การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 51 [ ทั้งหมด 1,027,292 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
25 เมษายน 2556 14.00 น.
     ณ วันที่ 10 เมษายน 2556 วญส.ที่ รฟ.กส.1000/321/2556 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556
 • การจัดการประกวดราคา
  • งานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง)
   - ลงนามสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า S U Joint Venture เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างสัญญาที่ 1 เมื่อ 18 มกราคม 2556 ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 29,826,973,512 บาท
  • งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต)
   - ลงนามสัญญาจ้างบริษัท Italian – Thai Development Public Company Limited เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างสัญญาที่ 2 ในวงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงิน 21,235,400,000 บาท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556
  • งานสัญญา 3 (งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า)
   - อยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารประกวดราคา General Particular Qualifications
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ (Project Management Consultant : PMC)
  • คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นชอบผลการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ และอนุมัติให้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา MAA Consortium เป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการสายสีแดง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
  • ลงนามสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา MAA Consortium เป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2556 ในวงเงิน 747,504,650 บาท และ 211,050,000 เยน (ใช้เงินกู้ JICA)
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant : CSC)
  • คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นชอบผลการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ และอนุมัติให้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา TEAM Association เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อ 8 ตุลาคม 2555 โดยให้ รฟท. รายงาน คค. ขอปรับกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งงาน PMC และ CSC ไปในคราวเดียวกัน
  • การรถไฟฯ รายงาน คค. ขออนุมัติปรับกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษา PMC และ CSC เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555 และรายงาน คค. เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมตามประเด็นการพิจารณาของ สนข. เมื่อ 8 มกราคม 2556
  • ลงนามสัญญาว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา TEAM Association เป็นที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง และงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลของโครงการ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 แบ่งเป็น
       - งานควบคุมการก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลช่วงบางซื่อ – รังสิต ในวงเงิน 1,168,433,400 และ 676,762,500 เยน (ใช้เงินกู้ JICA)
       - งานควบคุมงานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน วงเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 89,863,712 บาท (ใช้เงินกู้ภายในประเทศ)
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • อยู่ในขั้นตอนการจ้างโดยวิธีพิเศษ เพื่อว่าจ้าง ผู้รับจ้างก่อสร้างงานสัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 เป็น ผู้ดำเนินการตามพื้นที่ก่อสร้างแต่ละสัญญา โดยแยกสัญญาจ้างต่างหากจากสัญญาก่อสร้าง
 • การก่อสร้าง
  • การรถไฟฯ มีหนังสือ Notice to Proceed ลงวันที่ 1 มีนาคม 2556 แจ้งให้ผู้รับจ้างงานสัญญาที่ 1 และผู้รับจ้างงานสัญญาที่ 2 เริ่มงานก่อสร้างในวันที่ 4 มีนาคม 2556
  • ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่ก่อสร้างและนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ก่อสร้าง การประสานงาน ดำเนินการรื้อย้ายสาธารณูปโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การประสานการจัดการจราจรในระหว่าง การก่อสร้าง การเสนอขอรับความเห็นชอบในแบบ / วัสดุก่อสร้าง การก่อสร้างสำนักงานภาคสนาม รวมถึงการเตรียมการตัดเสาตอม่อ Hopewell ตามลักษณะการที่จะนำไปใช้งานต่อไป

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550