การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 23 [ ทั้งหมด 1,027,264 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
3 มีนาคม 2555 10.00 น.
     ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 วญส.ที่ กส.267/118/2555 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique - Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุก
  - งานรื้อย้ายผู้บุกรุก และผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์
 4. งานก่อสร้าง
  - งานก่อสร้างล่าช้าสะสม เนื่องมาจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงกลางพฤศจิกายน 2554 ปัจจุบันงานมีผลคืบหน้า 96.80 % โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. งานก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติม
  - การรถไฟฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี รวมถึงศึกษาเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายจากสถานีตลิ่งชันถึงศาลายา (12 กม.) และส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช (8 กม.)
  - จากผลการศึกษาฯ เห็นสมควรดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟในโครงการสายสีแดงช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เพิ่มเติม 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางกรวย กฟผ. สถานีสะพานพระราม 6 และสถานีบ้านฉิมพลี และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟฯ ให้ดำเนินการได้เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ก่อสร้างได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
  - เนื่องจากโครงการสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบทางด่วนทดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท – พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซื่อ – พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนบรมราชชนนี ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว เมื่อ 7 มิถุนายน 2549 การรถไฟฯจึงรายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร -ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 10 พฤษภาคม 2554 เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป
  - การรถไฟฯ ได้นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ส่วนต่อขยายช่วงศิริราช – ตลิ่งชัน และบ้านฉิมพลี – ศาลายา ให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อ 28 มิถุนายน 2554
  - คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ประชุมพิจารณารายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและรายงาน EIA เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 และมีมติให้การรถไฟฯ ปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนอ สผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
  - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษา
 6. งานส่วนต่อขยายจากสถานีตลิ่งชัน - ศิริราช
  - การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อสำรวจออกแบบและจัดทำเอกสารประกวดราคาฯ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช เมื่อ 27 เมษายน 2555 และที่ปรึกษาได้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2555 เป็นต้นมา
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM7


 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P1
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P37


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P51
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P63


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P79
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P83


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P91
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P105


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ  P117
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P127


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P141
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ  P153

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P165

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P175 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.0+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.0+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.1+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.1+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.2+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.4+300

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.5+800

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.6+800

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.7+700


 • สะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย


 • งานอาคารสถานีบางซ่อน

 • งานอาคารสถานีบางซ่อนุ
  งานอาคารสถานีบางซ่อนุ

  งานอาคารสถานีบางซ่อนุ
  งานอาคารสถานีบางซ่อน

  งานอาคารสถานีบางซ่อนุ
  งานอาคารสถานีบางซ่อน

  งานอาคารสถานีบางซ่อนุ
  งานอาคารสถานีบางซ่อน


 • งานอาคารสถานีบางบำหรุ


 • งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน


 • งานถนนเลียบทางรถไฟ

 • งาน Local Road
  งาน Local Road

  งาน Local Road
  งาน Local Road

  งาน Local Road
  งาน Local Road • งานระบบราง

 • งานระบบราง
  งานระบบราง

  งานระบบราง
  งานระบบราง

  งานระบบราง
  งานระบบราง        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550