การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 46 [ ทั้งหมด 1,027,287 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
26 พฤศจิกายน 2555 10.00 น.
     ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 วญส.ที่ กส.853/118/2555 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
 • การจัดการประกวดราคา
  • งานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง)
   - หลังจาก ครม. มีมติเห็นชอบให้ปรับกรอบวงเงินลงทุนด้านงานโยธาของโครงการในสัญญา ที่ 1 เมื่อ 3 กรกฎาคม 2555 รฟท. จัดทำรายละเอียดการปรับเพิ่มวงเงินในสัญญาที่ 1 แยกเป็นรายการฯ ตามมติ ครม. เสนอ คค. เมื่อ 27 กันยายน 2555
   - รฟท. ได้รายงานชี้แจง คค. เมื่อ 22 ตุลาคม 2555 ถึงความพร้อมที่จะลงนามในสัญญาที่ 1 ได้ทันที โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาของสัญญาที่ 2 และ 3 ปัจจุบันรอนำเข้าพิจารณา ในการประชุม ครม.
  • งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต)
   - อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคากับผู้เสนอราคาต่ำสุด
  • งานสัญญา 3 (งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า)
   - อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการรถไฟฯ ในเรื่องการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นชอบผลการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ และอนุมัติให้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา MAA Consortium เป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการสายสีแดง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2555
  • ปัจจุบันรอการลงนามในสัญญาหลังจากได้รับอนุมัติให้ปรับกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาของ โครงการฯ
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
  • คณะกรรมการรถไฟฯ เห็นชอบผลการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ และอนุมัติให้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา TEAM Association เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการฯ เมื่อ 8 ตุลาคม 2555 โดยให้ รฟท. รายงาน คค. ขอปรับกรอบวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาทั้งงาน PMC และ CSC ไปในคราวเดียวกัน
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • คณะกรรมการรถไฟฯ มีมติเมื่อ 14 กันยายน 2555 อนุมัติให้ยกเลิกสัญญาจ้างงานรื้อย้ายฯ ซึ่ง รฟท. ได้แจ้งขอยกเลิกสัญญาจ้างงานรื้อย้ายฯ กับ หจก. เอส. ที. มาสเตอร์เทค เมื่อ 25 ตุลาคม 2555 โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการยกเลิกสัญญา ดังกล่าว
 • การรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางในพื้นที่โครงการ
  • งานเคลื่อนย้ายตู้รถโดยสารที่ชำรุดออกจากย่านพหลโยธิน เพื่อไปฝากเก็บยังสถานีต่างๆ แล้วเสร็จ คงเหลือเฉพาะตู้รถโดยสารที่ต้องรอซ่อมหนักอุบัติเหตุ ส่วนงานเคลื่อนย้ายตู้รถสินค้าที่ชำรุดฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2555

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550