การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 15 [ ทั้งหมด 1,027,256 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
25 เมษายน 2554 10:00 น.
      วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2554  วญส.ที่ กส.290/118/2554 ลงวันที่ 1 เมษายน 2554
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุก และผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม และรื้อย้ายไปแล้วจำนวน 3,075 หลัง คงเหลือ 229 หลัง
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 53.82 % โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบสถานีรถไฟ(เพิ่มเติม)
  - การรถไฟฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณของ กฟผ. ว่าจ้างบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งฯ เริ่มศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี ระหว่างสถานีบางซ่อน – บางบำหรุ รวมถึงศึกษาเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายจากสถานีตลิ่งชันถึงศาลายา (12 กม.) เมื่อ 22 กรกฎาคม 2553 โดยพิจารณาปรับปรุงแนวเส้นทางและรางรถไฟให้สามารถรองรับระบบรถไฟชานเมืองที่เป็นรถไฟฟ้าได้พร้อมทั้งปรับปรุงสถานีรถไฟเดิม ระหว่างตลิ่งชัน – ศาลายาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดส่วนต่อขยายช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช (8 กม.) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ และสาธารณูปโภคได้ดียิ่งขึ้น
  - ได้จัดสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาฯ และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดแนวเส้นทางโครงการ เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2553
  - ที่ปรึกษาได้เสนอแบบรายละเอียดสถานีบางกรวย – กฟผ. และสถานีพระราม 6 ให้การรถไฟฯ พิจารณาเมื่อ 18 มกราคม 2554
  - ที่ปรึกษาได้เสนอร่างแบบรายละเอียดฯ ส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน – ศาลายา และแบบเบื้องต้นส่วนต่อขยายช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช รวมทั้งร่างรายงานการศึกษาความเหมาะสมและร่างรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่วนต่อขยายทั้ง 2 ช่วง ให้การรถไฟฯ พิจารณาเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2554
 6. งานก่อสร้างสถานีรถไฟ(เพิ่มเติม)
  - คณะกรรมการรถไฟฯ อนุมัติให้การรถไฟฯ ดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟในโครงการสายสีแดงช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน เพิ่มเติม 3 สถานี (สถานีบางกรวย กฟผ. สถานีสะพานพระราม 6 และสถานีบ้านฉิมพลี) เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2554 ทั้งนี้ให้ก่อสร้างได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM7
  งาน PM2

  งาน  PM2
  งาน  PM6


 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P5
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P55


  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P135
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P175


  งานเสาเข็มเจาะ
  งานฐานราก P139-1


  งานฐานราก Freight Line
  งานเสา P128


  งานเสา P131
  งานหล่อ Segment


  งานติดตั้ง Segment
  งานติดตั้ง Segment


 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.0+500
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.2+600

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน  km.3+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.7+500

  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)
  งานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 2+100 - Sta.2+200

  งานคอนกรีต Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 2+200 - Sta.2+300
  งานคอนกรีต Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 6+400 - Sta.6+500


 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย PBN1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย PBN10

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย MBN2
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN3

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย PBN12

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย 

  Approach Structure East Side(2)

  งาน Barrier
  งาน Barrier

 • งานอาคาร

 • งานฐานรากอาคารสถานีบางซ่อน
  งานฐานรากอาคารสถานีบางซ่อน

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีบางบำหรุ

  งานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอาคารสถานีตลิ่งชั่น

  งานอาคารสถานีตลิ่งชั่น

  งานอาคารสถานีตลิ่งชั่น

 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL7


 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ
  LR01 sta.4+276
  งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ
  LR02 sta.6+935

  งาน U-turn Underpass
  งาน U-turn Underpass

  งานสะพานลอยคนเดินข้าม   Sta.2+456.000
        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550