การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 35 [ ทั้งหมด 1,027,276 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
2 สิงหาคม 2554 13:30 น.
      ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 วญส.ที่ กส.633/118/2554 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2554
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique - Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุก
  - งานรื้อย้ายผู้บุกรุก และผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยศาลยุติธรรม และรื้อย้ายไปแล้วจำนวน 3,241 หลัง คงเหลือ 63 หลัง
 4. งานก่อสร้าง
  - มีผลคืบหน้า 71.32 %        โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. งานก่อสร้างสถานีรถไฟเพิ่มเติม
  - การรถไฟฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี รวมถึงศึกษาเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายจากสถานีตลิ่งชันถึงศาลายา (12 กม.) และส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช (8 กม.)
  - จากผลการศึกษาฯ เห็นสมควรดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟในโครงการสายสีแดงช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เพิ่มเติม 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางกรวย กฟผ. สถานีสะพานพระราม 6 และสถานีบ้านฉิมพลี และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟฯ ให้ดำเนินการได้เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ก่อสร้างได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
  - เนื่องจากโครงการสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบทางด่วนทดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท – พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซื่อ – พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนบรมราชชนนี ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว เมื่อ 7 มิถุนายน 2549 การรถไฟฯจึงรายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร -ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 10 พฤษภาคม 2554 เพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป
  - การรถไฟฯ ได้นำส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ส่วนต่อขยายช่วงศิริราช – ตลิ่งชัน และบ้านฉิมพลี – ศาลายา ให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อ 28 มิถุนายน 2554
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM7


 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P5
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P45


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P61
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P70


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P96
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P105


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P129
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P145


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P155
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P161


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P170
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P175

  งานเสา P97
  งานเสา P100

  งานติดตั้ง Segment
  งานติดตั้ง Segment

  งานติดตั้ง Segment
  งานติดตั้ง Segment

  งานติดตั้ง Segment


 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.0+500
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.1+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.1+500
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.2+600

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+500

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.4+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.6+800

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.7+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.7+500

  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)
  งานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 1+700 - Sta.1+800

  งานเสาเข็ม Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 3+300 - Sta.3+400
  งานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 6+300 - Sta.6+600

  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 6+900 - Sta.7+000
  งาน Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 2+100 - Sta.2+200


 • งานอาคารสถานีบางซ่อน

 • งานเสาอาคารสถานีบางซ่อน
  งานเสาอาคารสถานีบางซ่อน

  งานเสาอาคารสถานีบางซ่อน
  งานเสาอาคารสถานีบางซ่อน

  งานเสาอาคารสถานีบางซ่อน

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุ

 • งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ

 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชันุ
  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชันุ

  งานอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานอาคารสถานีตลิ่งชันุ


 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • งาน Barrier
  งาน Barrier

  งาน Barrier
  งาน Cable Trough

  งาน Cable Trough
  งาน Cable Trough

 • งานระบบราง

 • งานระบบราง
  งานระบบราง

  งานระบบราง
  งานระบบราง

  งานหล่อหมอนคอนกรีต
  งานหล่อหมอนคอนกรีต


 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย
  งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

  งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย
  งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

  งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย


 • งานสะพานและถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานสะพานและถนนเลียบทางรถไฟ
  Sta.8+397.234 LR01
  งานสะพานและถนนเลียบทางรถไฟ
  Sta.8+397.234 LR01

  งาน U-turn Underpass
  งาน U-turn Underpass

  งาน U-turn Underpass
  งานสะพานลอยคนเดินข้าม Sta.4+460.00

  งานสะพานลอยคนเดินข้าม Sta.5+881.185        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550