การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 63 [ ทั้งหมด 1,027,304 ]      
  ความคืบหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 31 สิงหาคม 2552 16:00 น.
       ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2552
 • การศึกษาทบทวนและปรับแบบรายละเอียด
  • สนข. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ดำเนินการศึกษาทบทวนปรับแบบรายละเอียดของโครงการฯ ตามมติ ครม. เมื่อ 22 พฤษภาคม 2550  งานแล้วเสร็จเมื่อ 9 ตุลาคม 2550 และได้นำเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้งก่อนออกประกวดราคา เมื่อ 11 ตุลาคม 2550
  • ครม. มีมติเมื่อ 16 ตุลาคม 2550 อนุมัติในหลักการให้การรถไฟฯ ดำเนินโครงการสายสีแดงช่วงบางซื่อ – รังสิต  ภายใต้กรอบวงเงิน 59,888 ล้านบาท  โดยรัฐบาลรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และให้ดำเนินการประกวดราคาได้ทันทีเมื่อแบบรายละเอียดแล้วเสร็จและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  กรณีการเพิ่มสถานีรายทางได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ     และหากมีวงเงินงบประมาณเหลือจากการประกวดราคาหรือจัดทำราคากลาง   อนุมัติให้ต่อขยาย
   โครงการฯ ช่วงรังสิต – ม.ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต (10 กม.)  ภายใต้กรอบวงเงิน 3,886 ล้านบาท        เป็นลำดับแรก และดำเนินการก่อสร้างสถานีวัดเสมียนนารีและสถานีหลักหกต่อไป  เมื่อรายงาน     การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ได้รับความเห็นชอบแล้ว
  • คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ กรณีเพิ่มสถานีรายทาง เมื่อ 18 มิถุนายน 2551
 • การปรับกรอบวงเงินค่าก่อสร้าง
  • คค. รายงานเลขาธิการ ครม. เมื่อ 4 มีนาคม 2552 เพื่อเสนอ ครม. อนุมัติปรับกรอบวงเงินค่าก่อสร้างเป็นเงิน 65,148 ล้านบาท และขออนุมัติจัดซื้อตู้รถไฟ เพื่อใช้ในโครงการช่วงบางซื่อ – รังสิต และ บางซื่อ – ตลิ่งชัน ภายใต้กรอบวงเงิน 10,400 ล้านบาท เพื่อให้การเดินรถสามารถเชื่อมเป็นระบบเดียวกันได้
  • ครม. มีมติเมื่อ 10 มีนาคม 2552  อนุมัติให้ปรับกรอบวงเงินลงทุนก่อสร้างโครงการฯ โดยให้มีกรอบวงเงินเพิ่มขึ้นในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอแก่การดำเนินโครงการและให้ กค. รับไปประสานรายละเอียดกับ คค. เพื่อดำเนินการต่อไป
 • การพิจารณาแหล่งเงินกู้มาดำเนินการ
 •            รัฐบาลไทยได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ภายใต้โครงการเงินกู้รัฐบาลญี่ปุ่น ครั้งที่ 31 กับ JICA เมื่อ 30 มีนาคม 2552 ตามโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต วงเงิน 63,018 ล้านเยน ซึ่งวงเงินดังกล่าวนี้จะใช้สำหรับงานก่อสร้าง (Civil Works) งานระบบ (Electrical & Mechanical Works : E&M Works) และการจัดหาตู้รถไฟฟ้าของโครงการฯ ช่วงบางซื่อ - รังสิต
 • การจัดการประกวดราคางานก่อสร้างและงานระบบฯ
  • การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างบริษัทเอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาจัดการประกวดราคาฯ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2551 บริษัทฯ เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2551 เป็นต้นมา
  • เนื่องจากตามเงื่อนไขเงินกู้ฯ ได้กำหนดให้ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาแบบนานาชาติ (International Competitive Bidding : ICB)  จึงกำหนดดำเนินการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นผู้รับจ้าง (Pre – Qualification : PQ) งานโยธาและงานระบบฯ เป็นลำดับแรก  ซึ่งในส่วนงานระบบฯ ได้กำหนดทำการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นงานระบบฯ ของโครงการช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน  ไปในคราวเดียวกัน  เพื่อให้ได้ระบบการเดินรถที่เชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกัน  โดยได้กำหนดให้แยกเสนอราคาแต่ละช่วง เนื่องจากช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน จะใช้แหล่งเงินกู้ภายในประเทศในการดำเนินการ  ส่วนช่วงบางซื่อ – รังสิต ใช้แหล่งเงินกู้ JICA
  • การรถไฟฯ ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นฯ  ผู้รับจ้างงานระบบ (E&M)  และจำหน่ายเอกสาร PQ งานดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2552  และต่อมา ได้ประกาศแจ้งยกเลิกการจำหน่ายเอกสาร PQ  เนื่องจากต้องรอผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลาง   ในเรื่องการยกเว้นไม่ดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  • สำหรับงานก่อสร้าง (Civil Works)  ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม PQ แล้วเช่นกันและได้เลื่อนกำหนดการจำหน่ายเอกสาร PQ ออกไปก่อน เนื่องจากจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสาร PQ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและต้องรอผลการหารือกรมบัญชีกลางเช่นเดียวกับงานระบบฯ
 • การรื้อย้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกโครงการฯ
  • เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมตามโครงการเงินกู้ฯ ซึ่งกำหนดให้รื้อร้ายอาคาร สิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของผู้บุกรุกออกจากพื้นที่โครงการให้เสร็จสิ้นก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การรถไฟฯ กำลังดำเนินการออกประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยได้นำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ครั้งแรก เมื่อ 16 มิถุนายน 2552 ขณะนี้กำลังปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าว ก่อนนำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์อีกครั้งตามระเบียบฯ
  • สำหรับการประกวดราคาฯ   ผวก . ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาฯ ตามระเบียบ  e-Auction  เมื่อ 15 มิถุนายน 2552

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550