การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 28 [ ทั้งหมด 1,027,269 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 21 มกราคม 2554 11:10 น.
      ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553  วญส.ที่ กส.50/118/2554 ลง 18 มกราคม 2554
 1. การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า Unique – Chun Wo Joint Venture  เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ในวงเงิน 8,748,399,000.00 บาท เมื่อ 12 ธันวาคม 2551
 2. ผู้รับจ้างเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 15 มกราคม 2552  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัดฯ  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
 3. งานรื้อย้ายผู้บุกรุก และผู้ที่มีสัญญาเช่าในพื้นที่โครงการ จำนวน 3,304 หลัง ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยศาลยุติธรรม และรื้อย้ายไปแล้วจำนวน 3,061 หลัง คงเหลือ 243 หลัง
 4. งานก่อสร้าง มีผลคืบหน้า 45.89 % โดยมีผลการดำเนินงานดังภาพ
 5. งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบสถานีรถไฟ (เพิ่มเติม)
  - การรถไฟฯ โดยการสนับสนุนงบประมาณของ กฟผ. ว่าจ้างบริษัททีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่งฯ เริ่มศึกษาความเหมาะสม ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. บริเวณเชิงสะพานพระราม 6 ฝั่งธนบุรี ระหว่างสถานีบางซ่อน – บางบำหรุ รวมถึงศึกษาเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายจากสถานีตลิ่งชันถึงศาลายา (12 กม.) เมื่อ 22 กรกฎาคม 2553 โดยจะมีการปรับปรุงแนวเส้นทางและรางรถไฟให้สามารถรองรับระบบรถไฟชานเมืองที่เป็นรถไฟฟ้าได้พร้อมทั้งปรับปรุงสถานีรถไฟเดิมระหว่างตลิ่งชัน – ศาลายาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
  - ต่อมาการรถไฟฯ ได้พิจารณาให้ที่ปรึกษา ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเส้นทางรถไฟเพิ่มเติมอีกหนึ่งเส้นทาง ได้แก่ ส่วนต่อขยายช่วงตลิ่งชัน – ศิริราช (8 กม.) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ และสาธารณูปโภคได้ดียิ่งขึ้น
  - ได้จัดสัมมนาครั้งที่ 1 เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาฯ และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดแนวเส้นทางโครงการ เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2553
  - ที่ปรึกษาเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ร่างแบบรายละเอียด ร่างเอกสารข้อกำหนดร่างเอกสารแสดงปริมาณงาน และร่างประมาณราคาค่าก่อสร้าง เมื่อ 17 ธันวาคม 2553
 • งานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM5

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM6
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา PM7

 • งานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P5
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P17

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P25
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P55

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P67
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P70
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P170
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ P175
  งานฐานราก
  งานติดตั้ง Segment

 • งานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน

 • ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.1+000
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.3+000

  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.6+800
  ภาพรวมงานก่อสร้างทางรถไฟระดับดิน
  km.7+500

  ภาพรวมงานก่อสร้าง Approach Structure(3)
  งานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 6+400 - Sta.6+500

  งานคอนกรีต Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 1+900 - Sta.2+000
  งานตอกเสาเข็ม Bearing Unit ทางรถไฟระดับดิน
  Sta. 6+100 – Sta.6+200

 • งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  Approach Structure West Side(1)
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN5

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย MBN3

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองบางกอกน้อย
  Approach Structure East Side(2)
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถไฟ
  ข้ามคลองบางกอกน้อย PBN17

  งาน Pier Head MBN2
  งาน Pier Head MBN2

 • งานอาคารสถานีบางซ่อน บางบำหรุและตลิ่งชัน

 • งานเสาเข็มเจาะอาคารสถานีบางซ่อน
  งานเสาเข็มเจาะอาคารสถานีบางซ่อน

  งานคานอาคารสถานีบางบำหรุ
  งานอุโมงค์อาคารสถานีบางบำหรุ

  งานคานคอนกรีตอาคารสถานีบางบำรุง

  งานอุโมงค์อาคารสถานีตลิ่งชัน


  งานชานชะลาอาคารสถานีตลิ่งชั่น

  งานปูพื้นหินแกรนิตอาคารสถานีตลิ่งชั่น

 • งานสะพานรถยนต์ข้ามคลองบางกอกน้อย

 • ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL1
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL2

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL3
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL4

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL5
  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL6

  ภาพรวมงานก่อสร้างสะพานรถยนต์
  ข้ามคลองบางกอกน้อย SL7


 • งานก่อสร้างถนนเลียบทางรถไฟ

 • งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ
  LR01 sta.4+279
  งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ
  LR02  sta.4+667

  งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ
  LR01  sta.9+425
  งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ
  LR02  sta.10+788

  งานสะพานถนนเลียบทางรถไฟ  
  LR02 Sta.6+935
  งานฐานรากสะพานลอยคนเดินข้าม
  Sta. 0+805.00

  งานวางท่อระบายน้ำ  
  LR02 Drain Line R14 MH26 – MH30
  งานวางท่อระบายน้ำ   
  LR02 Drain Line R10/2 MH48 – MH52


        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550