : เชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคใต้
437,600.00
412,000.00
2561-202
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย กนกกร คุ้มภัย จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 412,000.00 บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 418,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย กนกกร คุ้มภัย จำกัด เป็นเงิน 412,000.00 บาท

รวม 412,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
187
รฟ.ยธ.1920/20/649/2564 : เชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด
420,100.00
420,100.00
2561-202
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย กนกกร คุ้มภัย จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 412,000.00 บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 418,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย กนกกร คุ้มภัย จำกัด เป็นเงิน 412,000.00 บาท

รวม 412,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
188
รฟ.ยธ.1920/20/650/2564 : เชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการ แขวงบำรุงทางชุมพร
437,600.00
412,000.00
2561-202
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย กนกกร คุ้มภัย จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 412,000.00 บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงสยามกฎหมายและธุรกิจ จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 418,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย กนกกร คุ้มภัย จำกัด เป็นเงิน 412,000.00 บาท

รวม 412,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
189
รฟ.พซ./จซ.1จ/065/64 : ซื้อProtection Cap จำนวน ๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
228,445.00
228,445.00
2561-202
รายการที่ 1 Protection Cap ๔A ๓๓๗๕๙/๑ จำนวน ๓๕๐ pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 112,350.00 บาท
รายการที่ 2 Protection Cap ๔A ๖๘๑๐๘ พร้อม Cotton Pin จำนวน ๓๕๐ pcs
รายการที่ 1
Protection Cap ๔A ๓๓๗๕๙/๑ จำนวน ๓๕๐ pcs
รายการที่ 1
Protection Cap ๔A ๓๓๗๕๙/๑ จำนวน ๓๕๐ pcs
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 116,095.00 บาท
รายการที่1 บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนเงิน 112,350.00 บาท
รายการที่2 บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนเงิน 116,095.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228,445.00 บาท


รวม 228,445.00 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
190
รฟ.พซ./จซ.1จ/066/64 : ซื้อValve Head For RH4 p/n 4A30499 รหัส (L4-LOC-0040) จำนวน 100 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
339,109.75
339,109.75
2561-202
รายการที่ 1 ซื้อValve Head For RH4 p/n 4A30499 รหัส (L4-LOC-0040) จำนวน 100 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ราคาที่เสนอ 339,109.75 บาท
รายการที่1 บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด จำนวนเงิน 339,109.75 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 339,109.75 บาท


รวม 339,109.75 บาท
บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
191
รฟ.พซ./จซ.1ค/148/63 : ซื้อ กระจกรถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ
1,547,200.00
1,547,220.00
2561-104
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 กระจกเทมเปอร์ขนาด 16 x 140 x 1,123 มิลลิเมตร จำนวน 400 แผ่น
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่ 2 กระจกเทมเปอร์ขนาด 16 x 473 x 1,165 มิลลิเมตร จำนวน 400 แผ่น
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่ 3 กระจกเทมเปอร์ขนาด 16 x 138 x 923 มิลลิเมตร จำนวน 50 แผ่น
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
รายการที่ 4 กระจกเทมเปอร์ขนาด 16 x 472 x 965 มิลลิเมตร จำนวน 50 แผ่น
ผู้เสนอราคา ไม่มีผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ 0.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 2 ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 3 ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน 0.00 บาท
รายการที่ 4 ไม่มีผู้เสนอราคา จำนวนเงิน 0.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.00 บาท


รวม .00 บาท
ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากได้จัดตั้งงบประมาณในปีถัดไปแล้ว
สัญญาเลขที่ :
192
รฟ.พซ./จด.1ค./023/64 : จ้างตรวจรอยร้าวโครงแคร่รถโดยสารทั่วไป จำนวน 60 แคร่
2,394,660.00
2,394,660.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างตรวจสอบรอยร้าวโครงแคร่รถโดยสารทั่วไป จำนวน 60 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท กิจการร่วมค้า เอซีอี เรล จำกัด ราคาที่เสนองานละ 2,394,660.00 บาท
รายการที่1 บริษัท กิจการร่วมค้า เอซีอี เรล จำกัด จำนวนเงิน 2,394,660.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,394,660.00 บาท


รวม 2,394,660.00 บาท
บริษัท กิจการร่วมค้า เอซีอี เรล จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
193
รฟ.พซ./จด.1จ./022/64 : จ้างซ่อมปรับปรุงห้องที่ทำการ (สลส.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
348,820.00
348,820.00
2561-202
รายการที่ 1 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องที่ทำการ (สลส.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด ราคาที่เสนองานละ 348,820.00 บาท
รายการที่1 บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด จำนวนเงิน 348,820.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 348,820.00 บาท


รวม 348,820.00 บาท
บริษัท สหอะไหล่ยนต์(1988) จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
194
12,450,000.00
12,473,000.00
2561-201
1.บริษัท โคตรอน จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 12,453,000.00 บาท
2.บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 12,458,600.00 บาท
3.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 12,464,000.00 บาท
4.บริษัท เอ็มแอนด์พี เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 12,468,000.00 บาท
บริษัท โคตรอน จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,450,000.00 บาท

รวม 12,450,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
195
รฟ.พซ./จซ.2ค./268/64 : จัดซื้อ กรองอากาศข้างตัวรถขนาด 493x623x52 มม. วัสดุเหล็กสแตนเลส หนา 1.0 มม.(โครงกรอบ), ไส้กรองวัสดุอลูมิเนียม สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 100 Pcs.
449,400.00
449,400.00
2561-104
สิ่งของ กรองอากาศข้างตัวรถขนาด 493x623x52 มม. วัสดุเหล็กสแตนเลส หนา 1.0 มม.(โครงกรอบ), ไส้กรองวัสดุอลูมิเนียม สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 100 Pcs.
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท บี.ที. โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 447,260.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท เคพีเอ คอนสตรัคชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 465,450.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ กรองอากาศข้างตัวรถขนาด 493x623x52 มม. วัสดุเหล็กสแตนเลส หนา 1.0 มม.(โครงกรอบ), ไส้กรองวัสดุอลูมิเนียม สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 100 Pcs.
ผู้ขาย 1. บริษัท บี.ที. โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 447,260.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 447,260.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการ และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมิน 0.48%
สัญญาเลขที่ :
196
รฟ.พซ./จซ.2ค./303/64 : จัดซื้อ Mount (ยางกันกระแทก) อะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 120 Pcs
487,920.00
487,920.00
2561-104
สิ่งของ Mount (ยางกันกระแทก) อะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 120 Pcs
ผู้เสนอราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามทอง เทรดดิ้ง ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากส่งมอบสิ่งของเกินกว่าที่ทางการฯ กำหนดไว้
2. บริษัท บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,920.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Mount (ยางกันกระแทก) อะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 120 Pcs
ผู้ขาย 1. บริษัท บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 487,920.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 487,920.00 บาท
เนื่องจาก บริษัทฯ เป็นผู้เสนอเงื่อนไขถูกต้องตรงตามข้อกำหนดของทางการฯ แม้จะเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว แต่ สลจ. ยืนยันยังมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
197
รฟ.พซ./จซ.2ค./293/64 : จัดซื้อ Traction Ammeter Shunt 4000A. 0.1V. ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Pcs
1,096,750.00
1,096,750.00
2561-104
สิ่งของ Traction Ammeter Shunt 4000A. 0.1V. ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Pcs
ผู้เสนอราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิร์สคลาส เซลเลอร์ 52 มาร์เก็ตติ้ง ไม่ผ่านการพิจารณาเนื่องจาก ไม่มีหนังสือรับรองค่า Resistance และค่า Conductance และตัวอย่างไม่สามารถใช้งานได้
2. บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,037,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Traction Ammeter Shunt 4000A. 0.1V. ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Pcs
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอขายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,037,900.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,037,900.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว แต่ผู้ใช้ (สอค.) ยืนยันยังมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน ต่ำกว่าราคาประเมินเท่ากับ 5.37%
สัญญาเลขที่ :
198
รฟ.ชก.0356/145ป./2564 : จัดซื้อ กระบะพลาสติกใส่อะไหล่ ขนาด 30x46x17.5 ซม. (ลักษณะมิติและขนาดตามรายละเอียดแนบ) จำนวน 320 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99,296.00
99,296.00
2561-202
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ใบละ 310.30 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ใบละ 310.30 บาท จำนวน 320 ใบ

รวม 99,296.00 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0356/145ญ./64 ลว.25 สิงหาคม 2564
199
383,702.00
383,702.00
2561-005
SAFETY VALVE NHS 10 BAR G 3/4 นิ้ว Drg.No C188752สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 22 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๓,๗๐๒.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
SAFETY VALVE NHS 10 BAR G 3/4 นิ้ว Drg.No C188752สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 22 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วิสุทธิ์เกษม (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๓,๗๐๒.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 383,702.00 บาท
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย
สัญญาเลขที่ :
200
รฟ.พซ./จซ.2จ./362/64 : จัดซื้อ ปะเก็นหม้อเพลารถ JR-West และ ปะเก็นหม้อเพลารถดีเซลราง THN จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
259,796.00
259,796.00
2561-202
๑. ปะเก็นหม้อเพลารถ JR-West จำนวน ๔๐๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คาร์สัน ดิวิล็อปเมนท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๙๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
          ๒. ปะเก็นหม้อเพลารถดีเซลราง THN จำนวน ๔๐๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คาร์สัน ดิวิล็อปเมนท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑. ปะเก็นหม้อเพลารถ JR-West จำนวน ๔๐๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คาร์สัน ดิวิล็อปเมนท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๙๕๖.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
          ๒. ปะเก็นหม้อเพลารถดีเซลราง THN จำนวน ๔๐๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คาร์สัน ดิวิล็อปเมนท์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ      ทั้งปวง

รวม 259,796.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
201
รฟ.พซ./จซ.1จ./063/64 : ซื้อชุดควบคุมปั้มน้ำสำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
274,200.00
272,850.00
2561-202
รายการที่ 1 ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 224,700.00 บาท
รายการที่ 2 ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 27,285.00 บาท
รายการที่ 3 ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 20,865.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 224,700.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 27,285.00 บาท
รายการที่ 3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 20,865.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 272,850.00 บาท


รวม 272,850.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว ทั้ง 3 รายการ พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการจึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม รวม 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 272,850.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคากลาง เป็นเงิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
202
รฟ.พซ./จซ.1จ./062/64 : ซื้อโคมไฟสัญญาณท้ายรถโดยสารปรับอากาศ ชนิด LED 24V.DC. (Tail Light With LED Complete Set) รถ บนอ.ป. และ บนท.ป. Dwg.No.332T(แบบที่ ๑) จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
345,000.00
342,400.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 342,400.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 342,400.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 342,400.00 บาท


รวม 342,400.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการจึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิมเป็นเงิน 342,400.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
203
1,470,000.00
1,475,000.00
2561-201
1. บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,470,000.00 บาท
2. บริษัท เคที อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 1,471,500.00 บาท
3. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,473,000.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงประแจย่านสถานีพิษณุโลก แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ในวงเงินค่าจ้างรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว เป็นเงิน 1,470,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

รวม 1,470,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
204
1,386,720.00
1,386,720.00
2561-201
รายการที่ 1 Collar เคลือบยางคอเพลาล้อรถโดยสารและแคร่รถดีเซลราง จำนวน ๑,๐๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 1,386,720.00 บาท
ผู้เสนอราคา หจก.นามทอง เทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 1,498,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,386,720.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,386,720.00 บาท


รวม 1,386,720.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
205
1,310,750.00
1,310,750.00
2561-005
บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 1,310,750.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 1,310,750.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 1,309,680.00 บาท
คณะกรรมการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 1,309,680.00 บาท (เงินหนึ่งล้านสามแสนเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,070.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 (ใช้ราคาที่บริษัท บรอดแคส ดีพอท (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนว
สัญญาเลขที่ :
206
รฟ.พซ./จด.2จ/125/64 : จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ MTU วาระ 15,000 ชม. (วาระ E) จำนวน 4 คัน
2,100,000.00
2,100,000.00
2561-202
รายการที่1.จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ MTU วาระ 15,000 ชม. (วาระ E) จำนวน 4 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด เสนอราคา 1,797,600.00 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ MTU วาระ 15,000 ชม. (วาระ E) จำนวน 4 คัน
บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด จำนวนเงิน 1,797,600.00 บาท

รวม 1,797,600.00 บาท
บริษัท มงคลเอ็นเนอร์จี จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และ ต่ำกว่าราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
207
2,500,000.00
2,049,264.00
2561-005
Electric Motor AG 112 MY สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน ๑๖ ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,049,264.00 บาท (สองล้านสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Electric Motor AG 112 MY สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน ๑๖ ชุด ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,049,264.00 บาท (สองล้านสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 2,049,264.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้แทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย
สัญญาเลขที่ :
208
รฟ.ยธ.1600/7/311/2564 : จ้างงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน และสถานที่ของการรถไฟบริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทาภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
326,000.00
326,000.00
2561-202
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็น.เจ จำกัด
ราคาที่เสนอ 326,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็น.เจ จำกัด
ราคาที่เสนอ 326,000.00 บาท

รวม 326,000.00 บาท
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด
สัญญาเลขที่ :
209
รฟ.พซ./จซ.1จ./061/64 : ซื้อ สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้นหัวหกเหลี่ยม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
477,680.10
477,680.10
2561-202
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห.ขนาด 1/4 นิ้ว x 1 นิ้ว (ขนาด M.6 x 25 ) จำนวน 15,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 19,902.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด 5/16 นิ้ว x 1 นิ้ว (ขนาด M.8 x 25) จำนวน 8,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 24,995.20 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด 5/16 นิ้ว x 1.1/2 นิ้ว (ขนาด M.8 x 40) จำนวน 3,300 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 12,181.95 บาท

รายการที่ 4 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด 3/8 นิ้ว x 1 นิ้ว (ขนาด M.10 x 25 ) จำนวน 10,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 46,224.00 บาท

รายการที่ 5 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น ขนาด M.10 x 1.5 ยาว 30 มม. Class 8.8 จำนวน 6,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 25,936.80 บาท

รายการที่ 6 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด 3/8 นิ้ว x 1.1/2 นิ้ว (ขนาด M.10 x 40) จำนวน 5,500 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 31,837.85 บาท

รายการที่ 7 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด 3/8 นิ้ว x 2.1/2 นิ้ว (ขนาด M.10 x 65) จำนวน 2,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 12,198.00 บาท

รายการที่ 8 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น หห. ขนาด 3/8 นิ้ว x 3 นิ้ว (ขนาด M.10 x 80) จำนวน 2,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 14,188.20 บาท

รายการที่ 9 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น ขนาด M.12 x 1.75 ยาว 30 มม. Class 8.8 จำนวน 7,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 33,105.80 บาท

รายการที่10 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น ขนาด M.12 x 1.75 ยาว 40 มม. Class 8.8 จำนวน 10,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 52,323.00 บาท

รายการที่11 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น ขนาด M.12 x 1.75 ยาว 80 มม. Class 8.8 จำนวน 2,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 16,692.00 บาท

รายการที่12 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น ขนาด M.12 x 1.75 ยาว 65 มม. Class 8.8 จำนวน 2,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 14,166.80 บาท

รายการที่13 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น ขนาด M.16 x 2.0 ยาว 40 มม. Class 8.8 จำนวน 6,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 75,435.00 บาท

รายการที่14 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้น ขนาด M.16 x 2.0 ยาว 50 มม. Class 8.8 จำนวน 7,000 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด ราคาที่เสนอ 98,493.50 บาท

รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 19,902.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 24,995.20 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 12,181.95 บาท
รายการที่ 4 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 46,224.00 บาท
รายการที่ 5 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 25,936.80 บาท
รายการที่ 6 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 31,837.85 บาท
รายการที่ 7 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 12,198.00 บาท
รายการที่ 8 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 14,188.20 บาท
รายการที่ 9 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 33,105.80 บาท
รายการที่10 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 52,323.00 บาท
รายการที่11 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 16,692.00 บาท
รายการที่12 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 14,166.80 บาท
รายการที่13 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 75,435.00 บาท
รายการที่14 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน 98,493.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 477,680.10 บาท


รวม 477,680.10 บาท
บริษัท พัฒนสติลเทรดดิ้ง จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา ส่งมอบสิ่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
210
2,400,000.00
2,181,195.00
2561-005
WEARING PARTS Group A สำหรับรถดีเซลราง THN. (1 Set consists of 5 items) จำนวน 100 Sets. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,181,195.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
WEARING PARTS Group A สำหรับรถดีเซลราง THN. (1 Set consists of 5 items) จำนวน 100 Sets. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด (ขายปลีก) เป็นเงินทั้งสิ้น 2,181,195.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 2,181,195.00 บาท
บริษัท พีซีเอ็ม ทรานสปอร์ต แอนด์ อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้แทนจำหน่ายรายเดียวในประเทศไทย
สัญญาเลขที่ :
211
.00
749,963.00
2561-002
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

รวม .00 บาท
ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
สัญญาเลขที่ :
212
รฟ.ยธ.1600/7/314/2564 : จ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางเพชรบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
375,700.00
326,000.00
2561-202
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็น.เจ จำกัด เสนอราคา 326,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็น.เจ จำกัด เสนอราคา 326,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคารายเดียว และคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนดของผู้ว่าจ้าง

รวม 326,000.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็น.เจ จำกัด เสนอราคา 326,000.00 บาท และคุณสมบัติครบถ้วนตามกำหนดของผู้ว่าจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1600/7/315/2564
213
รฟ.พซ./จซ.1ค./015/64 : ซื้อ Journal Box แคร่ Hyundai ด้าน LH และ RH รายการละ 20 ชุด (รวมจำนวน 2 รายการ)
615,977.60
615,977.60
2561-104
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) Journal Box-LH แคร่ Hyundai ตามเเผนผังเลขที่ 1-4ANF2-004 Group 2 จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ๊กเซลเล็นซ์ (1992 ) จำกัด ราคาที่เสนอ 307,988.80 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) Journal Box-RH แคร่ Hyundai ตามเเผนผังเลขที่ 1-4ANF2-004 Group 1 จำนวน 20 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ๊กเซลเล็นซ์ (1992 ) จำกัด ราคาที่เสนอ 307,988.80 บาท

รายการที่ 1 บริษัท เอ๊กเซลเล็นซ์ (1992 ) จำกัด จำนวนเงิน 307,988.80 บาท
รายการที่ 2 บริษัท เอ๊กเซลเล็นซ์ (1992 ) จำกัด จำนวนเงิน 307,988.80 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 615,977.60 บาท


รวม 615,977.60 บาท
บริษัท เอ๊กเซลเล็นซ์ (1992 ) จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา มีตัวอย่างตรวจสอบแล้วถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯสามารถใช้การได้ ส่งมอบสิ่งของ 30 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
214
827,000.00
824,022.00
2561-002
2.1 บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 758,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.2 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 781,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.3 บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 972,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.4 บริษัท รักษาความปลอดภัย พี.ที.อาร์. จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 776,880.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นลำดับที่ 3 และสูงกว่า บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำสุดลำดับที่ 1 ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs โดยเสนอราคาเป็นเงิน 781,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 แจ้งขอยืนยันลดราคาลงจากเดิม เป็นเงิน 781,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 781,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
215
รฟ.ชก.0366/พ. 201 /2564 : จัดซื้อ น้ำมันเครื่องกลึงล้อชนิดบนพื้น จำนวน 6 รายการ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์
120,134.25
120,134.25
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 120,134.25 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)
บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ราคา 120,134.25 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 120,134.25 บาท
พิจารณาตามเกณฑ์ราคา โดยในการนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อตามราคาครั้งสุดท้าย
สัญญาเลขที่ : ใบสั่งเลขที่ รฟ.ชก.0368/สซ.รง.201/2564 ลว. 31 สิงหาคม 2564
216
497,000.00
.00
เชิญชวน
1.บริษัท เคซี อินเตอร์เนชั่น เทรดดิ้ง จำกัด เสนอราคา 500,000.00 บาท
2.บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด เสนอราคา 496,500.00 บาท
บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

รวม 496,500.00 บาท
บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัด เสนอราคาต่ำกว่าราคากลาง จำนวน 500.00 บาท ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการเดินรถและให้งานเป็นไปตามแผนที่ทางการกำหนดไว้ พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติให้ บริษัท มีทัล แฟบริเคเต็ด จำกัดเป็นผู้ดำเนินการเชื่อมพอกแผลสันราง แขวงบำรุงทางนครสวรรค์ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา ต่อไป
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1720/นว.25/2564 ลง 16 มิถุนายน 2564
217
รฟ.พซ./จซ.2จ/354/64 : ซื้อโต๊ะบังคับการห้ามล้อ ของรถจักร ALS จำนวน 6 Pcs.
83,460.00
83,460.00
2561-202
โต๊ะบังคับการห้ามล้อ ของรถจักร ALS จำนวน 6 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 83,460.00 บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
โต๊ะบังคับการห้ามล้อ ของรถจักร ALS จำนวน 6 Pcs. ผู้ขาย ได้แก่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 83,460.00 บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 83,460.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
218
รฟ.พซ./จซ.2จ/313/64 : ซื้อชุดแผ่นป้องกันความร้อนเครื่องยนต์ D.G.SET ของรถ Daewoo และชุดสายพาน พร้อมแกนเกลียวท่อประกอบ Door Engine รถ Daewoo จำนวน 2 รายการ
226,925.60
226,925.60
2561-202
รายการที่ 1 . ชุดแผ่นป้องกันความร้อนเครื่องยนต์ D.G.Set ของรถ Daewoo จำนวน 8 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 107,000.00 บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. สายพานพร้อมเกลียวท่อ ประกอบ Door Engine ของรถ Daewoo จำนวน 24 ชุด ผู้เสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 119,925.60 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1 . ชุดแผ่นป้องกันความร้อนเครื่องยนต์ D.G.Set ของรถ Daewoo จำนวน 8 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 107,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 2. สายพานพร้อมเกลียวท่อ ประกอบ Door Engine ของรถ Daewoo จำนวน 24 ชุด ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 119,925.60 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 226,925.60 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
219
รฟ.พซ./จซ.2จ./345/64 : จัดซื้อตะแกรงกันพัดลม รถจักรอัลสตอม ใช้งานกับ Compressor Westinghouse จำนวน 100 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
170,130.00
170,130.00
2561-202
   ตะแกรงกันพัดลม รถจักรอัลสตอม ใช้งานกับ Compressor Westinghouse จำนวน 100 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
   ตะแกรงกันพัดลม รถจักรอัลสตอม ใช้งานกับ Compressor Westinghouse จำนวน 100 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๐,๑๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 170,130.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
220
รฟ.พซ./จซ.2จ./355/64 :  จัดซื้อถาดวางสิ่งของ (พาเลทแบบ PVC.) ขนาด 100x120x18 Cm. จำนวน 20 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42,800.00
42,800.00
2561-202
ถาดวางสิ่งของ (พาเลทแบบ PVC.) ขนาด 100x120x18 Cm. จำนวน ๒๐ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ถาดวางสิ่งของ (พาเลทแบบ PVC.) ขนาด 100x120x18 Cm. จำนวน ๒๐ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 42,800.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
221
รฟ.พซ./จซ.2ค./291/64 : จัดซื้อ Propeller Shaft รุ่นเพลาสั้น สำหรับซ่อม Bevel Gear รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID.จำนวน 6 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
1,000,000.00
987,396.00
2561-104
Propeller Shaft รุ่นเพลาสั้น สำหรับซ่อม Bevel Gear รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 6 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๗,๓๙๖.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น      ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Propeller Shaft รุ่นเพลาสั้น สำหรับซ่อม Bevel Gear รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 6 Sets. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๗,๓๙๖.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น      ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 987,396.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
222
1,996,534.50
1,996,534.50
2561-002
รายการที่ 1 ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุง ระบบไฟฟ้า ภายในโรงซ่อม ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท ดี-คุลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนอ 1,890,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท เอ อาร์ เอส เอ จำกัด ราคาที่เสนอ 1,948,000.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท โปรเกรสซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่รับพิจารณา
ผู้เสนอราคา บริษัท ไฮโซล่า กรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่รับพิจารณา
ผู้เสนอราคา บริษัท ดี.ดี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่รับพิจารณา
รายการที่1 บริษัท ดี-คุลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 1,890,000.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,890,000.00 บาท


รวม 1,890,000.00 บาท
บริษัท ดี-คุลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด คณะกรรมการพิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคากลาง (1,996,534.50 – 1,890,000.00) = 106,534.50 บาท คิดเป็นประมาณ 5.33 % ทางบริษัทรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ คณะกรรมการเห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
223
รฟ.พซ./จซ.2ค./306/64 : จัดซื้อ เครื่องอะไหล่ Brush Holder with Pressure Arms and Insulated Studs ของ Traction Motor รถจักร GE Model GE 761/A19 พร้อมประกับล็อค Brush Holder จำนวน 60 Pcs.
690,000.00
682,702.80
2561-104
เครื่องอะไหล่ Brush Holder with Pressure Arms and Insulated Studs ของ Traction Motor รถจักร GE Model GE 761/A19 พร้อมประกับล็อค Brush Holder จำนวน 60 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 682,702.80 บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสองบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
เครื่องอะไหล่ Brush Holder with Pressure Arms and Insulated Studs ของ Traction Motor รถจักร GE Model GE 761/A19 พร้อมประกับล็อค Brush Holder จำนวน 60 Pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 682,702.80 บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสองบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 682,702.80 บาท
บริษัท โลจิสติคส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
224
รฟ.พซ./จด.1จ./021/64 : จ้างทำความสะอาดพื้นที่ใช้สอยบริเวณที่ทำการสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง โรงงานมักกะสัน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
302,400.00
302,400.00
2561-202
รายการที่ 1 จ้างทำความสะอาดพื้นที่ใช้สอยบริเวณที่ทำการสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง โรงงานมักกะสัน ระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนองานละ 302,400.00 บาท
รายการที่1 บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 302,400.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 302,400.00 บาท


รวม 302,400.00 บาท
บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
225
9,550,000.00
9,591,000.00
2561-201
1. บริษัท เอ็มแอนด์พี เทคโนโลยี จำกัด ราคาที่เสนอ 9,570,000.00 บาท
2. บริษัท โคตรอน จำกัด ราคาที่เสนอ 9,573,600.00 บาท
3. บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 9,579,000.00 บาท
4. บริษัท เอสทีพี โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพอร์ท จำกัด ราคาที่เสนอ 9,586,000.00 บาท
อนุมัติให้ว่าจ้าง บริษัท เอ็มแอนด์พี เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเส้นทางสายเหนือ และส่วนกลาง จำนวน 16 แห่ง ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว เป็นเงิน 9,550,000.00 บาท (เก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

รวม 9,550,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
226
รฟ.พซ./จด.2ค/119/64 : จ้างปฏิบัติงานในหน่วยงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมรถจักร จำนวน 24 เดือน
2,550,239.97
2,550,239.97
2561-104
รายการที่1.จ้างปฏิบัติงานในหน่วยงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมรถจักร จำนวน 24 เดือน
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เสนอราคา 2,550,000.00 บาท
รายการที่1.จ้างปฏิบัติงานในหน่วยงานซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าควบคุมรถจักร จำนวน 24 เดือน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว จำนวนเงิน 2,550,000.00 บาท

รวม 2,550,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และ ต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
227
รฟ.ยธ.1920/20/652/2564 : เชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการ แขวงบำรุงทางบ้านส้อง
420,100.00
420,100.00
2561-202
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย อันโนมา ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 420,000.00 บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอเป็นเงิน 420,100.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย อันโนมา เป็นเงิน 420,000.00 บาท

รวม 420,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
228
รฟ.ยธ.1920/20/653/2564 : เชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการ แขวงบำรุงทางทุ่งสง
420,100.00
420,100.00
2561-202
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 420,000.00 บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย อันโนมา ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 420,100.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นเงิน 420,000.00 บาท

รวม 420,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
229
รฟ.ยธ.1920/20/654/2564 : เชิญชวนเสนอราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการกองบำรุงทางเขตทุ่งสง
420,100.00
420,100.00
2561-202
1.บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 420,000.00 บาท
2.บริษัท รักษาความปลอดภัย อันโนมา ราคาที่เสนอ เป็นเงิน 420,100.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นเงิน 420,000.00 บาท

รวม 420,000.00 บาท
เป็นราคาที่เสนอต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
230
รฟ.พซ./จด.2ค/111/64 : จ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และ Frame Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Connection Bar พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor Model TA671 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 ลูก
7,080,000.00
7,062,000.00
2561-104
จ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และ Frame Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Connection Bar พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor Model TA671 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 ลูก
มีผู้เสนอราคาดังนี้
1.บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 6,646,497.60 บาท
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. สแปร์พาร์ท เสนอราคา 6,779,430.00 บาท
3.บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 6,712,965.00 บาท
จ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และ Frame Re-Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Connection Bar พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor Model TA671 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 6 ลูก
1.บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 6,646,497.60 บาท

รวม 6,646,497.60 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
231
รฟ.ยธ.1800/5/469/2564 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานติดตั้งรางกัน 80 ปอนด์, งานก่อสร้างรั้วความปลอดภัย, งานรื้อทางผ่านเดิม, งานรื้อย้ายบ้านพักพนักงาน ปิด-เปิด เครื่องกั้นถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
364,539.00
275,000.00
2561-202
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด จ๊อบ ก่อสร้าง 2010 เสนอราคาเป็นเงิน 275,000.00 บาท
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด จ๊อบ ก่อสร้าง 2010 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเป็นผู้ที่เสนอราคา เป็นเงิน 275,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดจากราคากลาง

รวม 275,000.00 บาท
ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2)(ข) และดำเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา ตามระเบียบฯ ข้อ 78(1)(ง) โดยอนุโลม ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง เลขที่ กค.(กวจ.)0405.2/ว.217 ลงวันที่ 07 พฤษภาคม 2561
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด จ๊อบ ก่อสร้าง 2010 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและเป็นผู้ที่เสนอราคา เป็นเงิน 275,000.00 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาต่ำสุดจากราคากลาง เป็นผู้ที่ได้รับการจ้างงานติดตั้งรางกัน 80 ปอนด์, งานก่อสร้างรั้วความปลอดภัย, งานรื้อทางผ่านเดิม, งานรื้อย้ายบ้านพักพนักงานปิด-เปิด เครื่องกั้นถนน ในพื้นที่แขวงบำรุงทางแก่งคอย
สัญญาเลขที่ :
232
2,117,990.10
2,117,990.10
2561-002
รายการที่1.จ้างซ่อมปรับปรุงเบาะนั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง THN,NKF และ ATR จำนวน 10 คัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 2,107,900.00 บาท
รายการที่1.จ้างซ่อมปรับปรุงเบาะนั่งผู้โดยสาร รถดีเซลราง THN,NKF และ ATR จำนวน 10 คัน
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 2,107,900.00 บาท

รวม 2,107,900.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ และ ต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
233
2,904,000.00
2,898,564.39
2561-002
จ้างซ่อมวาระรถจักร และงานอื่นๆ ที่โรงซ่อมรถจักรหน่วย 10 พิษณุโลก ระยะเวลา 24 เดือน
มีผู้เสนอราคาดังนี้
1.บริษัท ควอลิตี้ บิสสิเนส แอนด์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด เสนอราคา 2,531,520.00 บาท
2.บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 2,328,000.00 บาท
3.บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 2,820,663.39 บาท
จ้างซ่อมวาระรถจักร และงานอื่นๆ ที่โรงซ่อมรถจักรหน่วย 10 พิษณุโลก ระยะเวลา 24 เดือน
บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,328,000.00 บาท

รวม 2,328,000.00 บาท
บริษัท ไทยเบสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
 
รวมทั้งหมด 335,155,844.51 บาท