การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 26 [ ทั้งหมด 1,027,267 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
5 มกราคม 2555 15:30 น.
      ณ  วันที่  30  พฤศจิกายน  2554 วญส.ที่ กส.1017/118/2554 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique - Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุก
  - งานรื้อย้ายผู้บุกรุก และผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์
 4. งานก่อสร้าง
  - งานก่อสร้างบางส่วนชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากพื้นที่โครงการประสบอุทกภัย ปัจจุบันงานมีผลคืบหน้า 85.15% โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. งานก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติม
  - การรถไฟฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี รวมถึงศึกษาเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายจากสถานีตลิ่งชันถึงศาลายา (12 กม.) และส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช (8 กม.)
  - จากผลการศึกษาฯ เห็นสมควรดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟในโครงการสายสีแดงช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เพิ่มเติม 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางกรวย กฟผ. สถานีสะพานพระราม 6 และสถานีบ้านฉิมพลี และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟฯ ให้ดำเนินการได้เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ก่อสร้างได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
  - เนื่องจากโครงการสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบทางด่วนทดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท – พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซื่อ – พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนบรมราชชนนี ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว เมื่อ 7 มิถุนายน 2549 การรถไฟฯจึงรายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร -ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 10 พฤษภาคม 2554 เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป
  - การรถไฟฯ ได้นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ส่วนต่อขยายช่วงศิริราช – ตลิ่งชัน และบ้านฉิมพลี – ศาลายา ให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อ 28 มิถุนายน 2554
  - คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ประชุมพิจารณารายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและรายงาน EIA เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 และมีมติให้การรถไฟฯ ปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนอ สผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
  - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงานของที่ปรึกษา
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM7
  งาน PM6

  งาน PM7


 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P5
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P53


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P73
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P77


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P79
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P83


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P87
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P90


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P96
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P138/2


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P140/2
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P143/2

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P155

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P161


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P170

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P175 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.0+500
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.1+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.1+500
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.2+600

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.4+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.6+800

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.7+000
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta.2+000-Sta.2+100

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  บริเวณสถานีบางบำหรุ
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  บริเวณสถานีบางบำหรุ

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  บริเวณสถานีบางบำหรุ


 • งานอาคารสถานีบางซ่อน

 • งานอาคารสถานีบางซ่อน
  งานอาคารสถานีบางซ่อน

  งานอาคารสถานีบางซ่อน
  งานอาคารสถานีบางซ่อน


 • งานอาคารสถานีบางบำหรุ

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ


 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน


 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

 • งานถนนเลียบทางรถไฟ

 • งาน Bearrier Local LR02 Road Sta.8+000
  งาน Noise Barrier

  งานสะพานลอยคนเดินข้าม sta.5+881
  งานสะพานลอยคนเดินข้าม sta.6+815

  งานสะพานลอยคนเดินข้าม sta.9+815


 • งานระบบราง

 • งานระบบราง
  งานระบบราง

  งานระบบราง
  งานระบบราง

  งานระบบราง
  งานระบบราง        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550