การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 52 [ ทั้งหมด 1,027,293 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
2 พฤศจิกายน 2554 15:30 น.
      ณ  วันที่  30  กันยายน  2554 วญส.ที่ กส.879/118/2554 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique - Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุก
  - งานรื้อย้ายผู้บุกรุก และผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์
 4. งานก่อสร้าง
  - มีผลคืบหน้า 82.90 %        โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. งานก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติม
  - การรถไฟฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี รวมถึงศึกษาเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายจากสถานีตลิ่งชันถึงศาลายา (12 กม.) และส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช (8 กม.)
  - จากผลการศึกษาฯ เห็นสมควรดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟในโครงการสายสีแดงช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เพิ่มเติม 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางกรวย กฟผ. สถานีสะพานพระราม 6 และสถานีบ้านฉิมพลี และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟฯ ให้ดำเนินการได้เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ก่อสร้างได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
  - เนื่องจากโครงการสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบทางด่วนทดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท – พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซื่อ – พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนบรมราชชนนี ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว เมื่อ 7 มิถุนายน 2549 การรถไฟฯจึงรายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร -ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 10 พฤษภาคม 2554 เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป
  - การรถไฟฯ ได้นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ส่วนต่อขยายช่วงศิริราช – ตลิ่งชัน และบ้านฉิมพลี – ศาลายา ให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อ 28 มิถุนายน 2554
  - คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้ประชุมพิจารณารายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและรายงาน EIA เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 และมีมติให้การรถไฟฯ ปรับปรุงแก้ไขและเสนอข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนอ สผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM7
  งาน PM6

  งาน PM7


 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P5
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P53


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P73
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P77


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P79
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P83


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P87
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P90


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P96
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P138/2


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P140/2
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P143/2

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P155

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P161


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P170

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P175


  งานติดตั้ง Segment
  งานติดตั้ง Segment

  งานติดตั้ง Segment
  งานติดตั้ง Segment

  งานติดตั้ง Segment
  งานติดตั้ง Segment


 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.0+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.0+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.1+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.1+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.2+600
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+500
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.4+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.6+800
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.7+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.7+500
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)

  งานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน   
  Sta. 0+700– Sta.0+800
  งาน Concrete of Top Slab ทางรถไฟระดับดิน  
  Sta. 1+900– Sta.2+000

  งาน Concrete of Top Slab ทางรถไฟระดับดิน  
  Sta. 2+000– Sta.2+100


 • งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย


 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • งานอาคารสถานีบางซ่อน

 • งานอาคารสถานีบางซ่อน
  งานอาคารสถานีบางซ่อนุ

  งานอาคารสถานีบางซ่อน
  งานอาคารสถานีบางซ่อน

  งานอาคารสถานีบางซ่อน
  งานอาคารสถานีบางซ่อนุ

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุ

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุุ


 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน


 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

 • งานถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานสะพานรถยนต์ถนนเลียบทางรถไฟ  Sta.4+311
  งานสะพานรถยนต์ถนนเลียบทางรถไฟ Sta. 6+935

  งานถนนเลียบทางรถไฟ   Sta. 10+300 – Sta. 10+900
  งานสะพานลอยคนเดินข้าม sta.3+352

  งานสะพานลอยคนเดินข้าม sta.4+460
  งานสะพานลอยคนเดินข้าม sta.5+881


 • งานระบบราง

 • งานระบบราง
  งานระบบราง

  งานระบบราง
  งานระบบราง        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550