การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 10 [ ทั้งหมด 1,027,251 ]      
 
  รายละเอียดโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
 25 กรกฏาคม 2553 14:30 น.
 
           เป็นหนึ่งในโครงการระบบขนส่งมวลชนและทางด่วนเชื่อมโยงฝั่งพระนครและธนบุรีของกรุงเทพ- มหานคร ที่เกิดจากแนวคิดในการวางระบบโครงข่ายจราจรตามแนวตะวันออก – ตะวันตก ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการดำเนินการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อความรวดเร็วในการเดินทาง อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในอนาคตโครงการนี้จะมีเส้นทางต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดนครปฐม เพื่อให้การเดินทางระหว่างชานเมืองกับ ใจกลางเมืองสะดวกและรวดเร็วขึ้น แนวทางรถไฟสายนี้อยู่ในเขตทางของทางรถไฟสายใต้ จึงไม่มีปัญหาในการเวนคืนและการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชน

 • แนวเส้นทางโครงการ
 •            ก่อสร้างทางรถไฟเริ่มจากจุดเริ่มต้นโครงการ ทางเหนือของสถานีบางซื่อ 2 ประมาณ 800 เมตร วิ่งขนานกับแนวทางรถไฟสายใต้ในปัจจุบัน โดยเป็นทางยกระดับจากบางซื่อไปถึงบางบำหรุ และเริ่มลดระดับที่ กม.7+850 ลงสู่ระดับพื้นดิน จากสถานีบางบำหรุจนกระทั่งสิ้นสุดปลายทางบริเวณจุดตัดถนนสวนผักกาดเขตตลิ่งชัน
 • ระยะทาง     15.263 กิโลเมตร
 • ขนาดทาง      1.000 เมตร (Meter Gauge) เป็นทางคู่เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟสายใต้ปัจจุบัน
 • รูปแบบโครงสร้าง
 • โครงสร้างระดับดินเริ่มต้นจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนนสวนผัก ไปตามแนวเส้นทางรถไฟ สายใต้ผ่านถนนราชพฤกษ์ ข้ามคลองบางกอกน้อย ไปจนถึงซอยหมู่บ้านภาณุรังสี ระยะทางประมาณ 7.560 กม. โดยมีรั้วกั้นตลอดสองข้างทางเพื่อให้เกิดความสะดวก ในการเดินรถ และความปลอดภัยของผู้ใช้รถยนต์ โดยสามารถไปกลับรถได้ที่ทางกลับรถที่ได้สร้างไว้
  จากนั้นจะเป็นโครงสร้างยกระดับ ข้ามถนนจรัลสนิทวงศ์ แม่น้ำเจ้าพระยา ถนนประชาราษฎร์สาย 1 ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ถนนประชาชื่น ข้ามคลองประปา สิ้นสุดที่จุดเชื่อมต่อกับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต ระยะทางประมาณ 7.703 กม.

             โดยมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นสะพานคอนกรีตอัดแรง ชนิด Box Girderประเภท Balance Cantilever ขนาดช่วง (1x55.00) + (1x105.00) + (1x120.30) + (1x103.00) + (1x86.00) + (1x47.00) เมตร รองรับน้ำหนักบรรทุกมาตรฐาน U.20 และเป็นสะพานที่สามารถรองรับทางวิ่งได้ 2 ทาง
 • จำนวนสถานี         4 สถานี ได้แก่ สถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ สถานีตลิ่งชัน และสถานีบางกรวย-กฟผ.

 • สถานีบางซ่อน ( กม.13+509 )
  เป็นสถานียกระดับ
  เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง (บางซื่อ - บางใหญ่)

  สถานีบางบำหรุ ( กม.6+308 )
  เป็นสถานีระดับดิน
  เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีส้ม (บางบำหรุ-บางกะปิ)
  (ในอนาคต)

  สถานีตลิ่งช้น ( กม.1+979 )
  เป็นสถานีระดับดิน

  สถานีบางกรวย – กฟผ. (กม.10+600)
  เป็นสถานียกระดับ

 • ถนนเลียบทางรถไฟ (Local Road)
 •            ก่อสร้างตลอดแนว 2 ข้างทางรถไฟ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 21.76 กม.
        ช่วงที่ 1 เริ่มต้นที่บริเวณถนนประชาชื่น วิ่งเลียบทางซ้ายของทางรถไฟปัจจุบันไปสิ้นสุดก่อนข้าม แม่น้ำเจ้าพระยาที่ถนนประชาราษฎร์สาย 1
        ช่วงที่ 2 เริ่มต้นที่บริเวณถนนจรัลสนิทวงศ์ วิ่งเลียบสองข้างทางรถไฟผ่านสถานีบางบำหรุ สถานี ตลิ่งชันไปสิ้นสุดบริเวณถนนสวนผักก่อนถึงสถานีบ้านฉิมพลี
 • ทางกลับรถ (U-Turn) ประกอบด้วย
 •      - สะพานกลับรถบริเวณถนนสวนผัก 1 จุด
       - อุโมงค์กลับรถลอดใต้ทางรถไฟ บริเวณคลองบางกอกน้อย 2 จุด
       - ทางกลับรถระดับดินบริเวณสถานีบางบำหรุ 2 จุด
 • สะพานลอยและอุโมงค์ลอดทางรถไฟสำหรับคนเดิน
 •      - สะพานลอย 10 จุด ได้แก่ ถนนทุ่งมังกร ถนนราชพฤกษ์ ซอยหมู่บ้านร่มรื่น ถนนบางกอกน้อย-ตลิ่งชัน ถนนเทอดพระเกียรติ วัดสนามใน ซอยภาณุรังสี ซอยจรัลสนิทวงศ์ 89 ถนนประชาราษฎร์ และถนนประชาชื่น
       - อุโมงค์ลอดทางรถไฟ 2 จุด ที่สถานีตลิ่งชัน และสถานีบางบำหรุ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินไปมาระหว่างสองฝั่งทางรถไฟ
 • วงเงินค่าก่อสร้าง        9,087.390 ล้านบาท ( สำนักงบประมาณเห็นชอบเมื่อ 11 สิงหาคม 2552
 • ให้เพิ่มวงเงินค่าวัสดุของงานด้านทางตามปริมาณที่สำรวจได้จริง ส่งผลให้วงเงินเพิ่มขึ้นจากเดิม
  เดิมวงเงิน 8,748.399 ล้านบาท)
 • ระยะเวลาก่อสร้าง      1,100 วัน (15 มกราคม 2552 - 19 มกราคม 2555) • ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
  1. ปัญหาทางผ่านเสมอระดับซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างทางรถไฟกับถนนจะหมดไป ซึ่งจะทำให้ การเกิดอุบัติเหตุ การจราจรติดขัด และขบวนรถไฟรอหลีกหายไปอย่างสิ้นเชิง
  2. มีโครงสร้างทางใหม่ ปลอดภัย สามารถรองรับการเดินรถไฟด้วยระบบรถไฟฟ้า ที่ใช้ความเร็วสูงสุดได้ถึง 120 กม./ชม.(ช่วงในเมือง) และ 160 กม./ชม. (ช่วงนอกเมือง) ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของประเทศได้อย่างมาก และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาดไม่มีมลพิษ อีกทั้งมีเสียงเบาและสั่นสะเทือนน้อยมาก
  3. มีระบบการขนส่งทางรถไฟที่สะดวกและทันสมัย ตรงเวลา จูงใจให้คนหันมาใช้บริการรถไฟ มากขึ้น ลดความหนาแน่นของปริมาณการจราจรบนถนนลงได้ โดยคาดว่าเมื่อเดินรถระบบไฟฟ้าจะสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 60,000 คน/วัน ในปีที่เปิดดำเนินการ
  4. เมื่อมีการต่อขยายเส้นทางถึงจังหวัดนครปฐม จะส่งผลให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมให้คนย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ชานเมืองมากขึ้น เพราะสามารถเดินทางไป-กลับกรุงเทพฯ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ อันเป็นการส่งเสริมนโยบาย Modal shift ของประเทศไทย
             โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน จะส่งเสริมให้ประชาชนเลือกเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะรองรับขบวนรถไฟฟ้าชานเมือง ร่วมกับขบวนรถไฟทางไกล โดยขบวนรถไฟฟ้าชานเมืองจะจอดตามสถานีรายทาง ได้แก่ ตลิ่งชัน บางบำหรุ บางซ่อนและบางซื่อ ส่วนขบวนรถไฟทางไกล จะจอดเฉพาะที่สถานีบางบำหรุและบางซื่อเท่านั้น ทั้งนี้ การเดินขบวนรถไฟฟ้าชานเมืองจะเชื่อมต่อเป็นระบบเดียวกัน กับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต ที่สถานีกลางบางซื่อ ซึ่งจะก่อสร้างในโครงการฯ ช่วงบางซื่อ-รังสิต และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมในอนาคต โดยจะมีการจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล ตลอดจนจัดหาตู้รถไฟฟ้าไปพร้อมกันทั้งสองโครงการ
   
  ที่มา : วญส.ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง กส.508/ตผ./2552 ลง 07 สิงหาคม 2552
  วญส.ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง กส.836/ตผ./2552 ลง 28 ธันวาคม 2552

        บทสรุปของการดำเนินโครงการ

         ความคืบหน้าโครงการ

         ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

         สถานที่ติดต่อ
  สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
  ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
  โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
  ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
  โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
   

  คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
  โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
  โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550