การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 20 [ ทั้งหมด 1,027,261 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
27 พฤศจิกายน 2555 14.00 น.
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 วญส.ที่ กส.851/118/2555 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique - Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุก
  - งานรื้อย้ายผู้บุกรุก และผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์
 4. งานก่อสร้าง
  - งานก่อสร้างแล้วเสร็จ และออกหนังสือรับรองการแล้วเสร็จของโครงการ (Completion Certificate) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
  - ในระหว่างรอการติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องกลและการจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า ซึ่งรวมดำเนินการอยู่ในงานสัญญา ที่ 3 ของช่วงบางซื่อ – รังสิต การรถไฟฯ ได้พิจารณาการจัดการเดินรถในเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดง ระหว่างสถานีตลิ่งชัน – บางซ่อน โดยได้เดินรถทดลองระหว่าง 8 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2555 วันละ 4 เที่ยว (ไป – กลับ) ด้วยรถดีเซลราง เพื่อตรวจสอบสภาพทางและระบบเกี่ยวข้องกับการเดินรถ ก่อนที่จะเปิดการเดินรถให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราวในวันที่ 5 ธันวาคม 2555
 5. งานก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติม
  - การรถไฟฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี รวมถึงศึกษาเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายจากสถานีตลิ่งชันถึงศาลายา (12 กม.) และส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช (8 กม.)
  - จากผลการศึกษาฯ เห็นสมควรดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟในโครงการสายสีแดงช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เพิ่มเติม 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางกรวย กฟผ. สถานีสะพานพระราม 6 และสถานีบ้านฉิมพลี และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟฯ ให้ดำเนินการได้เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ก่อสร้างได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
  - เนื่องจากโครงการสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบทางด่วนทดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท – พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซื่อ – พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนบรมราชชนนี ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว เมื่อ 7 มิถุนายน 2549 การรถไฟฯจึงรายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร -ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 10 พฤษภาคม 2554 เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป
  - การรถไฟฯ ได้นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ส่วนต่อขยายช่วงศิริราช – ตลิ่งชัน และบ้านฉิมพลี – ศาลายา ให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อ 28 มิถุนายน 2554
  - คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ประชุมพิจารณารายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและรายงาน EIA เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 และมีมติให้การรถไฟฯ ปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนอ สผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
  - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษา
  - เนื่องจากมีการปรับตำแหน่งและแบบสถานีบ้านฉิมพลี ให้ใกล้ถนนพุทธมณฑลสาย 1 มากที่สุด และปรับแบบสถานีศาลายาให้เป็นแบบยกระดับ เพื่อแก้ปัญหาการดำเนินงานระหว่างโครงการรถไฟสายสีแดงของการรถไฟฯ กับโครงการทางพิเศษสายศรีรัช – วงแหวนรอบนอก กทม และโครงข่ายทางหลวง ซึ่งทำให้ต้องปรับรายงาน EIA ให้สอดคล้องกัน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใหม่ ที่ปรึกษาจึงนำส่งรายงาน EIA ฉบับชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเสนอการรถไฟฯ เมื่อ 22 ตุลาคม 2555 และการรถไฟฯ ได้นำส่ง สผ. เมื่อ 30 ตุลาคม 2555 แล้ว
 6. งานส่วนต่อขยายจากสถานีตลิ่งชัน - ศิริราช
  - การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาฯ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช เมื่อ 27 เมษายน 2555 และที่ปรึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2555 เป็นต้นมา
  - ที่ปรึกษาเสนอรายงานขั้นกลาง (Interim Report) เมื่อ 26 กรกฎาคม 2555 และจัดให้มีการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 เมื่อ 8 สิงหาคม 2555
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM7
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา


 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P1
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P37


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P51
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P63


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P69
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P71


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P77
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P87


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ  P97
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P113


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P125
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ  P137

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P145

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P155


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P161

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P169


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P177

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.0+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.0+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.1+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.1+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.2+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.2+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.4+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.6+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.6+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.7+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.7+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • สะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย


 • งานอาคารสถานีบางซ่อน

 • งานอาคารสถานีบางซ่อนุ
  งานอาคารสถานีบางซ่อนุ

  งานอาคารสถานีบางซ่อนุ
  งานอาคารสถานีบางซ่อน

  งานอาคารสถานีบางซ่อนุ
  งานอาคารสถานีบางซ่อน

  งานอาคารสถานีบางซ่อนุ
  งานอาคารสถานีบางซ่อน

  งานอาคารสถานีบางซ่อนุ
  งานอาคารสถานีบางซ่อน

  งานอาคารสถานีบางซ่อนุ
  งานอาคารสถานีบางซ่อน


 • งานอาคารสถานีบางบำหรุ


 • งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน


 • งานถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย
  งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

  งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย
  งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

  งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย
  งาน Local Road

  งานสะพานกลับรถยนต์ TC01
  งานสะพานกลับรถยนต์ TC01

  งานสะพานกลับรถยนต์ TC01
  งานสะพานกลับรถยนต์ TC01

  งานสะพานกลับรถยนต์ TC01
  งานสะพานกลับรถยนต์ TC01

  งานทางลอดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย
  งานทางลอดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย

  งานทางลอดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย
  งานทางลอดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย

  งานทางลอดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย
  งานทางลอดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย

  งานทางลอดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย
  งานทางลอดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย

  งานทางลอดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย
  งานทางลอดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางกอกน้อย

  งานสะพานลอยคนเดินข้าม
  งานสะพานลอยคนเดินข้าม

  งานสะพานลอยคนเดินข้าม
  งานสะพานลอยคนเดินข้าม

  งานถนนเลียบทางรถไฟ
  งานถนนเลียบทางรถไฟ

  งานถนนเลียบทางรถไฟ
  งานถนนเลียบทางรถไฟ

  งานถนนเลียบทางรถไฟ
  งานถนนเลียบทางรถไฟ

  งานถนนเลียบทางรถไฟ
  งานถนนเลียบทางรถไฟ


 • งานระบบราง

 • งาน Ballast Track
  งาน Ballast Track

  งาน Ballast Track
  งาน Ballast Track

  งาน Ballast Track
  งาน Ballast Track

  งาน Ballast Track
  งาน Ballast Track

  งาน Ballastless Track
  งาน Ballastless Track

  งาน Ballastless Track
  งาน Ballastless Track

  งาน Ballastless Track
  งาน Ballastless Track

  งาน Ballastless Track
  งาน Ballastless Track

  งานติดตั้งประแจ
  งานติดตั้งประแจ

  งานติดตั้งประแจ
  งานติดตั้งประแจ

  งานติดตั้ง Expansion Joint
  งานติดตั้ง Expansion Joint

  งานติดตั้งเครื่องกั้นทางผ่านเสมอระดับ
  งานติดตั้งเครื่องกั้นทางผ่านเสมอระดับ


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550