การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 29 [ ทั้งหมด 1,027,270 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
25 มกราคม 2555 12:20 น
     วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วญส.ที่ กส.36/118/2555 ลงวันที่ 19 มกราคม 2555
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique - Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุก
  - งานรื้อย้ายผู้บุกรุก และผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์
 4. งานก่อสร้าง
  - งานก่อสร้างชะลอการดำเนินงาน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 อันเนื่องมาจากอุทกภัยครั้งใหญ่ ปัจจุบันงานมีผลคืบหน้า 85.61 % โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. งานก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติม
  - การรถไฟฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิง สะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี รวมถึงศึกษาเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายจากสถานีตลิ่งชันถึงศาลายา (12 กม.) และส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช (8 กม.)
  - จากผลการศึกษาฯ เห็นสมควรดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟในโครงการสายสีแดงช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เพิ่มเติม 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางกรวย กฟผ. สถานีสะพานพระราม 6 และสถานีบ้านฉิมพลี และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟฯ ให้ดำเนินการได้เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ก่อสร้างได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
  - เนื่องจากโครงการสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบทางด่วนทดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท – พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซื่อ – พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนบรมราชชนนี ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว เมื่อ 7 มิถุนายน 2549 การรถไฟฯจึงรายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร -ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 10 พฤษภาคม 2554 เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป
  - การรถไฟฯ ได้นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ส่วนต่อขยายช่วงศิริราช – ตลิ่งชัน และบ้านฉิมพลี – ศาลายา ให้สำนัก นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อ 28 มิถุนายน 2554
  - คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ประชุมพิจารณารายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและรายงาน EIA เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 และมีมติให้การรถไฟฯ ปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนอ สผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
  - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษา
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6

   
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM7


 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P5
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P37


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P51
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P63


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P79

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P83


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P91
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P105


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ  P117
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P127


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P141
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ  P153

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P165

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P175 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.0+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.0+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.1+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.1+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.2+600
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+500
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.4+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.6+800
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.7+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.7+500
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน  Sta. 2+000– Sta.2+300
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน  Sta. 2+000– Sta.2+300

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน  Sta. 2+000– Sta.2+300


 • สะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย


 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

   
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย


 • งานอาคารสถานีบางซ่อน

 • งานอาคารสถานีบางซ่อน
  งานอาคารสถานีบางซ่อน

  งานอาคารสถานีบางซ่อน
  งานอาคารสถานีบางซ่อน

  งานอาคารสถานีบางซ่อน
  งานอาคารสถานีบางซ่อน

  งานอาคารสถานีบางซ่อน
  งานอาคารสถานีบางซ่อน


 • งานอาคารสถานีบางบำหรุ


 • งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานสะพานลอยคนเดินข้าม sta.6+815

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน


 • งานถนนเลียบทางรถไฟ

 • งาน Local road MB. Sta.4+276.000 LR01
  งาน  Local road MB. Sta.4+632.397 LR01

  งานสะพานลอยคนเดินข้าม sta.3+352
  งานสะพานลอยคนเดินข้าม sta.5+881

  งานสะพานลอยคนเดินข้าม sta.4+460


 • งานระบบราง

 • งานระบบราง
  งานระบบราง

  งานระบบราง
  งานระบบราง        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550