การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 70 [ ทั้งหมด 1,027,311 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 23 พฤศจิกายน 2552 11:30 น.
       ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552  วญส.ที่ กส.766/ตผ./2552 ลง 19 พฤศจิกายน 2552
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบ
  • การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น (Pre-Qualification : PQ)  ของผู้รับจ้างงานระบบไฟฟ้า และเครื่องกล (E&M)  และงานก่อสร้าง (Civil Works) ไปแล้ว และได้ยกเลิกเนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง เรื่องการขอยกเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 และรอผลการพิจารณาจาก JICA เกี่ยวกับการขอปรับปรุงเอกสาร PQ เพิ่มเติม และการขอรวมขั้นตอนการ PQ และการประกวดราคา
  • ปัจจุบัน การรถไฟฯ ได้รับอนุมัติจาก กวพ.อ.แล้วให้ยกเว้นไม่ต้องดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบฯ โดยให้ดำเนินการด้วยวิธีประกวดราคานานาชาติตามเงื่อนไขของแหล่งเงินกู้ได้ ส่วนการพิจารณาข้อพิจารณาที่ได้รับจาก JICA ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการรถไฟฯ
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการ
  • เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการเงินกู้ฯ ซึ่งกำหนดให้รื้อร้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกออกจากพื้นที่โครงการให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การรถไฟฯ ได้ออกประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) งานจ้างผู้รับเหมาทำการรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกออกจากพื้นที่โครงการฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552
  • มีผู้สนใจมายื่นเอกสารประกวดราคาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 จำนวน 1 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550