การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 68 [ ทั้งหมด 1,027,309 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
1 ตุลาคม 2555 10.00 น.
     ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 วญส.ที่ กส.639/118/2555 ลงวันที่ 4 กันยายน 2555
 • การจัดการประกวดราคา
  • งานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง)
   - ครม. มีมติเมื่อ 3 กรกฎาคม 2555 อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เมื่อ 27 มิถุนายน 2555 ที่เห็นชอบการปรับกรอบวงเงินลงทุนด้านงานโยธาของโครงการฯ จำนวน 74,798,259,325 บาท โดยปรับกรอบวงเงินในสัญญาที่ 1 เพิ่มเติมจากจำนวน 27,137,000,000 บาท เป็น 29,828,259,325 บาท สำหรับสัญญาที่ 2 และ 3 ให้นำเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง ภายหลังจากได้ผลการประกวดราคาในสัญญาที่ 2 และ 3 แล้ว
   - JICA แจ้งเห็นชอบผลการประกวดราคางานสัญญา 1 โดย SU Joint Venture เป็นผู้ชนะการประกวดราคา ในวงเงิน 29,826,973,512 บาท เมื่อ 27 สิงหาคม 2555
   - ส่งร่างสัญญาจ้างก่อสร้างฯ ให้ JICA พิจารณาเมื่อ 28 สิงหาคม 2555
   - การรถไฟฯ ส่ง Letter of Acceptance แจ้ง SU Joint Venture เมื่อ 29 สิงหาคม 2555
  • งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต)
   - กำหนดเปิดซองราคาในวันที่ 5 กันยายน 2555
  • งานสัญญา 3 (งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า)
   - การพิจารณาเอกสารประกวดราคาซองที่ 1 (General Particular Qualifications) อยู่ระหว่างการตีความและวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุฯ
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • มีหนังสือเชิญผู้ผ่านการคัดเลือก Short List จำนวน 4 ราย ให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคเมื่อ 7 เมษายน 2554 จำนวน 1 ราย
  • การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคผ่านการเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 21 มิถุนายน 2554
  • ยื่นข้อเสนอด้านราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 การพิจารณาข้อเสนอด้านราคาและการเจรจาต่อรองราคาแล้วเสร็จ และรายงานเสนอการรถไฟฯ เมื่อ 17 ตุลาคม 2554
  • การรถไฟฯ รายงานเสนอขอรับความเห็นชอบและขออนุมัติว่าจ้างต่อคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 10 มกราคม 2555 และได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ว่าจ้างเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
  • เสนอร่างสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการให้ JICA พิจารณาเมื่อ 9 สิงหาคม 2555 อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมต่อ JICA
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
  • ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจ ให้ยื่นคุณสมบัติและประสบการณ์มาทำการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List) เมื่อ 10 มีนาคม 2554
  • มีบริษัทที่ปรึกษาที่สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติผลงานและ ประสบการณ์ให้พิจารณาเมื่อ 18 เมษายน 2554 รวม 3 ราย
  • มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ราย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 27 เมษายน 2554
  • เสนอผล Short List ให้ JICA พิจารณาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2554 และได้รับความเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 10 สิงหาคม 2554
  • ออกหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 มีผู้ยื่นข้อเสนอฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 ราย
  • ยื่นข้อเสนอด้านราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 การเจรจาต่อรองราคาแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำ รายงานเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกที่ปรึกษางานนี้ และ ขออนุมัติว่าจ้างฯ
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • บริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค ผู้รับจ้างฯ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553
  • งานติดตั้งป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านมวลชนสัมพันธ์ งานแจกแผ่นพับและ จดหมายข่าวในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จ รวมทั้งลงพื้นที่เจรจากับผู้บุกรุกตลอด แนวเส้นทางแล้ว ขณะนี้ได้ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากผู้รับจ้างฯ ได้ขอให้การรถไฟฯ พิจารณาทบทวนสัญญาจ้างฯ
  • การรถไฟฯ ได้หารือเรื่องดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ตามมติ คกร. ครั้งที่ 1/2554 เพื่อขอทราบความเห็น ซึ่งกรมบัญชีกลาง (กวพอ.) ได้แจ้งข้อคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ให้การรถไฟฯ ทราบ เมื่อ 14 ตุลาคม 2554 และเสนอแนะให้การรถไฟฯ หารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้ความเห็นด้านกฎหมายด้วย
  • การรถไฟฯ ได้มีหนังสือหารือไปยังอัยการสูงสุด เพื่อขอความเห็นในเรื่องดังกล่าว เมื่อ 28 ธันวาคม 2554 และอัยการสูงสุดได้มีหนังสือแจ้งผลให้การรถไฟฯ ทราบ เมื่อ 14 มีนาคม 2555 ว่าไม่อาจพิจารณาก้าวล่วงวินิจฉัยได้ เนื่องจากข้อหารือดังกล่าวอยู่ในระหว่างการ ตรวจสอบของ ปปช.
  • การรถไฟฯ ได้หารือไปยัง ปปช. และ สตง. เมื่อ 2 พฤษฎาคม 2555 ว่าจะดำเนินการออก ประกวดราคาใหม่ได้หรือไม่ในคราวเดียวกับที่เรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบดังกล่าว
  • สตง. แจ้งการรถไฟฯ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2555 ว่าการพิจารณาตรวจสอบของ สตง. ไม่มี ผลกระทบต่อการดำเนินงานของการรถไฟฯ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ระเบียบฯ เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจาก สตง.
  • ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรายงานเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ ขอยกเลิกสัญญาจ้างรื้อย้ายฯ
 • การรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางในพื้นที่โครงการ
  • งานเคลื่อนย้ายตู้รถโดยสารที่ชำรุดออกจากย่านพหลโยธิน เพื่อไปฝากเก็บยังสถานีต่างๆ แล้วเสร็จ คงเหลือเฉพาะตู้รถโดยสารที่ต้องรอซ่อมหนักอุบัติเหตุ ส่วนงานเคลื่อนย้ายตู้รถสินค้าที่ชำรุดฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2555

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550