การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 22 [ ทั้งหมด 1,027,263 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
23 พฤษภาคม 2554 14:00 น.
      ณ เมษายน  2554 วญส.ที่ กส.407/118/2554 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2554
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุก งานรื้อย้ายผู้บุกรุก และผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย โดยศาลยุติธรรม และรื้อย้ายไปแล้วจำนวน 3,110 หลัง คงเหลือ 194 หลัง
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 60.73 % โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบสถานีรถไฟ(เพิ่มเติม)
  - การรถไฟฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก กฟผ. ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี รวมถึงศึกษาเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายจากสถานีตลิ่งชันถึงศาลายา (12 กม.) และส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช (8 กม.)
  - จากผลการศึกษาฯ เห็นสมควรดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟในโครงการสายสีแดงช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เพิ่มเติม 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางกรวย กฟผ. สถานีสะพานพระราม 6 และสถานีบ้านฉิมพลี และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟฯ ให้ดำเนินการได้เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554 โดยให้ก่อสร้างได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
  - เนื่องจากโครงการสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบทางด่วนทดแทนโครงการทางด่วนสายพญาไท – พุทธมณฑล บนเขตทางรถไฟแห่งประเทศไทย สายบางซื่อ – พระราม 6 เชื่อมโยงกับถนนบรมราชชนนี ซึ่งได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA แล้ว เมื่อ 7 มิถุนายน 2549 ดังนั้น จึงต้องรายงานชี้แจงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอรายงานดังกล่าว
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM7
  งาน PM1

  งาน  PM6
  งาน  PM6


 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P5
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P27


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P33
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P43


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P55
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P61


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P67
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P125


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P129
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P136


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P161
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P175

  งานเสาเข็มเจาะ
  งานฐานราก P112

  งานติดตั้ง Segment
  งานติดตั้ง Segment

  งานติดตั้ง Segment
  งานติดตั้ง Segment

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.2+600
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+500
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน km.4+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.7+000
  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)

  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)
  งานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 1+700 - Sta.2+000

  งานคอนกรีต Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 1+800 - Sta.1+900
  งานคอนกรีต Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 6+000 - Sta.6+100


 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย PBN5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย PBN10

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย PBN12
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย PBN17

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย MBN1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย MBN2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย MBN3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย MBN4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  Approach Structure West Side(1)
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  Approach Structure Side Side(2)

  งาน Barrier
  งาน Barrier

 • งานอาคารสถานีบางซ่อน

 • งานเสาอาคารสถานีบางซ่อน
  งานเสาอาคารสถานีบางซ่อน

  งานเสาอาคารสถานีบางซ่อน

 • งานอาคารสถานีบางบำหรุ

 • งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานเสาอาคารสถานีบางบำหรุ

 • งานอาคารสถานีตลิ่งชัน

 • งานเสาอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานเสาอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานเสาอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานเสาอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานเสาอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานเสาอาคารสถานีตลิ่งชัน

  งานเสาอาคารสถานีตลิ่งชัน
  งานเสาอาคารสถานีตลิ่งชัน

 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL7


 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟ
  R3/1 MH57-MH63
  งาน BARRIER ถนนเลียบทางรถไฟ LR 02
  Sta. 7+850 – Sta. 8+200

  งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ Sta.8+397.234 LR01
  งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ Sta.4+632 LR01

  งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ Sta.9+425.385 LR01
  งาน U-turn Underpass 01

  งาน U-turn Underpass 01
  งาน U-turn Underpass 02

  งาน U-turn Underpass 02
  งาน U-turn Underpass 02

  งาน U-turn Underpass 02
  งานสะพานลอยคนเดินข้าม Sta.3+352.000


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550