การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 49 [ ทั้งหมด 1,027,290 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
14 พฤษภาคม 2555 10.00 น.
     ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 วญส.ที่ กส.267/118/2555 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555
 • การจัดการประกวดราคา
  • งานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง)
   - รายงานผลการประกวดราคางานสัญญา 1 ต่อกระทรวงคมนาคม เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2555 และชี้แจงเพิ่มเติมเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาวงเงินที่ เหมาะสมเพียงพอตามมติ ครม. เมื่อ 10 มีนาคม 2552
  • งานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต)
   - การพิจารณาเอกสารประกวดราคาด้านเทคนิค ผ่านการเห็นชอบจาก JICA แล้ว และรอการเปิดซองราคา เมื่อพิจารณาผลการประกวดราคาสัญญา 1 เรียบร้อยแล้ว
  • งานสัญญา 3 (งานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า)
   - ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารประกวดราคาซองที่ 1 (General Particular Qualifications)
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • มีหนังสือเชิญผู้ผ่านการคัดเลือก Short List จำนวน 4 ราย ให้ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคเมื่อ 7 เมษายน 2554 จำนวน 1 ราย
  • การพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคผ่านการเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 21 มิถุนายน 2554
  • ยื่นข้อเสนอด้านราคาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 การพิจารณาข้อเสนอด้านราคาและการเจรจาต่อรองราคาแล้วเสร็จ และรายงานเสนอการรถไฟฯ เมื่อ 17 ตุลาคม 2554
  • การรถไฟฯ รายงานเสนอขอรับความเห็นชอบและขออนุมัติว่าจ้างต่อคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 10 มกราคม 2555 และได้รับความเห็นชอบและอนุมัติให้ว่าจ้างเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
  • ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมร่างสัญญาเพื่อเสนอ JICA รับทราบ ก่อนลงนามในสัญญา
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง
  • ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจ ให้ยื่นคุณสมบัติและประสบการณ์มาทำการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List) เมื่อ 10 มีนาคม 2554
  • มีบริษัทที่ปรึกษาที่สนใจยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติผลงานและ ประสบการณ์ให้พิจารณาเมื่อ 18 เมษายน 2554 รวม 3 ราย
  • มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ราย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 27 เมษายน 2554
  • เสนอผล Short List ให้ JICA พิจารณาเมื่อ 19 พฤษภาคม 2554 และได้รับความเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 10 สิงหาคม 2554
  • ออกหนังสือเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 มีผู้ยื่นข้อเสนอฯ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 1 ราย
  • การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคได้รับการเห็นชอบจาก JICA เมื่อ 5 มีนาคม 2555
  • ยื่นข้อเสนอด้านราคาเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคา
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • บริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค ผู้รับจ้างฯ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553
  • งานติดตั้งป้ายประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านมวลชนสัมพันธ์ งานแจกแผ่นพับและ จดหมายข่าวในพื้นที่ที่จะทำการรื้อย้ายแล้วเสร็จ รวมทั้งลงพื้นที่เจรจากับผู้บุกรุกตลอด แนวเส้นทางแล้ว ขณะนี้ได้ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากผู้รับจ้างฯ ได้ขอให้การรถไฟฯ พิจารณาทบทวนสัญญาจ้างฯ
  • การรถไฟฯ ได้หารือเรื่องดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ตามมติ คกร. ครั้งที่ 1/2554 เพื่อขอทราบความเห็น ซึ่งกรมบัญชีกลาง (กวพอ.) ได้แจ้งข้อคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ให้การรถไฟฯ ทราบ เมื่อ 14 ตุลาคม 2554 และเสนอแนะให้การรถไฟฯ หารือไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อให้ความเห็นด้านกฎหมายด้วย
  • การรถไฟฯ ได้มีหนังสือหารือไปยังอัยการสูงสุด เพื่อขอความเห็นในเรื่องดังกล่าว เมื่อ 28 ธันวาคม 2554 และอัยการสูงสุดได้มีหนังสือแจ้งผลให้การรถไฟฯ ทราบ เมื่อ 14 มีนาคม 2555 ว่าไม่อาจพิจารณาก้าวล่วงวินิจฉัยได้ เนื่องจากข้อหารือดังกล่าวอยู่ในระหว่างการ ตรวจสอบของ ปปช.
  • อยู่ระหว่างการรายงานเสนอ คกร. เพื่อรับทราบและประกอบการพิจารณาต่อไป
 • การรื้อย้ายสาธารณูปโภคและสิ่งกีดขวางในพื้นที่โครงการ
  • ได้ประสานหน่วยงานเจ้าของสาธารณูปโภคในพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบยืนยันตำแหน่งสาธารณูปโภค และจัดเตรียมงบประมาณเพื่อการรื้อย้ายไว้แล้ว
  • งานเคลื่อนย้ายตู้รถโดยสารที่ชำรุดออกจากย่านพหลโยธิน เพื่อไปฝากเก็บยังสถานีต่างๆ คงเหลือตู้รถโดยสารที่ต้องเคลื่อนย้ายจำนวน 8 คัน เนื่องจากรอการซ่อมแซมเพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้
  • งานเคลื่อนย้ายตู้รถสินค้าที่ชำรุดออกจากย่านพหลโยธิน คืบหน้ากว่าร้อยละ 85 ซึ่งขณะนี้ได้สถานที่เก็บเพิ่มเติม และกำลังดำเนินการเคลื่อนย้าย

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550