ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

:: 107 ประกาศผล ::
| ค้นหาผลฯ เดือน : พ.ศ.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 
ลำดับ
เลขที่ประกาศ : ชื่อเรื่อง
วงเงิน
ที่จะซื้อจะจ้าง
ราคากลาง
วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้คัดการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
1
รฟ.พซ./จด.2จ/220/64 : จ้างเปลี่ยนแผ่นเหล็กที่ Load Tank พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 Sets.
300,000.00
299,814.00
2561-202
สิ่งของ จ้างเปลี่ยนแผ่นเหล็กที่ Load Tank พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 Sets.
ผู้เสนอราคา 1.ห้างหุ้นส่วน ธงแก้ว เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299,814.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1. ห้างหุ้นส่วน ธงแก้ว เสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 299,814.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

จำนวนเบิกจ่ายทั้งสิ้น 299,814.00 บาท
จำนวนที่ได้รับจัดสรร 300,000.00 บาท
ที่มาของงบประมาณ : การรถไฟแห่งประเทศไทย ปี 2564

รวม 299,814.00 บาท
นื่องจากการจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
2
รฟ.ชก.0351/214ป./2564 : ว่าจ้าง ปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ส่วนกลางที่แขวงรถพ่วงแก่งคอย ตามเงื่อนไขทางเทคนิคและรายละเอียดเฉพาะแนบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
300,000.00
300,000.00
2561-202
บริษัท สยามกังวาน คอนสตัคชั่น จำกัด งานละ 300,000.00 บาท
บริษัท สยามกังวาน คอนสตัคชั่น จำกัด งานละ 300,000.00 บาท จำนวน 1 งาน

รวม 300,000.00 บาท
บริษัท สยามกังวาน คอนสตัคชั่น จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 90 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงให้เป็นผู้ทำการปรับปรุง
โรงจอดรถ จำนวน 1 งาน ไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/214ญ./64 ลว.07 กรกฎาคม 2564
3
รฟ.พซ./จซ.2ค./372/64 : จัดซื้อ ชุดหม้อสูบของรถดีเซลราง THN.,NKF. และ ATR. จำนวน ๒๐ ชุด
1,914,000.00
1,878,920.00
2561-104
สิ่งของ D4 THN-0051- ชุดหม้อสูบของรถดีเซลราง THN.,NKF. และ ATR. (“254 x 250 SO”BRAKE CYLINDER) จำนวน ๒๐ ชุด
ผู้เสนอราคา1. บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,851,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด นามทอง เทรดดิ้ง เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,860,302.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
3.บริษัท เอ็กเซลเล็นซ์ (1992) จำกัด ไม่พิจารณาราคาที่เสนอ เนื่องจากผิดเงื่อนไข ข้อ (2.1) (2.1.1) (2.1.2) (2.1.3)
สิ่งของ D4 THN-0051- ชุดหม้อสูบของรถดีเซลราง THN.,NKF. และ ATR. (“254 x 250 SO”BRAKE CYLINDER) จำนวน ๒๐ ชุด
ผู้ขาย1. บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,851,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 1,851,100.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้างเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคาที่เสนอต่ำกว่าราคากลางเท่ากับ 1.48 %
สัญญาเลขที่ :
4
รฟ.ชก.0351/791ป./2564 : ว่าจ้าง ปรับปรุงพร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หน่วยซ่อมรถจักรแก่งคอย (ตามเงื่อนไขและรายละเอียดด้านเทคนิคแนบ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
99,510.00
99,510.00
2561-202
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย (2012) การช่าง งานละ 99,510.00 บาท
2.บริษัท นู เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด งานละ 101,115 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรียงเจริญการช่าง งานละ 101,650.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย (2012) การช่าง งานละ 99,510.00 บาท จำนวน 1 งาน

รวม 99,510.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม วาย (2012) การช่าง เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดทางการ จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงให้เป็นผู้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์
จำนวน 1 งาน ไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0351/791จ./2564 ลว.16 กันยายน 2564
5
รฟ.พซ./จด.1ค./032/64 : จ้างซ่อมวาระหนักอุบัติเหตุ รถ บนอ.ป.1018 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
1,220,335.00
1,220,335.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างซ่อมวาระหนักอุบัติเหตุ รถ บนอ.ป.1018 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการ
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนองานละ 1,220,335.00 บาท
รายการที่1 บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 1,220,335.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,220,335.00 บาท


รวม 1,220,335.00 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
6
รฟ.ชก.0357/644ป./2564 : ว่าจ้าง ซ่อมปรับปรุงที่ทำการ พตร.บัวใหญ่ สังกัดแขวงรถจักร นครราชสีมา ตามเงื่อนไขทางเทคนิคและรายละเอียดเฉพาะตามเอกสารแนบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
154,936.00
154,936.00
2561-202
1.บริษัท โปรเทค2014 จำกัด งานละ 154,936.00 บาท
2.บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด งานละ 159,430.00 บาท
3.บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด งานละ 166,385.00
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด งานละ 154,936.00 บาท

รวม 154,936.00 บาท
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการ
จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงให้เป็นผู้ทำการซ่อมปรับปรุงที่ทำการ พตร. จำนวน 1 งาน
ไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/644ญ./64 ลว.10 กันยายน 2564
7
3,009,600.00
3,009,600.00
2561-002
รายการที่ 1 จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณอื่น ๆ ที่ สรจ.ธบ. และ สรพ.ธบ. ระยะเวลา 24 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนองานละ 2,234,160.00
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีไอเอช เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนองานละ 2,360,000.00
3. บริษัท รักษาความปลอดภัย กนกกร คุ้มภัย จำกัด ราคาที่เสนองานละ 2,375,280.00
4. บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ. ยุคขะระ จำกัด ราคาที่เสนองานละ 2,491,200.00
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย ท๊อป การ์เดียน จำกัด ราคาที่เสนองานละ 2,534,999.00
6. บริษัท รักษาความปลอดภัยพุทธรักษ์กรุ๊ป จำกัด ราคาที่เสนองานละ 2,550,000.00
7. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนองานละ 2,577,600.00
8. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนองานละ 2,800,080.00
9. บริษัท รักษาความปลอดภัย ดีเลิศซีเคียวริคอร์ จำกัด ราคาที่เสนองานละ 2,936,016.00
รายการที่1 บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด จำนวนเงิน 2,234,160.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,234,160.00 บาท


รวม 2,234,160.00 บาท
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในการประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ และบริเวณอื่น ๆ ที่ สรจ.ธบ. และ สรพ.ธบ. ระยะเวลา 24 เดือน จำนวน 1 งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,234,160.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งต่ำกว่าราคาประเมิน (3,009,600 - 2,234,160) = 775,440.00 บาท คิดเป็นประมาณ 25.77 % ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
8
รฟ.พซ./จซ.1จ./081/64 : ซื้อValve Bush For RH4 ตัวที่ 2 จำนวน 160 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
496,480.00
496,480.00
2561-202
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคา 496,480.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 496,480.00 บาท

รวม 496,480.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
9
รฟ.พซ./จซ.2ค./336/64 : # S17 Air Pressure Governor Switch สำหรับรถดีเซลราง THN. และ NKF. จำนวน 70 Sets
2,621,500.00
2,621,500.00
2561-104
สิ่งของ # S17 Air Pressure Governor Switch สำหรับรถดีเซลราง THN. และ NKF. จำนวน 70 Sets
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท เอสพี.เค. เทรดดิ้ง จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,621,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ # S17 Air Pressure Governor Switch สำหรับรถดีเซลราง THN. และ NKF. จำนวน 70 Sets
ผู้ขาย 1. บริษัท เอสพี.เค. เทรดดิ้ง จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,621,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 2,621,500.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ผู้ใช้งาน (สบร.กท.1) ยืนยันยังมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
10
รฟ.พซ./จซ.1ค./026/64 : ซื้อ ตลับลูกปืน No.JB8A (JR-West) จำนวน 272 ตลับ
2,910,400.00
2,910,400.00
2561-104
(ชื่อสินค้าหรือบริการ) ตลับลูกปืน No.JB8A (JR-West) จำนวน 272 ตลับ
ผู้เสนอราคา บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 2,139,144.00 บาท

ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ ราคาที่เสนอ 2,561,152.00 บาท

บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 2,139,144.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,139,144.00 บาท


รวม 2,139,144.00 บาท
บริษัท พีที คอมโพเน้นท์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน ตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา มีราคาต่ำกว่าราคากลาง (2,910,400.00 - 2,139,144.00) = 771,256.00 บาท คิดเป็น 26.50 % ส่งมอบสิ่งของ จำนวน 100 ตลับ ภายใน 7 วัน และจำนวน 172 ตลับ ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาฯ รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
11
รฟ.พซ./จซ.2จ/431/64 : ซื้อPiston Packing Cup Ref.5 94800 อะไหล่สำหรับซ่อม Air Brake รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 50 Pcs
304,950.00
304,950.00
2561-202
Piston Packing Cup Ref.5 94800 อะไหล่สำหรับซ่อม Air Brake รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 50 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 304,950.00 บาท (สามแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Piston Packing Cup Ref.5 94800 อะไหล่สำหรับซ่อม Air Brake รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 50 Pcs. ผู้ขายได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 304,950.00 บาท (สามแสนสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 304,950.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
12
12,500,000.00
12,473,426.56
2561-005
รายการที่ ๑. SPRING,COMPRESSION P/N ๐๒๑๓๒๐๖๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๕๐.๕๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒. KIT,LINER P/N ๕๔๗๓๐๒๔๐๐ จำนวน ๓๐๐ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓. CRANKSHAFT,ENGINE P/N ๓๖๐๘๘๓๓๐๐ จำนวน ๙ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๖๔,๘๓๔.๔๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๔. Dowel Ring P/N ๓๐๓๗๐๔๕๐๐ จำนวน ๑๑๒ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๑๙๕.๖๘ บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๕. SET,MAIN BEARING (๐๑๐) P/N ๓๘๐๑๒๖๑๐๐ จำนวน ๒๐ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๕๓๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๖. SET,MAIN BEARING (๐๒๐) P/N ๓๘๐๑๒๖๒๐๐ จำนวน ๑๑ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๕๖๔.๓๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๗. BEARING,CON ROD (๐๑๐) P/N ๐๒๑๔๙๕๑๐๐ จำนวน ๑๙๒ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๐๗๙.๓๖ บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๘. PISTON ASSEMBLY P/N ๓๘๐๔๙๒๓๐๐ จำนวน ๑๒๐ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๔,๑๑๘.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๙. SET,PISTON RING P/N ๔๐๘๙๔๘๙๐๐ จำนวน ๒๕๘ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๔,๘๔๕.๐๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๐. SEAL,OIL P/N ๓๐๒๐๑๘๓๐๐ จำนวน ๔๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๔๘๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๑. DIPSTICK P/N ๓๐๐๑๐๕๑๐๐ จำนวน ๖๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๗,๘๘๘.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๒. TUBE,OIL GAUGE P/N ๐๑๐๓๕๘๐๐๐ จำนวน ๒๐ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๕๑๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๓. SLEEVE P/N ๐๑๙๗๒๓๐๐๐ จำนวน ๑๔๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๘๘๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๔. MANIFOLD,EXHAUST P/N ๐๒๑๓๓๑๗๐๐ จำนวน ๙ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๘๕๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๕. MANIFOLD,EXHAUST P/N ๐๑๓๓๐๒๗๐๐ จำนวน ๑๕ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๓,๘๔๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๖. MANIFOLD,EXHAUST P/N ๐๑๙๔๙๒๕๐๐ จำนวน ๕ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๐๑๑.๕๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๗. SET,LOWER ENGINE GASKET P/N ๓๐๑๘๗๖๒๐๐ จำนวน ๔๐ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๓,๒๖๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๘. TUBE,FUEL SUPPLY P/N ๓๐๑๐๗๘๒๐๐ จำนวน ๒๕ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๙. VALVE,CHECK P/N ๐๑๗๘๐๗๙๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๑๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๐. REPAIR KIT วาระซ่อมหนักสำหรับ Cylinder Head เครื่องยนต์ CUMMINS N๘๕๕-R๒ (๑ Set ประกอบด้วย ๖ รายการ) จำนวน ๑๒๐ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๔,๒๘๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๑. REPAIR KIT สำหรับ INJECTION เครื่องยนต์ CUMMINS N๘๕๕-R๒ (วาระ ๒ ปี)(๑ Set ประกอบด้วย ๗ รายการ) จำนวน ๒๐๐ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๒. SEAL,O RING P/N ๓๐๐๗๗๑๓๐๐ จำนวน ๑๒๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๓. GASKET,LUB OIL CLR COVER P/N ๐๒๑๘๒๔๕๐๐ จำนวน ๔๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๗๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๔. GASKET,LUB OIL CLR COVER P/N ๓๐๑๐๐๓๐๐๐ จำนวน ๔๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๔๐๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๕. GASKET,LUB OIL CLR COVER P/N ๐๒๐๒๔๖๗๐๐ จำนวน ๔๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๘๘.๐๐ บาท (แปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๖. GASKET,LUB OIL CLR HSG P/N ๐๒๑๓๐๗๓๐๐ จำนวน ๔๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๗. SEAL,RECTANGULAR RING P/N ๓๓๐๘๙๕๘๐๐ จำนวน ๔๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๘. CORE,COOLER P/N ๓๐๒๑๕๘๑๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๙. RING,RETAINING P/N ๓๐๐๖๗๔๕๐๐ จำนวน ๑๒๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๒๖.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓๐. SUPPORT,OIL COOLER P/N ๓๐๐๑๗๒๒๐๐ จำนวน ๖ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๕๔๓.๓๖ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓๑. Element P/N ๐๒๑๘๗๕๔๐๐ จำนวน ๑๕ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๑,๖๒๕.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓๒. ADAPTER HAED P/N ๓๐๒๗๗๓๓๐๐ จำนวน ๗ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๑,๔๒๔.๓๒ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓๓. COVER END HEAT P/N ๓๓๕๐๓๑๐๐๐ จำนวน ๗ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๒๔๑.๖๖ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓๔. PLUG,EXPANSION P/N ๐๒๐๔๔๗๖๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๘.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓๕. PLUG,EXPANSION P/N ๐๑๗๕๘๓๑๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๐๑.๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑. SPRING,COMPRESSION P/N ๐๒๑๓๒๐๖๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๖๕๐.๕๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒. KIT,LINER P/N ๕๔๗๓๐๒๔๐๐ จำนวน ๓๐๐ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗๗,๘๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓. CRANKSHAFT,ENGINE P/N ๓๖๐๘๘๓๓๐๐ จำนวน ๙ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๖๔,๘๓๔.๔๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๔. Dowel Ring P/N ๓๐๓๗๐๔๕๐๐ จำนวน ๑๑๒ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๑๙๕.๖๘ บาท (สามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทหกสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๕. SET,MAIN BEARING (๐๑๐) P/N ๓๘๐๑๒๖๑๐๐ จำนวน ๒๐ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๕๓๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๖. SET,MAIN BEARING (๐๒๐) P/N ๓๘๐๑๒๖๒๐๐ จำนวน ๑๑ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๗,๕๖๔.๓๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๗. BEARING,CON ROD (๐๑๐) P/N ๐๒๑๔๙๕๑๐๐ จำนวน ๑๙๒ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๖,๐๗๙.๓๖ บาท (แปดหมื่นหกพันเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๘. PISTON ASSEMBLY P/N ๓๘๐๔๙๒๓๐๐ จำนวน ๑๒๐ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๒๔,๑๑๘.๔๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๙. SET,PISTON RING P/N ๔๐๘๙๔๘๙๐๐ จำนวน ๒๕๘ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๗๔,๘๔๕.๐๘ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๐. SEAL,OIL P/N ๓๐๒๐๑๘๓๐๐ จำนวน ๔๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘,๔๘๐.๐๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๑. DIPSTICK P/N ๓๐๐๑๐๕๑๐๐ จำนวน ๖๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๗,๘๘๘.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๒. TUBE,OIL GAUGE P/N ๐๑๐๓๕๘๐๐๐ จำนวน ๒๐ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔,๕๑๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นสี่พันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๓. SLEEVE P/N ๐๑๙๗๒๓๐๐๐ จำนวน ๑๔๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๙,๘๘๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๔. MANIFOLD,EXHAUST P/N ๐๒๑๓๓๑๗๐๐ จำนวน ๙ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๘๕๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๕. MANIFOLD,EXHAUST P/N ๐๑๓๓๐๒๗๐๐ จำนวน ๑๕ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๓,๘๔๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๖. MANIFOLD,EXHAUST P/N ๐๑๙๔๙๒๕๐๐ จำนวน ๕ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๐๑๑.๕๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๗. SET,LOWER ENGINE GASKET P/N ๓๐๑๘๗๖๒๐๐ จำนวน ๔๐ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๓,๒๖๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๘. TUBE,FUEL SUPPLY P/N ๓๐๑๐๗๘๒๐๐ จำนวน ๒๕ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๑,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๑๙. VALVE,CHECK P/N ๐๑๗๘๐๗๙๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๐,๑๘๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๐. REPAIR KIT วาระซ่อมหนักสำหรับ Cylinder Head เครื่องยนต์ CUMMINS N๘๕๕-R๒ (๑ Set ประกอบด้วย ๖ รายการ) จำนวน ๑๒๐ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๔๔,๒๘๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๑. REPAIR KIT สำหรับ INJECTION เครื่องยนต์ CUMMINS N๘๕๕-R๒ (วาระ ๒ ปี)(๑ Set ประกอบด้วย ๗ รายการ) จำนวน ๒๐๐ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๒. SEAL,O RING P/N ๓๐๐๗๗๑๓๐๐ จำนวน ๑๒๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๖๙๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๓. GASKET,LUB OIL CLR COVER P/N ๐๒๑๘๒๔๕๐๐ จำนวน ๔๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๗๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๔. GASKET,LUB OIL CLR COVER P/N ๓๐๑๐๐๓๐๐๐ จำนวน ๔๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๔๐๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๕. GASKET,LUB OIL CLR COVER P/N ๐๒๐๒๔๖๗๐๐ จำนวน ๔๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๘๘.๐๐ บาท (แปดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๖. GASKET,LUB OIL CLR HSG P/N ๐๒๑๓๐๗๓๐๐ จำนวน ๔๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๘๔.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๗. SEAL,RECTANGULAR RING P/N ๓๓๐๘๙๕๘๐๐ จำนวน ๔๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๘. CORE,COOLER P/N ๓๐๒๑๕๘๑๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๔,๗๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๒๙. RING,RETAINING P/N ๓๐๐๖๗๔๕๐๐ จำนวน ๑๒๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๐๒๖.๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันยี่สิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓๐. SUPPORT,OIL COOLER P/N ๓๐๐๑๗๒๒๐๐ จำนวน ๖ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๓,๕๔๓.๓๖ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓๑. Element P/N ๐๒๑๘๗๕๔๐๐ จำนวน ๑๕ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๑,๖๒๕.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓๒. ADAPTER HAED P/N ๓๐๒๗๗๓๓๐๐ จำนวน ๗ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๑,๔๒๔.๓๒ บาท (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทสามสิบสองสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓๓. COVER END HEAT P/N ๓๓๕๐๓๑๐๐๐ จำนวน ๗ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๗,๒๔๑.๖๖ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓๔. PLUG,EXPANSION P/N ๐๒๐๔๔๗๖๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๘.๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ ๓๕. PLUG,EXPANSION P/N ๐๑๗๕๘๓๑๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๖๐๑.๐๐ บาท (สี่พันหกร้อยเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 12,473,426.56 บาท
บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย
สัญญาเลขที่ :
13
รฟ.พซ./จซ.2ค./288/64 : จัดซื้อ Loco Set Rubber Bush (2 Items/Set) อะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 35 Sets
8,200,000.00
8,091,072.50
2561-104
Loco Set Rubber Bush (2 Items/Set) อะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 35 Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 8,194,060.00 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Loco Set Rubber Bush (2 Items/Set) อะไหล่สำหรับซ่อมแคร่ รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 35 Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 8,194,060.00 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 8,194,060.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน
สัญญาเลขที่ :
14
รฟ.พซ./จด.1ค./031/64 : จ้างซ่อมวาระปานกลางรถ บชส. ที่แขวง สรง.รส. จำนวน 24 คัน โดยวิธีคัดเลือก
7,920,000.00
7,920,000.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างซ่อมวาระปานกลางรถ บชส. ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 24 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการ
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท พุทธเทวา จำกัด ราคาที่เสนองานละ 7,920,000.00 บาท
2. บริษัท โฟล เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ราคาที่เสนองานละ 8,157,600.00 บาท
รายการที่1 บริษัท พุทธเทวา จำกัด จำนวนเงิน 7,920,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,920,000.00 บาท


รวม 7,920,000.00 บาท
บริษัท พุทธเทวา จำกัด เสนอราคาต่ำสุด พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
15
รฟ.พซ./จซ.2ค./342/64 : จัดซื้อ รังผึ้งระบายความร้อน (Radiator Element) สำหรับรถดีเซลราง Hitachi แบบ A และแบบ B จำนวน 48 ลูก
1,704,000.00
1,536,691.20
2561-104
รังผึ้งระบายความร้อน (Radiator Element) สำหรับรถดีเซลราง Hitachi แบบ A และแบบ B จำนวน 48 ลูก มีผู้เสนอราคา จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. บริษัท เทพอารีย์ จำกัด (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เสนอตัวอย่างที่ใช้ประกอบการพิจารณาตามเงื่อนไขข้อกำหนดของทางการฯ ไม่สามารถประกอบกับท่อน้ำเดิมได้ คณะกรรมการฯ จึงพิจารณาให้เป็นผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอ
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,212,096.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รังผึ้งระบายความร้อน (Radiator Element) สำหรับรถดีเซลราง Hitachi แบบ A และแบบ B (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) จำนวน ๔๘ ลูก ผู้ขาย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ (ขายปลีก,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,212,096.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 1,212,096.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์ เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน ผลิตภัณฑ์ตรงตามที่ทางการฯ กำหนด
สัญญาเลขที่ :
16
3,600,000.00
3,362,796.00
2561-002
รายการที่ 1 จ้างถอด ตรวจ ติดตั้งเครื่องยนต์ทุกประเภทและงานอื่นๆ ในหน่วยงานซ่อมเครื่องยนต์รถจักร ระยะเวลา 24 เดือน
มีผู้เสนอราคา ดังนี้
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว (ผุ้เสนอราคาลำดับที่ 1) ราคาที่เสนอรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,875,992.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2.บริษัท ซัพพลาย แมชชินเนอรี่ จำกัด (ผุ้เสนอราคาลำดับที่ 2) ราคาที่เสนอรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,337,116.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
รายการที่ 1 จ้างถอด ตรวจ ติดตั้งเครื่องยนต์ทุกประเภทและงานอื่นๆ ในหน่วยงานซ่อมเครื่องยนต์รถจักร ระยะเวลา 24 เดือน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,875,992.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รวม 2,875,992.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงแก้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
17
รฟ.พซ./จซ.2จ/04/65 : ซื้อ Oil Plug ขนาด M12x1.5 จำนวน 400 Pcs.
85,600.00
85,600.00
2561-202
Oil Plug ขนาด M12x1.5 จำนวน 400 Pcs. ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 85,600.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Oil Plug ขนาด M12x1.5 จำนวน 400 Pcs. ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) เป็นเงินทั้งสิ้น 85,600.00 บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 85,600.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
18
รฟ.พซ./จด.1จ/030/64 : ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Axle Alternator Fuji ขนาด ๓.๐ Kw.ของรถ บนท.จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119,840.00
119,840.00
2561-202
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาเครื่องละ 29,960.-บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาเครื่องละ 29,960.-บาท จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 119,840.- บาท

รวม 119,840.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน และรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ทางการฯทุกประการ ควรให้ว่าจ้างจากบริษัทฯดังกล่าวต่อไป
สัญญาเลขที่ :
19
รฟ.พซ./จด.1ผจ/030/64 : ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Axle Alternator KAWASAKI ขนาด 3.0 Kw.ของรถ บนท.และรถ บชท.จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
299,600.00
299,600.00
2561-202
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาเครื่องละ 29,960.- บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ราคาเครื่องละ 29,960.- บาท จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงินทั้งสิ้น 299,600.-บาท

รวม 299,600.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด เท่ากับราคาประเมิน และรับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ทางการฯทุกประการ ควรให้ว่าจ้างจากบริษัทฯดังกล่าวต่อไป
สัญญาเลขที่ :
20
12,400,000.00
12,333,295.08
2561-105
รายการที่๑. GE.(K)๒๓-๑ KIT,LINER P/N ๓๐๐๗๕๒๕๐๐ จำนวน ๓๒๐ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๕๐,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒. GE.(K)๒๙-๓ BEARING,CONNECTING ROD P/N ๓๖๕๐๙๐๐๐๐ จำนวน ๒๘๘ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๓,๘๗๒.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๓. GE.(K)๒๑๑-๑ SET, PISTON RING P/N ๔๙๕๕๙๗๕๐๐ จำนวน ๓๖๐ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๗๕,๖๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๔. GE.(K)๒๒๘-๑ ROD,PUSH P/N ๓๐๑๗๙๖๑๐๐ จำนวน ๘๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๙๐๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๕. GE.(K)๒๒๘-๒ ROD,PUSH P/N ๓๐๕๗๑๓๙๐๐ จำนวน ๘๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๗๕๖.๘๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๖. GE.(K)๒๗๖-๑ BELT POLY P/N ๓๐๒๘๔๐๑๐๐ จำนวน ๑๒ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๙๑๐.๘๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๗. GE.(K)๒๔๗-๑๖ Repair Kit สำหรับ Water Pump เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น KT-๓๘L จำนวน ๒๐ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๘. GE.(K)๒๓๓-๑๕ Repair Kit วาระ ๑๒,๐๐๐ ชม. สำหรับ Injector เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น KT-๓๘L จำนวน ๖๐ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๙. GE.(K)๒๒๑-๒๐ Repair Kit วาระ ๒๔,๐๐๐ ชม. สำหรับ Cylinder head เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น KT-๓๘L จำนวน ๗๒ Sets ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๔๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๐. GE.(K)๒๗๔-๖ IMPELLER,TURBO HC๕A P/N ๓๕๒๑๙๑๘๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๓๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๑. GE.(K)๒๗๔-๘ HOUSING,TUR BEARING P/N ๓๕๒๓๔๒๙๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๐๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๒. GE.(K)๒๗๔-๙ ROTOR, SHAFT WHEEL P/N ๓๕๒๑๐๓๓๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๙,๑๒๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๓. GE.(K)๒๗๔-๑๔ HEAT SHEILD P/N ๓๕๑๙๗๘๓๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๑๔๕.๕๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๔. GE.(K)๒๓๓-๗ SEAL, O RING P/N ๓๐๑๐๕๑๐๐๐ จำนวน ๕๐๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๕. GE.(K)๒๓๓-๘ SEAL, INJECTOR O RING P/N ๐๑๙๓๗๓๖๐๐ จำนวน ๕๐๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๕๒๕.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๖. GE.(K)๒๓๓-๙ SEAL, O RING P/N ๓๓๔๗๙๓๗๐๐ จำนวน ๕๐๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๑๗๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๗. GE.(K)๒๓๔-๓ SEAL, INJECTOR P/N ๐๒๐๗๒๔๔๐๐ จำนวน ๕๐๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๘. GE.(K)๒๓๔-๔ LINK INJECTOR P/N ๐๒๐๕๔๖๒๐๐ จำนวน ๕๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๒๒๕.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๙. GE.(K)๒๕๖-๙ HUB, JAW COUPLING P/N ๐๑๕๘๘๒๖๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๑๔๕.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๐. GE.(K)๒๕๖-๒ KEY, PLAIN WOODRUFF P/N S๐๐๐๓๑๖๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๗.๕๐ บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๑. GE.(K)๒๕๖-๓ SHAFT,FUEL PUMP DRIVE P/N ๐๒๐๖๖๔๖๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๙๘๕.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๒. GE.(K)๒๕๖-๔ SPACER, MOUNTING P/N ๐๒๐๖๖๖๔๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๖๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๓. GE.(K)๒๕๖-๕ WASHER, PLAIN P/N ๓๐๑๔๑๐๓๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๔. GE.(K)๒๕๖-๖ BEARING, THRUST P/N ๓๐๒๖๕๕๖๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๙.๖๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๕. GE.(K)๒๕๖-๗ BEARING, THRUST P/N ๓๐๒๖๕๕๗๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๔.๔๐ บาท (เก้าร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๖. GE.(K)๒๕๖-๘ BUSHING P/N ๐๑๑๖๓๙๑๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๑๐๔.๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๗. GE.(K)๒๔๗-๑๘ CONNECTION,WATER INLET P/N ๓๐๐๑๗๑๒๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๕,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑. GE.(K)๒๓-๑ KIT,LINER P/N ๓๐๐๗๕๒๕๐๐ จำนวน ๓๒๐ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๕๐,๔๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒. GE.(K)๒๙-๓ BEARING,CONNECTING ROD P/N ๓๖๕๐๙๐๐๐๐ จำนวน ๒๘๘ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๓,๘๗๒.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๓. GE.(K)๒๑๑-๑ SET, PISTON RING P/N ๔๙๕๕๙๗๕๐๐ จำนวน ๓๖๐ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๗๕,๖๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๔. GE.(K)๒๒๘-๑ ROD,PUSH P/N ๓๐๑๗๙๖๑๐๐ จำนวน ๘๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘,๙๐๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๕. GE.(K)๒๒๘-๒ ROD,PUSH P/N ๓๐๕๗๑๓๙๐๐ จำนวน ๘๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๗๕๖.๘๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๖. GE.(K)๒๗๖-๑ BELT POLY P/N ๓๐๒๘๔๐๑๐๐ จำนวน ๑๒ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๐,๙๑๐.๘๘ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าร้อยสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๗. GE.(K)๒๔๗-๑๖ Repair Kit สำหรับ Water Pump เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น KT-๓๘L จำนวน ๒๐ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๖,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๘. GE.(K)๒๓๓-๑๕ Repair Kit วาระ ๑๒,๐๐๐ ชม. สำหรับ Injector เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น KT-๓๘L จำนวน ๖๐ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๙,๙๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๙. GE.(K)๒๒๑-๒๐ Repair Kit วาระ ๒๔,๐๐๐ ชม. สำหรับ Cylinder head เครื่องยนต์ CUMMINS รุ่น KT-๓๘L จำนวน ๗๒ Sets ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๔๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๐. GE.(K)๒๗๔-๖ IMPELLER,TURBO HC๕A P/N ๓๕๒๑๙๑๘๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๓๑๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๑. GE.(K)๒๗๔-๘ HOUSING,TUR BEARING P/N ๓๕๒๓๔๒๙๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๐๗๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๒. GE.(K)๒๗๔-๙ ROTOR, SHAFT WHEEL P/N ๓๕๒๑๐๓๓๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๙,๑๒๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๓. GE.(K)๒๗๔-๑๔ HEAT SHEILD P/N ๓๕๑๙๗๘๓๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๑๔๕.๕๐ บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๔. GE.(K)๒๓๓-๗ SEAL, O RING P/N ๓๐๑๐๕๑๐๐๐ จำนวน ๕๐๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๕. GE.(K)๒๓๓-๘ SEAL, INJECTOR O RING P/N ๐๑๙๓๗๓๖๐๐ จำนวน ๕๐๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑,๕๒๕.๐๐ บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๖. GE.(K)๒๓๓-๙ SEAL, O RING P/N ๓๓๔๗๙๓๗๐๐ จำนวน ๕๐๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๑๗๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๗. GE.(K)๒๓๔-๓ SEAL, INJECTOR P/N ๐๒๐๗๒๔๔๐๐ จำนวน ๕๐๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๘. GE.(K)๒๓๔-๔ LINK INJECTOR P/N ๐๒๐๕๔๖๒๐๐ จำนวน ๕๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒,๒๒๕.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๑๙. GE.(K)๒๕๖-๙ HUB, JAW COUPLING P/N ๐๑๕๘๘๒๖๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๑๔๕.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๐. GE.(K)๒๕๖-๒ KEY, PLAIN WOODRUFF P/N S๐๐๐๓๑๖๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๗.๕๐ บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๑. GE.(K)๒๕๖-๓ SHAFT,FUEL PUMP DRIVE P/N ๐๒๐๖๖๔๖๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๙๘๕.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๒. GE.(K)๒๕๖-๔ SPACER, MOUNTING P/N ๐๒๐๖๖๖๔๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๖๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๓. GE.(K)๒๕๖-๕ WASHER, PLAIN P/N ๓๐๑๔๑๐๓๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๕๐.๐๐ บาท (ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๔. GE.(K)๒๕๖-๖ BEARING, THRUST P/N ๓๐๒๖๕๕๖๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๙.๖๐ บาท (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๕. GE.(K)๒๕๖-๗ BEARING, THRUST P/N ๓๐๒๖๕๕๗๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘๔.๔๐ บาท (เก้าร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๖. GE.(K)๒๕๖-๘ BUSHING P/N ๐๑๑๖๓๙๑๐๐ จำนวน ๒๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๑๐๔.๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่บาทสี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่๒๗. GE.(K)๒๔๗-๑๘ CONNECTION,WATER INLET P/N ๓๐๐๑๗๑๒๐๐ จำนวน ๑๐ pcs ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๕,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 12,333,295.08 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ ตามมาตรา พ.ร.บ. 56(2)(ค)
สัญญาเลขที่ :
21
รฟ.พซ./จด.1จ/027/64 : จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงประตูเหล็กม้วนด้านที่ทำการรับส่งพัสดุ (ยพ.) ตึกสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง (ฝั่งติดกับโรงเก็บรถจักรประวัติศาสตร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
51,825.45
51,825.45
2561-202
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงประตูเหล็กม้วนด้านที่ทำการรับส่งพัสดุ (ยพ.) ตึกสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง (ฝั่งติดกับโรงเก็บรถจักรประวัติศาสตร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 51,825.45 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด จำนวนเงิน 51,825.45 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51,825.45 บาท


รวม 51,825.45 บาท
บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด เสนอราคารายเดียว ซึ่งได้ต่อรองราคา และ บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม เป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน ทางบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ และ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
สัญญาเลขที่ :
22
รฟ.พซ./จซ.1ค./025/64 : ซื้อตลับลูกปืนรถโดยสาร Special Angular Contact Ball Bearing JB - 1D ชนิดรังเหล็ก จำนวน ๑,๔๐๐ ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
5,000,000.00
3,894,800.00
2561-104
ผู้เสนอราคา บริษัท พีที คอมโมเน้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,164,440.00 บาท
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ ราคาที่เสนอ 4,269,300.00 บาท
บริษัท พีที คอมโมเน้นท์ จำกัด จำนวนเงิน 4,164,440.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,164,440.00 บาท


รวม 4,164,440.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว บริษัท พีที คอมโมเน้นท์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ ได้ขอต่อรองราคากับบริษัท พีที คอมโมเน้นท์ จำกัด และทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน (5,000,000.00 – 4,164,440.00) = 835,560.00 บาท คิดเป็น 16.71% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และสูงราคากลางเป็นเงิน (4,164,440.00 – 3,894,800.00) = 269,640.00 บาท คิดเป็น 6.92% ของราคากลาง ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
23
รฟ.พซ./จซ.1ค./030/64 : ซื้อตลับลูกกลิ้งคอเพลา No.23122 C/C 3 จำนวน ๗๘๐ ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
3,964,350.00
3,964,350.00
2561-104
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ ราคาที่เสนอ 2,837,640.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท พีที คอมโมเน้นท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 4,256,460.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท ฮั่วฮงเส็ง จำกัด ราคาที่เสนอ 4,556,916.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ จำนวนเงิน 2,837,640.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,837,640.00 บาท


รวม 2,837,640.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ เสนอราคาต่ำสุดเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขของทางการฯ ได้ขอต่อรองราคากับห้างหุ้นส่วนจำกัด สินสหวัฒน์ และทางห้างฯ ยืนยันราคาเดิม ซึ่งต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน (4,500,000.00 – 2,837,640.00) = 1,662,360.00 บาท คิดเป็น 36.94% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และต่ำราคากลางเป็นเงิน (3,964,350.00 – 2,837,640.00) = 1,126,710.00 บาท คิดเป็น 28.42% ของราคากลาง ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
24
รฟ.พซ./จซ.1ค./021/64 : ซื้อ Friction Wedge Spring สำหรับแคร่ Swing จำนวน 675 อัน
3,496,000.00
3,496,000.00
2561-104
ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายการที่ 1 Friction Wedge Spring สำหรับแคร่ Swing จำนวน 675 อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด ราคาที่เสนอ 3,495,690.00 บาท
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคา ( จำนวนเงินรวม Vat )
รายการที่ 1 บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด จำนวนเงิน 3,495,690.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,495,690.00 บาท


รวม 3,495,690.00 บาท
บริษัท คณิตอุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดของทางการฯ ถูกต้อง และเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว ซื้อครั้งนี้มีราคาต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3,496,000.00 – 3,495,690.00 = 310.00 คิดเป็น 0.03 % และมีราคาเท่ากับราคากลาง 3,495,690.00 บาท
สัญญาเลขที่ :
25
1,200,000.00
921,334.20
2561-002
จ้างรื้อ ประกอบ Cooling Fan สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.
มีผู้เสนอราคาดังนี้
1. หจก. ธงแก้ว (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่ 1) ราคาที่เสนอ 921,334.20 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
2.บริษัท เอช เค ซี โซลูชั่น จำกัด (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่ 2) ราคาที่เสนอ 788,400.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
3.บริษัท วิชั่น พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่ 3) ราคาที่เสนอ 887,500.80 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
4.บริษัท รินโน อินเตอร์เทรด จำกัด (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่ 4) ราคาที่เสนอ 910,134.00 บาท กำหนดยืนราคา 90 วัน และเป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
จ้างรื้อ ประกอบ Cooling Fan สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.
บริษัท เอช เค ซี โซลูชั่น จำกัด เป็นจำนวนเงิน 780,000.00 บาท

รวม 780,000.00 บาท
บริษัท เอช เค ซี โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และต่ำกว่าราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
26
รฟ.ดร.1002/99/2564 : จัดซื้อตู้นิรภัยและตู้ล็อคเกอร์สำหรับสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง
321,107.00
321,107.00
2561-201
บ.ชัยเรืองโรจน์ จำกัด
บ.ชัยเรืองโรจน์ จำกัด

รวม 321,107.00 บาท
ราคาที่เสนอต่ำสุดตามที่ได้สืบราคาจากท้องตลาด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ดร.1002/100/2564 & 10/09/2564
27
รฟ.พซ./จด.2ค/131/64 : จ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator พร้อมเปลี่ยนเพลา และ Frame Re-Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead wire และซ่อมกาบเพลาพร้อมจัดทำสำนักรองรับกาบเพลา (Axle Bearing Cap) พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor Model 5GE761 A3/A5 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 15 ลูก
14,250,000.00
14,249,190.00
2561-104
จ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator พร้อมเปลี่ยนเพลา และ Frame Re-Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead wire และซ่อมกาบเพลาพร้อมจัดทำสำนักรองรับกาบเพลา (Axle Bearing Cap) พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor Model 5GE761 A3/A5 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 15 ลูก
มีผู้เสนอราคาดังนี้
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส. สแปร์พาร์ท เสนอราคา 14,534,173.80 บาท
2.บริษัท เอเซียมอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด เสนอราคา 14,391,681.90 บาท
3.บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคา 14,249,190.00 บาท
จ้างซ่อม Armature Re-Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator พร้อมเปลี่ยนเพลา และ Frame Re-Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil เปลี่ยน Lead wire และซ่อมกาบเพลาพร้อมจัดทำสำนักรองรับกาบเพลา (Axle Bearing Cap) พร้อมประกอบเป็นแบบ Complete Set พร้อมใช้งานของ Traction Motor Model 5GE761 A3/A5 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 15 ลูก
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 14,249,190.00 บาท

รวม 14,249,190.00 บาท
บริษัท เอเซียเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ ทุกประการ และเท่ากับราคากลาง
สัญญาเลขที่ :
28
รฟ.ยธ.1530/9/341/2564 : รายงานขอจ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ไฮดรอลิคขับไดชาร์จ และปั๊มไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
350,000.00
309,507.00
2561-202
1. บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เสนอราคา 309,507.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีรุ่งเรืองซัพพลาย เสนอราคา 340,000.00 บาท
3. บริษัท ทีอาร์เค (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 355,000.00 บาท
บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เป็นจำนวนเงิน 309,507.00 บาท

รวม 309,507.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงความต้องการ
สัญญาเลขที่ :
29
สส./ผจจ./คล.74/2564 : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขเป็นชนิดเสาเชื่อมคู่ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ ระหว่างสถานีหัวหวาย-สถานีหัวงิ้ว แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณนครสวรรค์ ในเส้นทางรถไฟสายเหนือ โดยวิธีคัดเลือก
5,210,000.00
5,229,200.00
2561-201
1.บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 5,222,000.00 บาท
2.บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 5,224,400.00 บาท
3.บริษัท วงศ์กิตติ จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 5,225,000.00 บาท
4.หจก.เจ แอนด์ เจ คอมมิวนิเคชั่น เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 5,226,000.00 บาท
5.บริษัท เอส.ซี.พี.อิเล็คทริค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 5,229,200.00 บาท
บริษัท เอส.ที.มาสเตอร์เทค จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,210,000.00 บาท

รวม 5,210,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
30
15,447,000.00
15,447,000.00
2561-301
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา ดังนี้.-
2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง เสนอราคา 13,129,000.00 บาท
2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัศวอังกูร เสนอราคา 13,130,000.00 บาท
2.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอ็ม.เอส. เรียลเอสเตท เสนอราคา 13,300,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 13,129,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 13,129,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้างเสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 13,129,000.00 บาท (เงินสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,318,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.66 (ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
31
รฟ.พซ./จซ.1จ/086/64 : ซื้อโปรแกรม AutoCAD LT๒๐๒๑ (ระยะเวลา ๑ ปี) (ต่ออายุประจำปี) จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32,100.00
32,100.00
2561-202
รายการที่ 1 โปรแกรม AutoCAD LT2021 (ระยะเวลา 1 ปี) (ต่ออายุประจำปี) จำนวน 2 ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอ 32,100.00 บาท
รายการที่1 บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 32,100.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,100.00 บาท


รวม 32,100.00 บาท
บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน บริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
32
รฟ.ชก.๐๓๘๑/พด.๓๓๔/๓๕๗/๒๕๖๔ : จัดซื้อสี 2K เพื่อซ่อมวาระหนักรถโดยสารจำนวน 1 รายการ ที่แขวงโรงงานทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
416,149.75
416,149.75
2561-202
รายการที่ 1. ซื้อสี 2K เพื่อซ่อมวาระหนักรถโดยสาร จำนวน ๑ รายการ ที่แขวงโรงงานทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด(ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา
เป็นเงินทั้งสิ้น 416,149.75 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
รายการที่ 1. ซื้อสี 2K เพื่อซ่อมวาระหนักรถโดยสาร จำนวน ๑ รายการ ที่แขวงโรงงานทุ่งสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท วีเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด(ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)
เป็นเงินทั้งสิ้น 416,149.75 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


รวม 416,149.75 บาท
เนื่องจากการซื้อ/จัดจ้างครั้งนี้เป็นการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.๐๓๘๑/พด.๓๓๔/๕๐/๓๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔
33
รฟ.ยธ.1600/7/296/2564 : รายงานขอจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางนครปฐม กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
375,700.00
321,000.00
2561-202
- บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 321,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
- บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 321,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 321,000.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1620/7/กท.19/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
34
รฟ.ยธ.1600/7/294/2564 : รายงานขอจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการตอนนายตรวจทางบางเขน แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
412,600.00
412,000.00
2561-202
- บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 412,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
- บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.พี.เค อินเตอร์การ์ด จำกัด ราคาที่เสนอ 412,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 412,000.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1620/7/กท.18/2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
35
รฟ.ยธ.1600/7/297/2564 : รายงานของจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
412,600.00
412,000.00
2561-202
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ412,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ412,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 412,000.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1620/7/กท.21/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
36
รฟ.ยธ.1600/7/308/2564 : ขอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
375,700.00
320,200.00
2561-202
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ320,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด์ เซอร์วิส เอส.ที.ที. ทวีทรัพย์ จำกัด ราคาที่เสนอ 320,200.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 320,200.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1620/7/กท.20/2564 ลงวันที่ 29 กันยายน 2564
37
รฟ.ยธ.1622/5/1125/2564 : ขอด้วยวิธีคัดเลือก งานจ้างรื้อทางรถไฟเดิม ระหว่างสถานีลาดกระบัง – สถานีคลองหลวงแพ่ง ที่ กม.29+100 – 31+200 สายตะวันออก แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
3,651,000.00
3,636,000.00
2561-201
1 บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอราคา 3,626,000.00 บาท
1 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 3,634,000.00 บาท
- บริษัท กุลเทพ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,626,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,626,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 3,626,000.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงิน 3,626,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 10,000.00 บาท (ราคากลาง 3,636,000.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.28
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1620/5/กท.16/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
38
รฟ.ยธ.1600/5/038/2564 : รายงานขอจ้างด้วยวิธีคัดเลือก งานจ้างซ่อมบำรุงทางผ่านย่านสถานีแม่น้ำ แขวงบำรุงทางกรุงเทพ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
3,651,000.00
1,521,000.00
2561-201
1 บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอราคา 3,626,000.00 บาท
2 บริษัท ป.วิศวโยธา จำกัด เสนอราคา 3,634,000.00 บาท
- บริษัท กุลเทพ จำกัด ราคาที่เสนอ 3,626,000.00 บาท เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 3,626,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว)

รวม 3,626,000.00 บาท
คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท กุลเทพ จำกัด เสนอ ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงิน 3,626,000.00 บาท ต่ำกว่าราคากลาง 10,000.00 บาท (ราคากลาง 3,636,000.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 0.28
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1620/5/กท.16/2564 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564
39
รฟ.ชก.0410/อส.01/2565 : ว่าจ้างตรวจเติมน้ํามันเชื้อเพลิง และ น้ําระบายความร้อนรถดีเซลราง เป็นระยะเวลา 3 เดือน
445,050.00
445,050.00
2561-202
บริษัท สหอะใหล่ยนต์ (1988 ) จำกัด เสนอราคา 445,050.00 บาท
บริษัท สหอะใหล่ยนต์ (1988 ) จำกัด ชนะการประมูล

รวม 445,050.00 บาท
บริษัท สหอะใหล่ยนต์ (1988 ) จำกัด ให้ราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
40
คซ.640054 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อ โดยใช้รังสียูวีซี (UV-C) จำนวน ๒๐ ตัว โดยวิธีคัดเลือก
96,300,000.00
96,300,000.00
2561-201
๑. บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ๊กซ์ปอร์ต บีเคเค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๙๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๒. บริษัท เอ็มบีบอดี้ แอนด์ เพ้นท์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน ๙๘,๒๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ๊กซ์ปอร์ต บีเคเค จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 96,250,000.00 บาท
บริษัทฯ เสนอสิ่งของถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯ
สัญญาเลขที่ :
41
รฟ.ชก.0357/645ป./2564 : ว่าจ้าง ซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ประจำแขวงรถจักร นครราชสีมา (เลขทะเบียน 52-8193 กทม.) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
144,450.00
144,450.00
2561-202
1.บริษัท โปรเทค2014 จำกัด คันละ 144,450.00 บาท
2.บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด คันละ 149,800.00 บาท
3.บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด คันละ 165,850.00 บาท
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด คันละ 144,450.00 บาท

รวม 144,450.00 บาท
บริษัท โปรเทค2014 จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนดทางการ
จึงรับไว้พิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงให้เป็นผู้ทำการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน
ไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/645ญ./64 ลว.10 กันยายน 2564
42
รฟ.พซ./จซ.1จ/073/64 : ซื้อCover For RH๔ จำนวน ๑๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
479,895.00
479,895.00
2561-202
รายการที่ 1 Cover For RH4 จำนวน 100 ชิ้น
ผู้เสนอราคา บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 479,895.00 บาท
รายการที่1 บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัด จำนวนเงิน 479,895.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,895.00 บาท


รวม 479,895.00 บาท
บริษัท โรจนเศรษฐพงศ์ จำกัดเสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
43
รฟ.พซ./จซ.1จ./082/64 : ซื้อ สายไฟหุ้ม พี วี ซี สำหรับใช้งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
62,766.20
62,766.20
2561-202
รายการที่ 1 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สายไฟฟ้าหุ้ม พี วี ซี ขนาด 1 x 10 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1,000 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 39,470.00 บาท

รายการที่ 2 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สายทองแดงหุ้ม พี วี ซี ขนาด 2 x 1.0 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1,000 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 9,520.00 บาท

รายการที่ 3 (ชื่อสินค้าหรือบริการ) สายทองแดงหุ้ม พี วี ซี ขนาด 2 x 1.5 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1,000 เมตร
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ 13,770.00 บาท

รายการที่ 1 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 39,470.00 บาท
รายการที่ 2 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 9,520.00 บาท
รายการที่ 3 ( ชื่อบริษัท ) บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน 13,770.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 62,760.00 บาท


รวม 62,760.00 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตรงตามข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทางการฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ราคา ส่งมอบสิ่งของ 5 วัน รับประกัน 1 ปี ต่อรองราคาแล้ว ยืนราคาเดิม
สัญญาเลขที่ :
44
รฟ.ยธ.1730/7/338/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงถังสำรองน้ำคอนกรีต และอื่นๆ บริเวณบ้านพักบังกาโลขุนตาน แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
497,600.00
2561-202
1. บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ราคาที่เสนอ 497,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% แล้ว
2. บริษํท พีพีซีที ดีไซน์ จำกัด ราคาที่เสนอ 497,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% แล้ว
ผู้ชนะการเสนอราคาคือ บริษัท เคซีเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดในวงเงิน 497,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% แล้ว

รวม 497,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/417/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
45
รฟ.พซ./จด.2จ/200/64 : จ้างซ่อม The Primary Vertical Damper , DISPEN 9135-40 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 30 Sets.
500,000.00
497,550.00
2561-202
สิ่งของ จ้างซ่อม The Primary Vertical Damper , DISPEN 9135-40 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 30 Sets.
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
1. บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 497,550.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 497,550.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
46
รฟ.ยธ.1730/7/362/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานเดินรถ ย่านสถานีเชียงใหม่ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
496,000.00
2561-202
1. บริษัท เชียงใหม่บัวทอง จำกัด ราคาที่เสนอ 495,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.สเต็ป คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 495,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เชียงใหม่บัวทอง จำกัด ในวงเงิน 495,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 495,600.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/347/2564 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
47
รฟ.ชก.0358/465ป./2564 : จัดซื้อ 1.ตู้เหล็กบานเปิดสูงบนกระจก-ทึบล่าง มีแผ่นชั้น 3 แผ่น หนา 0.6 มม. กว้าง 90 ซม.สูง 185 ซม.ลึก 40 ซม. จำนวน 1 หลัง, 2.ปริ้นเตอร์ CANON PIXMA รุ่น G4010 จำนวน 1 เครื่อง, 3.เครื่องสำรองไฟ UPS Model Ablerex 1000LS ขนาด 1000VA./500W. จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19,987.60
19,987.60
2561-202
1.บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ (ไทยแลนด์) จำกัด รายการที่ 1 หลังละ 5,885.00 บาท, รายการที่ 2 เครื่องละ 8,453.00 บาท,
รายการที่ 3 เครื่องละ 2,824.80 บาท
2.บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด รายการที่ 1 หลังละ 6,955.00 บาท, รายการที่ 2 เครื่องละ 9,095.00 บาท,
รายการที่ 3 เครื่องละ 3,745.00 บาท
3.บริษัท จีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด รายการที่ 1 หลังละ 8,025.00 บาท, รายการที่ 2 เครื่องละ 9,523.00 บาท,
รายการที่ 3 เครื่องละ 4,066.00 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ (ไทยแลนด์) จำกัด รายการที่ 1 หลังละ 5,885.00 บาท จำนวน 1 หลัง, รายการที่ 2 เครื่องละ 8,453.00 บาท จำนวน 1 เครื่อง,
รายการที่ 3 เครื่องละ 2,824.80 บาท จำนวน 2 เครื่อง

รวม 19,987.60 บาท
บริษัท โบกี้ เอ็นจิเนียริ่ (ไทยแลนด์) จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ส่งของภายใน 5 วันทำการ รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้อง
ตามข้อกำหนดของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0358/465ซ./2564 ลว.29 กันยายน 2564
48
12,358,500.00
12,358,500.00
2561-301
สิ่งของ เครื่องทำอากาศแห้ง (Air Dryer System) รถดีเซลราง Hitachi จำนวน 15 Sets
ผู้เสนอราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอฟ.เอส. เอ็นเตอร์ไพรส์
2. บริษัท เอส.วี.ซี. เทรดดิ้ง จำกัด
ไม่มีผู้ชนะการประมูล

รวม .00 บาท
คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรยกเลิกการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในครั้งนี้ เพราะเงื่อนไขและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ใช้ในการจัดซื้อในครั้งนี้ ไม่ได้ระบุเงื่อนไขและรายละเอียดให้ผู้ชนะการเสนอราคาเป็นผู้ประกอบติดตั้ง ชุด Air Filter เข้ากับรถดีเซลราง Hitachi ของทางการฯ จึงไม่ตรงกับเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางการฯ เคยจัดซื้อสิ่งของดังกล่าวใช้งานมาก่อน ซึ่งเป็นสาระสำคัญและประโยชน์สูงสุดต่อทางการฯ จึงเห็นสมควรดำเนินการแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดให้ผู้ชนะการเสนอเป็นประกอบติดตั้ง ชุด Air Filter เข้ากับรถดีเซลราง Hitachi ของทางการฯ เมื่อดำเนินการแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะดำเนินการจัดซื้อใหม่โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต่อไป
สัญญาเลขที่ :
49
40,959,600.00
40,959,600.00
2561-105
สิ่งของ CDJD114 Alternating Current Traction Motor ตามแผนผังเลขที่ CDJD114 - 000 - 000WX - 1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 12 Pcs
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,959,600.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
ไม่มีผู้ชนะการประมูล

รวม .00 บาท
บริษัท ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เสนอเงื่อนไขและรายละเอียดไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของทางการฯ เห็นสมควรยกเลิกการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ แต่เนื่องจากสิ่งของดังกล่าวมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน บริษัทฯ อาจเกิดความสับสนในการแนบแผนผังรุ่นอื่นมาให้ทางการฯ
สัญญาเลขที่ :
50
รฟ.พซ./จซ.2ค./01/64 : จัดซื้อ เครื่องถ่ายทอดกำลัง (Transmission) ทดแทนของเก่าที่ชำรุด และสำรองใช้การสำหรับรถดีเซลราง THN. , NKF. , ATR. จำนวน 5 Sets
35,000,000.00
34,999,700.00
2561-104
ไม่มีผู้เสนอราคา
ไม่มีผู้เสนอราคา

รวม .00 บาท
ขอยกเลิกการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกโครงการดังกล่าว (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) แล้วดำเนินการจัดซื้อใหม่โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แต่เพื่อให้ได้สิ่งของถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ที่ใช้ในการดำเนินการจัดซื้อโดยใช้วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการที่มีผลงาน จำหน่ายหรือผลิตสิ่งของในลักษณะเดียวกัน เข้าร่วมแข่งขันเสนอราคา จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการรถไฟฯ
สัญญาเลขที่ :
51
รฟ.พซ./จซ.2ค./327/64 : จัดซื้อ เครื่องวัดมุมล้อ และเครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (Wheel profile and wheel diameter) ใช้งานที่ สลจ. งทป.เลขที่ 39/2563 จำนวน 1 ชุด
780,000.00
780,000.00
2561-104
สิ่งของ เครื่องวัดมุมล้อ และเครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (Wheel profile and wheel diameter) ใช้งานที่ สลจ. งทป.เลขที่ 39/2563 จำนวน 1 ชุด
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 794,903.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 699,780.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ เครื่องวัดมุมล้อ และเครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางล้อ (Wheel profile and wheel diameter) ใช้งานที่ สลจ. งทป.เลขที่ 39/2563 จำนวน 1 ชุด
ผู้ขาย 1. บริษัท แอดแวนเทค โซลูชั่น จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 699,780.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 699,780.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ต่ำกว่าราคาประเมินคิดเป็นอัตราร้อยละ 10.28
สัญญาเลขที่ :
52
รฟ.พซ./จซ.2จ./411/64 : จัดซื้อ ชุดท่อลม Line Contact ของรถจักร ALS. รุ่น 1 และ 2 จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98,440.00
98,440.00
2561-201
ชุดท่อลม Line Contact ของรถจักร ALS. รุ่น ๑ และ ๒ จำนวน ๔ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๔๔๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
ชุดท่อลม Line Contact ของรถจักร ALS. รุ่น ๑ และ ๒ จำนวน ๔ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๘,๔๔๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

รวม 98,440.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
53
รฟ.พซ./จซ.2ค./275/64 : จัดซื้อ ชุดเม็ดสารดูดความชื้นของ Air dryer (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย AMT Tube for Dryer Norgren จำนวน 2 Sets) จำนวน 3 ชุด
924,480.00
924,480.00
2561-104
สิ่งของ ชุดเม็ดสารดูดความชื้นของ Air dryer (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย AMT Tube for Dryer Norgren จำนวน 2 Sets) จำนวน 3 ชุด
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 924,480.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษโสภณ ซัพพลาย ไม่ผ่านการพิจารณา ผิดเงื่อนไขตามรายละเอียดเงื่อนไขการจัดซื้อ ชุดเม็ดสารดูดความชื้นของ Air Dryer จำนวน ๓ ชุด สำหรับติดตั้งใช้งานในรถดีเซลราง NKF ที่งานรถดีเซลรางสมุทรสาคร ข้อ 2.2 , 3.1 , 4.1 , 4.7 , 7.1
สิ่งของ ชุดเม็ดสารดูดความชื้นของ Air dryer (ใน 1 ชุด ประกอบด้วย AMT Tube for Dryer Norgren จำนวน 2 Sets) จำนวน 3 ชุด
ผู้ขาย 1. บริษัท เอส.วี.ซี.เทรดดิ้ง จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 924,480.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 924,480.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว แต่ผู้ใช้งาน (สซร.สม.) ยืนยันยังมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
54
รฟ.ยธ.1530/9/340/2564 : รายงานขออนุมัติซื้อแท่นอัดไฮดรอลิค ขนาด 30 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200,000.00
29,500.00
2561-202
1. บริษัท โปรซีล จำกัด เสนอราคา 35,000.00 บาท
2. บริษัท ทีอาร์เค (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 31,000.00 บาท
3. บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เสนอราคา 29,500.00 บาท
บริษัท เฟล็กชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 29,500.00 บาท

รวม 29,500.00 บาท
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วผู้ประกอบการมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงความต้องการ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1530/9/02ซ./2565 ลงวันที่ 04 ตุลาคม 2564
55
รฟ.พซ./จซ.2จ./417/64 : จัดซื้อ แหวนรองเหล็กเพลาขาว แหวนล็อคเพลาพร้อมแหวนจักร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97,370.00
97,370.00
2561-202
๑. แหวนล็อคเพลา Bevel gear ขนาด M55x2 จำนวน 100 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๙๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                 ๒. แหวนล็อคเพลา Bevel gear ขนาด M65x2 จำนวน 100 Pcs.ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                   ๓. แหวนจักรล็อคเพลา Bevel gear ขนาด 55 มม. จำนวน 100 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                   ๔. แหวนจักรล็อคเพลา Bevel gear ขนาด 65 มม. จำนวน 100 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                  ๕. ก้านวัดระดับน้ำมัน Bevel gear จำนวน 30 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
๑. แหวนล็อคเพลา Bevel gear ขนาด M55x2 จำนวน 100 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๙๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                 ๒. แหวนล็อคเพลา Bevel gear ขนาด M65x2 จำนวน 100 Pcs.ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                   ๓. แหวนจักรล็อคเพลา Bevel gear ขนาด 55 มม. จำนวน 100 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                   ๔. แหวนจักรล็อคเพลา Bevel gear ขนาด 65 มม. จำนวน 100 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                  ๕. ก้านวัดระดับน้ำมัน Bevel gear จำนวน 30 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส สุนทร การช่าง (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 97,370.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
56
รฟ.พซ./จซ.2จ./395/64 : จัดซื้อ Diaphragm Part Number 526346 จำนวน 140 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
97,370.00
97,370.00
2561-202
Diaphragm Part Number 526346 จำนวน 140 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๓๗๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Diaphragm Part Number 526346 จำนวน 140 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗,๓๗๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 97,370.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
57
รฟ.พซ./จด2ค/172/64 : ว่าจ้างซ่อม Camshaft เครื่องยนต์ Pielstick รถจักร Alsthom จำนวน 12 เครื่อง (เส้น)
1,000,000.00
883,392.00
2561-104
รายการที่ 1 ว่าจ้างซ่อม Camshaft เครื่องยนต์ Pielstick รถจักร Alsthom จำนวน 12 เครื่อง (เส้น)
ผู้เสนอราคา บริษัท ซัพพลาย แมชชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคา 883,392.00 บาท
บริษัท ซัพพลาย แมชชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคาแค่เพียงรายเดียว จำนวน 883,392.00 บาท

รวม 883,392.00 บาท
บริษัท ซัพพลาย แมชชีนเนอรี่ จำกัด เสนอราคาแค่เพียงรายเดียว ข้อเสนอถูกต้องตรงตามเงื่อนไขของทางการฯทุกประการ
สัญญาเลขที่ :
58
รฟ.พซ./จซ.1จ/084/64 : ซื้อชุดกล่องชุมสาย และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆสำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
341,383.50
341,383.50
2561-202
รายการที่ 1 Receptacle Connecting Box บกข.ป จำนวน ๒๕ กล่อง
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๔๖,๘๑๒.๕๐ บาท
รายการที่ 2 กระจุ๊บแป้นทองเหลืองขั้วเขียว B๒๒D จำนวน ๕๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ 3 Capacitor ขนาด ๖,๘๐๐-๑๐,๐๐๐ MFD ๘๐-๑๐๐ V.DC. จำนวน ๑๐๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๕๑,๘๙๕.๐๐ บาท
รายการที่ 4 Plate [Stainless Steel] and Toqqle SW.๑๐ A. จำนวน ๓๐๐ ชุด
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท
รายการที่ 5 Push Button (Flat Type) color B,G ขนาด ๒๕ mm จำนวน ๑๐๐ อัน
ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๙,๙๕๑.๐๐ บาท
รายการที่ 6 Push Button (Flat Type) color B,G,Y ขนาด ๓๐ mm. ๑NO+๑NC จำนวน ๕๐ อัน

ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๖,๔๒๐.๐๐ บาท
รายการที่ 7 โคมไฟบันได (Step light) ของรถ บนท. พร้อมหลอด ขนาด ๗-๑๒ W. จำนวน ๑๐๐ ชุด

ผู้เสนอราคา บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ราคาที่เสนอ ๗๖,๕๐๕.๐๐ บาท
รายการที่1 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด จำนวนเงิน ๔๖,๘๑๒.๕๐ บาท
รายการที่2 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ๕๓,๕๐๐.๐๐ บาท
รายการที่3 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ๕๑,๘๙๕.๐๐ บาท
รายการที่4 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท
รายการที่5 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ๙,๙๕๑.๐๐ บาท
รายการที่6 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ๖,๔๒๐.๐๐ บาท
รายการที่7 บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด ๗๖,๕๐๕.๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๑,๓๘๓.๕๐ บาท


รวม 341,383.50 บาท
บริษัท บุญยฤทธิ์ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
59
รฟ.ดร.1220/195/2564 : ซื้อผ้าม่านพร้อมฟิล์มกรองแสงสำหรับสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
497,398.10
497,398.10
2561-202
บ.ชัยเรืองโรจน์ จำกัด
บ.ชัยเรืองโรจน์ จำกัด

รวม 497,398.10 บาท
ราคาต่ำสุดตามที่ได้สืบราคาจากท้องตลาด จึงเชิญมาเจรจา
สัญญาเลขที่ : รฟ.ดร.1002/97/2564 & 10/09/2564
60
รฟ.พซ./จซ.2จ./423/64 : จัดซื้อ Toggle Switch 6 Pole,30 A ของรถจักร HID. จำนวน 30 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
96,300.00
96,300.00
2561-202
Toggle Switch 6 Pole,30 A ของรถจักร HID. จำนวน 30 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Toggle Switch 6 Pole,30 A ของรถจักร HID. จำนวน 30 Pcs. ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โกลบอล์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๓๐๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 96,300.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
61
รฟ.พซ./จด.1จ/026/64 : จ้างซ่อมปรับปรุงห้องซ่อมแบริ่ง ที่ สคก. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
499,979.70
499,979.70
2561-202
รายการที่ 1 จ้างซ่อมปรับปรุงห้องซ่อมแบริ่ง ที่ สคก. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท สยามกังวาน คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 490,215.95 บาท
บริษัท สยามกังวาน คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 490,215.95 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 490,215.95 บาท


รวม 490,215.95 บาท
บริษัท สยามกังวาน คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคารายเดียว ซึ่งได้ต่อรองราคา และ บริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (499,979.70 – 490,215.95) =9,763.75 บาท คิดเป็นประมาณ 1.95 % ทางบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ และ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว
สัญญาเลขที่ :
62
รฟ.พซ./จด.1ค./030/64 : จ้างซ่อมเตียงบน รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 20 คัน โดยวิธีคัดเลือก
995,100.00
995,100.00
2561-104
รายการที่ 1 จ้างซ่อมเตียงบน รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 20 คัน โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขรายละเอียดของทางการฯ
ผู้เสนอราคา บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ราคาที่เสนอคันละ 49,755.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด จำนวนเงิน 995,100.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 995,100.00 บาท


รวม 995,100.00 บาท
บริษัท เค.ซี.99 ออโต้ เซอร์วิส จำกัด เสนอราคารายเดียว พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาเท่ากับราคากลาง ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
63
14,700,000.00
14,700,000.00
2561-301
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา ดังนี้.-
2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง เสนอราคา 12,995,150.00 บาท
2.2 บริษัท กิจการร่วมค้า ชีวินซ์ จำกัด เสนอราคา 13,950,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 12,995,150.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 12,995,150.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 12,995,150.00 บาท (เงินสิบสองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 1,704,850.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.12 (ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
64
รฟ.พซ./จซ.2จ./428/64 : จัดซื้อ Shaft (Variable Speed Fan) สำหรับซ่อมบำรุง Speed Fan รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
492,200.00
492,200.00
2561-202
Shaft (Variable Speed Fan) สำหรับซ่อมบำรุง Speed Fan รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๒๐ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Shaft (Variable Speed Fan) สำหรับซ่อมบำรุง Speed Fan รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๒๐ pcs ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เอ็ม.ที.ดี.เทคโนโลยี่ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๒,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 492,200.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
65
รฟ.ยธ.1733/5/432/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจัดซื้อหินโรยทางฉุกเฉินที่ต้องมีเก็บกองไว้ ย่านสถานีเด่นชัย แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
495,000.00
2561-202
1. บริษัท เค.ที. เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 494,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 496,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เค.ที. เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 494,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 494,800.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดซื้อ
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/569/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564
66
31,577,000.00
31,577,000.00
2561-301
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา ดังนี้.-
2.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองเทพวณิชก่อสร้าง เสนอราคา 26,675,000.00 บาท
2.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง เสนอราคา 27,785,500.00 บาท
2.3 บริษัท เนาตีย์ โคออปเปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 27,787,000.00 บาท
2.4 บริษัท พี.พี. หาดใหญ่ คอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา 28,600,000.00 บาท
2.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้ารุ่งโยธากาล เสนอราคา 29,200,000.00 บาท
ในการเสนอราคาครั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 1,110,500.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 4.16) แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ดังนั้น ในการเสนอราคาครั้งนี้ จึงพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 27,785,500.00 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 27,785,500.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้าง เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 27,785,500.00 บาท (เงินยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,791,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.65 (ใช้ราคาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิธุรกิจก่อสร้างเสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
67
รฟ.ชก.0357/661ป/2564 : จัดซื้อ ชุดซ่อมเช็ควาล์ว ขนาด 1 นิ้ว (1 ชุดประกอบด้วย 1.ลิ้นเช็ควาล์ว 2.ลูกสูบ 3.สปริง 4.คลิ๊ปล็อค) จำนวน 65 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
98,761.00
98,761.00
2561-202
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ชุดละ 1,519.40 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด ชุดละ 1,519.40 บาท จำนวน 65 ชุด

รวม 98,761.00 บาท
บริษัท ณภัทร 69 จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ส่งของภายใน 30 วัน รับประกันคุณภาพ 1 ปี เสนอเอกสารและรายละเอียดถูกต้องตามข้อกำหนด
ของทางการ จึงรับพิจารณา ต่อรองราคาแล้วยืนราคาเดิม พิจารณาราคาแล้ว มีราคาเท่ากับราคาประเมิน จึงรับซื้อไว้ใช้งาน
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0357/661ซ./2564 ลว.15 กันยายน 2564
68
รฟ.ชก.0357/พด.816/2564 : รายงานขอจัดซื้อ ยางรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ ชนิดเรเดียล ขนาด 225/75 R 15 มอก.2721-2560 (รถยนต์ทางการฯทะเบียน 51-2587 กทม.) จำนวน 4 เส้น พร้อมติดตั้ง
26,236.40
26,236.40
2561-202
1.บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด เสนอราคารวม 26,236.40 บาท
บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด ราคารวม 26,236.40 บาท

รวม 26,236.40 บาท
บริษัท โปรเทค 2014 จำกัด เคยจำหน่ายสิ่งของให้กับทางการใช้งานมาก่อนและส่งสิ่งของถูกต้องทันตามกำหนดเวลา
สัญญาเลขที่ : รส.พด.ซ/53/2564 ลว. 27-09-64
69
รฟ.พซ./จซ.2ค/302/64 : ซื้อ Cover of Compressor (2 Items/Set) ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets
498,406.00
498,406.00
2561-104
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่ 1) เสนอราคา Cover of Compressor (2 Items/Set) ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets ราคาที่เสนอ 498,406.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
2. บริษัท ชำนาญวิทย์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่ 2) เสนอราคา Cover of Compressor (2 Items/Set) ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Sets ราคาที่เสนอ 499,005.20 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤษโสภณ ซัพพลาย (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่ 3) เสนอราคา Cover of Compressor (2 Items/Set) ใช้งานกับ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 20 Sets ราคาที่เสนอ 498,834.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ (ผู้ยื่นข้อเสนอลำดับที่ 1) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 498,406.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลวิบูลย์ เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว

รวม 520,000.00 บาท
คัดเลือก เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
70
รฟ.พซ./จซ.2ค/324/64 : ซื้อ Center Pivot Support Rubber สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 180 Pcs
600,000.00
598,986.00
2561-104
Center Pivot Support Rubber สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 180 Pcs.ผู้เสนอราคา ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 597,060.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Center Pivot Support Rubber สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 180 Pcs.ผู้ขาย ได้แก่ บริษัท ทีเอ็มที พาร์ทแอนด์เซอร์วิส จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) เป็นเงินทั้งสิ้น 597,060.00 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 597,060.00 บาท
เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาเพียงรายเดียว
สัญญาเลขที่ :
71
รฟ.พซ./จซ.1จ./080/64 : ซื้อเทปกระดาษทากาว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
122,622.00
122,622.00
2561-202
รายการที่ 1 ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด ราคาที่เสนอ 76,398.00 บาท
รายการที่ 2 ผู้เสนอราคา บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด ราคาที่เสนอ 46,224.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด จำนวนเงิน 76,398.00 บาท
รายการที่ 2 บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด จำนวนเงิน 46,224.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,622.00 บาท


รวม 122,622.00 บาท
บริษัท เอสเอส เมททัลวู้ด จำกัด เสนอราคารายเดียว ทั้ง 2 รายการ พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการจึงได้ทำการต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ยืนยันราคาเดิม รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 122,622.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคากลาง เป็นเงิน ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
72
รฟ.ยธ.1732/5/411/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจัดซื้อหินโรยทางฉุกเฉินที่ต้องมีเก็บกองไว้ ย่านสถานีศิลาอาสน์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
499,000.00
2561-202
1. บริษํท เค.ที. เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 498,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. บริษัท แพร่ เอส.ที.เอ็ม. คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 499,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการเสนอราคาคือ บริษํท เค.ที. เมททอล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ในวงเงิน 498,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 498,700.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/567/2564 ลงวันที่ 15 กันยายน 2564
73
รฟ.ยธ.1733/5/429/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นทาง ตอนนายตรวจทางผาคัน แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
496,000.00
2561-202
1. บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ราคาที่เสนอ 495,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ราคาที่เสนอ 496,300.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 497,100.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ในวงเงิน 495,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 495,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/408/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
74
รฟ.ยธ.1733/5/427/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นทาง ตอนนายตรวจทางบ้านปิน แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
495,000.00
2561-202
1. บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ราคาที่เสนอ 495,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ราคาที่เสนอ 495,200.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 495,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ในวงเงิน 495,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 495,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/405/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
75
3,460,000.00
3,459,700.00
2561-002
1. บริษัท เจเค(ไทย) จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 2,668,100.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2. บริษัท ร่มโพธิ์ กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 2,678,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
3. บริษัท เคเค.รุ่งเรือง 2020 จำกัด ได้เสนอราคาเป็นเงิน 3,100,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
บริษัท ร่มโพธิ์ กรุ๊ป คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นลำดับที่ 2 และสูงกว่า บริษัท เจเค(ไทย) จำกัด ผู้เสนอราคาต่ำลำดับที่ 1 ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs เป็นเงิน 9,900.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.37)

รวม 2,678,000.00 บาท
เป็นราคาที่เหมาะกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ
สัญญาเลขที่ : -
76
รฟ.พซ./จซ.1ค/020/64 : ซื้อสลักเกลี้ยงชุบผิวแข็งแบบ C ขนาด 27.5X44X103 มม. จำนวน 3,570 ตัว โดยวิธีคัดเลือก
592,848.48
592,848.48
2561-201
รายการที่ 1 สลักเกลี้ยงชุบผิวแข็งแบบ C ขนาด 27.5X44X103 มม. จำนวน 3,570 ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 592,084.50 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท วีเอส ทรัพย์รุ่งเรือง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 611,184.00 บาท
ผู้เสนอราคา บริษัท สันตินนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 630,283.50 บาท
รายการที่1 บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 592,084.50 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 592,084.50 บาท


รวม 592,084.50 บาท
บริษัท ธนาภิวัฒน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคาต่ำหนึ่ง ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน0.13%
สัญญาเลขที่ :
77
รฟ.ยธ.1733/5/425/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นทาง ตอนนายตรวจทางเด่นชัย แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
499,000.00
2561-202
1. บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ราคาที่เสนอ 498,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ราคาที่เสนอ 499,800.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 499,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ในวงเงิน 498,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 498,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/402/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
78
สส./ผจจ./คล.73/2564 : จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมระบบตอบรับอัตโนมัติชุมสายกรุงเทพ โดยวิธีคัดเลือก
1,955,900.00
2,000,000.00
2561-201
1.บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,955,900.00 บาท
2.บริษัท โฟร์เอ็นเรส จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,987,000.00 บาท
3.บริษัท บิซิคอม โปรเฟสชั่นแนลเน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 1,995,400.00 บาท
บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,955,900.00 บาท

รวม 1,955,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
79
รฟ.พซ./จด.1ค./035/64 : เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน จำนวน 1 งาน
680,400.00
702,000.00
2561-201
รายการที่ 1 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน จำนวน 1 งาน
โดยวิธีคัดเลือก ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของทางการ
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท เอ็ม.เบสท์.ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด ราคาที่เสนองานละ 702,000.00 บาท
2. บริษัท แอลทีที คอนสตรัคชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ราคาที่เสนองานละ 756,000.00 บาท
รายการที่1 บริษัท เอ็ม.เบสท์.ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน 680,400.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 680,400.00 บาทรวม 680,400.00 บาท
บริษัท เอ็ม.เบสท์.ออฟฟิศ โซลูชั่น จำกัด เสนอราคาต่ำสุด โดยทางบริษัทฯ ยินดีลดราคาเหลืองานละ 680,400.00 พิจารณาเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ เป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมิน (702,000 - 680,400) = 21,600.00 บาท คิดเป็นประมาณ 3.08 % ทางบริษัทฯ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
ทางการฯ เห็นควรให้ว่าจ้างต่อไป
สัญญาเลขที่ :
80
รฟชก.0418./ส/130/2564 : ซื้อBrake Beam แคร่ Ride control Class C จำนวน ๓๖ อัน ตามแผนผังเลขที่ ๑-๔TG-๔๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
195,219.36
195,219.36
2561-202
ซื้อBrake Beam แคร่ Ride control Class C จำนวน ๓๖ อัน ตามแผนผังเลขที่ ๑-๔TG-๔๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้เสนอราคา บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด ราคาที่เสนอ 195,219.36
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด จำนวนเงิน 195,219.36
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 195,219.36

รวม 195,219.36 บาท
บริษัท บี.ที.โปรดักท์ซัพพลาย จำกัด เสนอราคารายเดียวซึ่งได้ทำการต่อรองราคา และ บริษัท ยืนยันราคาเดิม เป็นราคาเท่ากับราคากลางทางบริษัทฯ เสนอเงื่อนไขถูกต้องตามความต้องการ และ รับปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้จัดซื้อต่อไป
สัญญาเลขที่ :
81
รฟ.พซ./จซ.2จ./413/64 : จัดซื้อ Transistor (IC) No.2SD1066 NPN Type ของรถจักร HID. จำนวน 30 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
49,915.50
49,915.50
2561-202
Transistor (IC) No.2SD1066 NPN Type ของรถจักร HID. จำนวน ๓๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๙๑๕.๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
Transistor (IC) No.2SD1066 NPN Type ของรถจักร HID. จำนวน ๓๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮ.ไอ.ดีไซน์ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙,๙๑๕.๕๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รวม 49,915.50 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ :
82
รฟ.ชก.1802/ธ286/2564 : จัดซื้อถังน้ำใช้ (วัสดุสแตนเลส SUS 304) สำหรับใช้กับรถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 รายการ
445,548.00
445,548.00
2561-202
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์
ราคาที่เสนอ 445,548.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอวาทซัพพลายส์
ราคาที่เสนอ 445,548.00 บาท

รวม 445,548.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.518.ส./2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
83
รฟ.ชก.1802/ธ.485/2564 : จัดซื้อฝาครอบ MAGNET VALVE สำหรับใช้รถดีเซลราง NKF. จำนวน 40 ชุด
77,040.00
77,040.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ 77,040.00 บาท
บริษัท วีไอพี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ 77,040.00 บาท

รวม 77,040.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.617.ต./2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
84
รฟ.พซ./จซ.1จ/083/64 : ซื้อเสื้อช็อปช่าง จำนวน ๗๑๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
251,760.30
251,760.30
2561-202
รายการที่ 1 เสื้อช็อปช่าง จำนวน ๗๑๓ ตัว
ผู้เสนอราคา บริษัท แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ราคาที่เสนอ 251,760.30 บาท
รายการที่1 บริษัท แอ๊ดแวนเทจ จำกัด จำนวนเงิน 251,760.30 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 251,760.30 บาท


รวม 251,760.30 บาท
บริษัท แอ๊ดแวนเทจ จำกัด เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
85
รฟ.ชก.0342/พด.652/2564 : จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงาน ที่โรงรถจักรธนบุรี จำนวน 1 โครงการ
29,484.92
29,484.92
2561-202
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช
ราคาที่เสนอ 29,484.92 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟื่องไทยพานิช
ราคาที่เสนอ 29,484.92 บาท

รวม 29,484.92 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.616.ส./2564 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564
86
รฟ.ชก.1802/ธ.472/2564 : จัดซื้อท่อเหล็กประกับเข้า THERMOSTAT สำหรับใช้รถดีเซลราง NKF. จำนวน 20 ชุด
92,020.00
92,020.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ 92,020.00 บาท
บริษัท วีไอพี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ 92,020.00 บาท

รวม 92,020.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่วย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.609.ส./2564 ลงวันที่ 28 กันยายน 2564
87
รฟ.ชก.0357/พด.781/2564 : รายงานขอจัดซื้อ ถุงมือผ้าฝ้ายชนิดหนา, ผ้าปิดจมูกคอตตอน 2 ชั้น ชนิดคล้องหู รวม 2 รายการ
47,347.50
47,347.50
2561-202
1.บริษัท ภูบดี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เสนอราคารวม 47,347.50 บาท
บริษัท ภูบดี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ราคารวม 47,347.50 บาท

รวม 47,347.50 บาท
บริษัท ภูบดี พรอพเพอร์ตี้ จำกัด เคยจำหน่ายสิ่งของให้กับทางการใช้งานมาก่อนและส่งสิ่งของถูกต้องทันตามกำหนด
สัญญาเลขที่ : รส.พด.ซ/52/2564 ลว. 27-09-2564
88
17,550,000.00
17,550,000.00
2561-301
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น ตามรายละเอียดดังนี้
2.1 กิจการร่วมค้า ไทม์เว็นเจอร์สและอีรา ได้คะแนนรวม 69.29 คะแนน
เสนอราคาเป็นเงิน 13,956,565.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.2 บริษัท โอ เอ็ม เอ็ม กรุ๊ป จำกัด ได้คะแนนรวม 68.50 คะแนน
เสนอราคาเป็นเงิน 11,790,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
2.3 บริษัท โปร เรล อินฟราสตรัคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้คะแนนรวม 62.11 คะแนน
เสนอราคาเป็นเงิน 13,201,500.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)
กิจการร่วมค้า ไทม์เว็นเจอร์สและอีรา เป็นผู้ยื่นข้อเสนอได้คะแนนรวมสูงสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 13,956,565.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 13,956,565.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่กิจการร่วมค้า ไทม์เว็นเจอร์สและอีราเสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 13,956,565.00 บาท (เงินสิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,593,435.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.75 (ใช้ราคาที่กิจการร่วมค้า ไทม์เว็นเจอร์สและอีราเสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
89
รฟ.ชก.0410/อส.39/2564 : จัดซื้อชุด AVR สําหรับเครื่องยนต์ KTA-19 ของรถโดยสารปรับอากาศชุด 115 คัน จํานวน 4 ชุด
104,937.04
104,937.04
2561-202
บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 104,937.04 บาท
บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ชนะการประมูล

รวม 104,937.04 บาท
บริษัท คัมมิ่นส์ ดีเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ให้ราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
90
รฟ.ชก.0410/อส.40/2564 : จัดซื้อ Mounting Frame For Oil Pump & Air Compressor (สาแหรกสําหรับ C-1200) จํานวน 9 Sets.
284,085.00
284,085.00
2561-202
บริษัท โกลบอร์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด เสนอราคา 284,085.00 บาท
บริษัท โกลบอร์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ชนะการประมูล

รวม 284,085.00 บาท
บริษัท โกลบอร์ท อินดัสทรี เทคโนโลยี่ จำกัด ให้ราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
91
รฟ.ชก.0410/อส.38/2564 : จ้างตรวจสอบและซ่อมบํารุงพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ Overhead Crane 5 Ton ในโรง ซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ จํานวน 1 งาน
481,179.00
481,179.00
2561-202
บริษัท ฟิลลารี่ วิศวกรรม (2010) จำกัด เสนอราคา 481,179.00 บาท
บริษัท ฟิลลารี่ วิศวกรรม (2010) จำกัด ชนะการประมูล

รวม 481,179.00 บาท
บริษัท ฟิลลารี่ วิศวกรรม (2010) จำกัด ให้ราคาต่ำสุด
สัญญาเลขที่ :
92
รฟ.ยธ.1733/5/423/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นทาง ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
498,000.00
2561-202
1. บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ราคาที่เสนอ 497,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ราคาที่เสนอ 498,600.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ในวงเงิน 497,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว


รวม 497,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/399/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
93
9,000,000.00
8,995,000.00
2561-301
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา ดังนี้.-
2.1 บริษัท ศิลา พริสร 19 จำกัด เสนอราคา 6,490,000.00 บาท
2.2 บริษัท ไมน์เค็ม จำกัด เสนอราคา 6,494,579.00 บาท
2.3 บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด เสนอราคา 6,700,000.00 บาท
2.4 บริษัท เอดีดี อินเตอร์ จำกัด เสนอราคา 6,990,000.00 บาท
2.5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง เสนอราคา 7,056,179.20 บาท
บริษัท ศิลา พริสร 19 จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 6,490,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 6,490,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่บริษัท ศิลา พริสร 19 จำกัด เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 6,490,000.00 บาท (เงินหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 2,505,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.60 (ใช้ราคาที่บริษัท ศิลา พริสร 19 จำกัด เสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
94
รฟ.พซ./จซ.2ค./308/64 : จัดซื้อ Hanger Item 042 สำหรับซ่อม Block Brake Unit รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 200 Pcs
556,400.00
556,400.00
2561-104
สิ่งของ Hanger Item 042 สำหรับซ่อม Block Brake Unit รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 200 Pcs
ผู้เสนอราคา 1. บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 556,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
สิ่งของ Hanger Item 042 สำหรับซ่อม Block Brake Unit รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 200 Pcs
ผู้ขาย 1. บริษัท ศุภโชครุ่งเรือง จำกัด เสนอขายในราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 556,400.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

รวม 556,400.00 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วน แม้จะเป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว แต่ตัวอย่างของบริษัทฯ ผู้ใช้งาน (สอป.) ตรวจสอบแล้วสามารถใช้งานได้ และยังมีความจำเป็นต้องจัดหามาใช้งาน
สัญญาเลขที่ :
95
22,115,600.00
22,115,600.00
2561-301
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ราคา ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคา ดังนี้.-
2.1 กิจการร่วมค้า วี.เอ็ม.ที.ประสิทธิ เสนอราคา 18,760,000.00 บาท
2.2 บริษัท ธารทัพพ์ จำกัด เสนอราคา 18,777,000.00 บาท
2.3 บริษัท ขีดขิน จำกัด เสนอราคา 19,240,000.00 บาท
2.4 บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด เสนอราคา 19,299,999.00 บาท
2.5 บริษัท ออมทอง อินเตอร์เทรด จำกัด เสนอราคา 19,800,000.00 บาท
กิจการร่วมค้า วี.เอ็ม.ที.ประสิทธิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 18,760,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

รวม 18,760,000.00 บาท
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ เป็นประโยชน์ต่อราชการ เห็นสมควรรับราคาที่กิจการร่วมค้า วี.เอ็ม.ที.ประสิทธิ เสนอในราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว เป็นเงิน 18,760,000.00 บาท (เงินสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน 3,355,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.89 (ใช้ราคาที่กิจการร่วมค้า วี.เอ็ม.ที.ประสิทธิเสนอเป็นฐานในการคำนวณ)
สัญญาเลขที่ :
96
รฟ.ดร.1000/98/2564 : ซื้อเสากั้นทางสแตนเลส (Q-line) จำนวน 305 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
488,219.60
488,219.60
2561-202
บ. ชัยเรืองโรจ น์ จำกัด
บ. ชัยเรืองโรจ น์ จำกัด

รวม 488,219.60 บาท
ราคาต่ำสุดตามที่ได้สืบราคาจากท้องตลาด
สัญญาเลขที่ : รฟ.ดร.1002/95/2564
97
รฟ.พซ./จซ.1จ/077/64 : ซื้อถ่านโค้ก (Smithy Coke) จำนวน ๑๑,๕๐๐ กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
479,895.00
479,895.00
2561-202
รายการที่ 1 ถ่านโค้ก (Smithy Coke) จำนวน ๑๑,๕๐๐ กก.
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง ราคาที่เสนอ 479,895.00 บาท
รายการที่1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง จำนวนเงิน 479,895.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 479,895.00 บาท


รวม 479,895.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด รณชัยเทรดดิ้ง เสนอราคาเพียงรายเดียว ตรวจสอบแล้วถูกต้อง จึงรับพิจารณา คณะกรรมการได้ต่อรองราคา ทางบริษัทฯยืนราคาเดิม ซึ่งเป็นราคาเท่ากับราคาประเมิน
สัญญาเลขที่ :
98
รฟ.ยธ.1732/5/049/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นทาง ตอนนายตรวจทางศิลาอาสน์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
497,000.00
2561-202
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ราคาที่เสนอ 495,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ราคาที่เสนอ 497,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 499,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ในวงเงิน 495,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 495,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/368/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
99
รฟ.ยธ.1732/5/047/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นทาง ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
497,000.00
2561-202
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ราคาที่เสนอ 495,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ราคาที่เสนอ 497,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 499,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะกาดรประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ในวงเงิน 495,700.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 495,700.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/365/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
100
รฟ.ยธ.1732/5/045/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นทาง ตอนนายตรวจทางหนองตม แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
499,000.00
2561-202
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ราคาที่่เสนอ 495,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. บริษัท เอเชี่ยนเรล จำกัด ราคาที่เสนอ 499,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 500,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการเสนอราคาคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ในวงเงิน 495,900.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 495,900.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/362/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564
101
รฟ.ยธ.1735/5/0649/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นทาง ตอนนายตรวจทางศาลาแม่ทา แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
499,000.00
2561-202
1. บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 498,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ราคาที่เสนอ 499,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ราคาที่เสนอ 499,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ในวงเงิน 498,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว


รวม 498,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/445/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
102
รฟ.ชก.1802/ธ.265/2564 : จัดซื้ออุปกรณ์ BUFFER RUBBER สำหรับใช้รถดีเซลราง NKF. จำนวน 1 รายการ
192,600.00
192,600.00
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท วีไอพี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ 192,600.00 บาท
บริษัท วีไอพี พาวเวอร์ เทรน เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ 192,600.00 บาท

รวม 192,600.00 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.516.ส/2564 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
103
รฟ.ชก.1802/ธ.226/2564 : ว่าจ้างติดตั้งท่อลมและอุปกรณ์ภายในโรงซ่อมรถดีเซลรางสมุทรสาคร จำนวน 1 งาน
392,088.12
392,088.12
2561-202
ผู้เสนอราคา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเค คอร์ป
ราคาที่เสนอ 392,088.12 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอ็นเค คอร์ป
ราคาที่เสนอ 392,088.12 บาท

รวม 392,088.12 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.526.สญ./2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564
104
รฟ.ยธ.1735/5/0650/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นทาง ตอนนายตรวจทางลำพูน แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
499,000.00
2561-202
1. บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 498,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ราคาที่เสนอ 499,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ราคาที่เสนอ 499,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ในวงเงิน 498,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 498,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/448/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
105
รฟ.ชก.1802/ธ.227/2564 : ว่าจ้างซ่อมเครื่องยนต์ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รถดีเซลรางปรับอากาศ กซม.ป.2101 จำนวน 1 คัน
346,947.50
346,947.50
2561-202
ผู้เสนอราคา บริษัท ฟีลลารี่ วิศวกรรม (2010) จำกัด
ราคาที่เสนอ 346,947.50 บาท
บริษัท ฟีลลารี่ วิศวกรรม (2010) จำกัด
ราคาที่เสนอ 346,947.50 บาท

รวม 346,947.50 บาท
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และตาม พรบ. มาตรา 56 (2) (ข)
สัญญาเลขที่ : รฟ.ชก.0306/พด.517.สญ/2564 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564
106
รฟ.ยธ.1735/5/0651/2564 : ประกาศผลการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นทาง ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
500,000.00
499,000.00
2561-202
1. บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 498,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. บริษัท เอเชี่ยน เรล จำกัด ราคาที่เสนอ 499,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ราคาที่เสนอ 499,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ บริษัท ซอร์ส อินเตอร์เทค โซลูชั่นส์ จำกัด ในวงเงิน 498,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 498,000.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/451/2564 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
107
รฟ.ยธ.1730/7/132/2564 : ประกาศผลการการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพัก นตท.บป. กม.564+070.79 ย่านสถานีบ้านปิน แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
351,739.00
351,500.00
2561-202
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูเกียรติรวมช่าง ราคาที่เสนอ 349,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรสมบูรณ์ (2001) ราคาที่เสนอ 350,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
ผู้ชนะการประมูลคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูเกียรติรวมช่าง ในวงเงิน 349,400.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

รวม 349,400.00 บาท
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาไม่เกินกว่าราคากลางที่การรถไฟฯ กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องกับลักษณะงานที่จะจัดจ้าง
สัญญาเลขที่ : รฟ.ยธ.1700/1/288/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
 
รวมทั้งหมด 313,667,675.73 บาท