การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 69 [ ทั้งหมด 1,027,310 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 26 ตุลาคม 2553 14:10 น.
      ณ วันที่ 30 กันยายน 2553  วญส.ที่ กส.661/118/2553 ลง 26 ตุลาคม 2553
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล
  • ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding) ทางหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของ สนข. สบน. และ รฟท. รวมทั้งมีหนังสือเชิญชวนไปยังสถานทูตที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย เมื่อ 22 กรกฎาคม 2553
  • จำหน่ายเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง) และงานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต) ระหว่าง 2 – 17 สิงหาคม 2553 มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 จำนวน 9 ราย และสัญญา 2 จำนวน 10 ราย
  • การรถไฟฯ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามและนำบริษัทที่ซื้อเอกสารประกวดราคาดูพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ 13 กันยายน 2553 กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาสัญญา 1 และสัญญา 2 ในวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2553 ตามลำดับ
  • ออกประกาศแจ้งรายละเอียดงานสัญญา 3 (งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า) เมื่อ 13 กันยายน 2553 และจำหน่ายเอกสารประกวดราคาระหว่าง 20 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2553
  • มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคางานสัญญา 3 จำนวน 19 ราย กำหนดชี้แจงและนำดูสถานที่ในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ 17 มกราคม 2554
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • หลังจากได้รับอนุมัติวงเงินจากสำนักงบประมาณ เมื่อ 30 กันยายน 2553 การรถไฟฯ ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัท เอส ที มาสเตอร์เทค เป็นผู้ดำเนินการรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกพื้นที่โครงการ เมื่อ 12 ตุลาคม 2553 ในวงเงิน 68,694,000 บาท
  • บริษัทฯ เริ่มงานเมื่อ 13 ตุลาคม 2553 ระยะเวลาดำเนินการ 450 วัน
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short List) เมื่อ 21 กรกฎาคม 2553
  • มีผู้สนใจจัดทำข้อมูลแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของที่ปรึกษาเสนอให้พิจารณาในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 จำนวน 6 ราย และผ่านการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย จำนวน 4 ราย
  • ผลการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List) ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการรถไฟฯ เมื่อ 28 กันยายน 2553 และการรถไฟฯ ได้รายงานเสนอ JICA พิจารณาเมื่อ 5 ตุลาคม 2553

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550