การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 67 [ ทั้งหมด 1,027,308 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 22 กันยายน 2553 11:30 น.
      ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553  วญส.ที่ กส.556/118/2553 ลง 20 กันยายน 2553
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล
 •     การจัดการประกวดราคา
             - การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding) ทางหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของ สนข. สบน. และ รฟท. รวมทั้งมีหนังสือเชิญชวนไปยังสถานทูตที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย เมื่อ 22 กรกฎาคม 2553
             - จำหน่ายเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 (งานโยธาสำหรับสถานีรถไฟบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง) และงานสัญญา 2 (งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ – รังสิต) ระหว่าง 2 – 17 สิงหาคม 2553 มีผู้สนใจซื้อเอกสารประกวดราคางานสัญญา 1 จำนวน 9 ราย และสัญญา 2 จำนวน 10 ราย
             - การรถไฟฯ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถามและนำบริษัทที่ซื้อเอกสารประกวดราคาดูพื้นที่ก่อสร้างเมื่อ 13 กันยายน 2553 กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาสัญญา 1 และสัญญา 2 ในวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2553 ตามลำดับ
             - ออกประกาศแจ้งรายละเอียดงานสัญญา 3 (งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลรวมงานจัดซื้อตู้รถไฟฟ้า) เมื่อ 13 กันยายน 2553 กำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคาระหว่าง 20 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2553 และยื่นเอกสารประกวดราคาในวันที่ 17 มกราคม 2554
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผู้รับเหมารื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกแล้วเสร็จ และได้ผู้รับจ้างแล้ว ซึ่งการรถไฟฯ ได้รายงานขอทำความตกลงวงเงินค่าจ้างกับสำนักงบประมาณ เมื่อ 24 สิงหาคม 2553
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2553 ให้บริษัทที่ปรึกษาที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยวิธีคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List) โดยกำหนดให้ผู้สนใจจัดทำข้อมูลแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของที่ปรึกษาเสนอการรถไฟฯ พิจารณาในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และจะเชิญชวนผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เกิน 5 ราย ให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาต่อไป
  • มีผู้สนใจจัดทำข้อมูลแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของที่ปรึกษาเสนอให้พิจารณาในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 จำนวน 6 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาฯ

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550