การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 65 [ ทั้งหมด 1,027,306 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 25 สิงหาาคม 2553 14:15 น.
      ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2553  วญส.ที่ กส.471/118/2553 ลง 17 สิงหาคม 2553
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบไฟฟ้า / เครื่องกล
 •     การจัดการประกวดราคา
             - การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคานานาชาติ (International Competitive Bidding) ทางหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ของ สนข. สบน. และ รฟท. รวมทั้งมีหนังสือเชิญชวนไปยังสถานทูตที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย เมื่อ 22 กรกฎาคม 2553 โดยกำหนดจำหน่ายเอกสารประกวดราคางานโยธาสัญญา 1 และสัญญา 2 ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 สิงหาคม 2553 และยื่นซองประกวดราคางานโยธาสัญญา 1 และสัญญา 2 ในวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2553 ตามลำดับ
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างผู้รับเหมารื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกแล้วเสร็จ และได้ผู้รับจ้างแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรายงานขอทำความตกลงวงเงินค่าจ้างกับสำนักงบประมาณ ก่อนลงนามในสัญญา
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ
  • การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2553 ให้บริษัทที่ปรึกษาที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยวิธีคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short List) โดยกำหนดให้ผู้สนใจจัดทำข้อมูลแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของที่ปรึกษาเสนอการรถไฟฯ พิจารณาในวันที่ 24 สิงหาคม 2553 และจะเชิญชวนผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เกิน 5 ราย ให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาต่อไป

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550