การรถไฟแห่งประเทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 3 [ ทั้งหมด 1,027,244 ]      
 
         ความเป็นมาของโครงการ
28 สิงหาคม 2552 12.00 น.
 
          รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนที่จะช่วยให้ เกิดการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุนการขนส่ง และการลดปัญหามลพิษ จึงได้มีการพิจารณาการลงทุนด้านการขนส่งทางระบบรางมาโดยลำดับ เพื่อให้การลงทุนมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 เห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามลำดับความสำคัญจำเป็นเร่งด่วน 5 เส้นทาง รวมระยะทาง 118 กม. ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ข้อเสนอแนะและความต้องการของประชาชนและเห็นชอบการกำหนดนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทางรางฯ และแผนการดำเนินงานโครงการ โดยให้ปรับชื่อโครงการรถไฟฟ้า 5 เส้นทาง เป็น โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้มีความเข้าใจแนวทางการดำเนินโครงการขนส่งมวลชนระบบรางที่ชัดเจน สะท้อนพื้นที่และรูปแบบการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย
  1. ระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ของ รฟท. ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน, บางซื่อ – รังสิต และ บางซื่อ – มักกะสัน – หัวหมาก รวมระยะทางประมาณ 60 กม. ทำหน้าที่ในการบริการขนส่งผู้โดยสารที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชานเมืองเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบรางที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้อนผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในเขต กทม. ที่มีโครงข่ายอยู่แล้ว และที่จะสร้างเพิ่มในอนาคต (รฟม. และ กทม. )

    โครงการที่จะดำเนินงานในระยะแรก 5 เส้นทาง


  2. ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ได้แก่  รถไฟฟ้าสายสีม่วงและสีน้ำเงินของ รฟม.  และรถไฟฟ้าสายสีเขียวของ กทม.  รวมระยะทางประมาณ 77 กม.  ซึ่งเป็นการกระจายการเดินทางในเมืองที่ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ใน กทม.  เกิดเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ  สะดวกในการเดินทางของประชาชน  ลดความแออัดการจราจรและมลภาวะทางถนน

                เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  ศักยภาพ และคุณภาพการให้บริการรถไฟชานเมืองของ รฟท. ให้สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย  ตลอดจนเตรียมรองรับการให้บริการเดินรถด้วยระบบรถไฟฟ้าในอนาคต  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550  อนุมัติโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงรังสิต – บางซื่อ – ตลิ่งชัน  ประกอบด้วยช่วงบางซื่อ – รังสิต  ระยะทางประมาณ 26 กม.  วงเงิน 52,220 ล้านบาท  และ ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน  ระยะทางประมาณ 15 กม.  วงเงิน 13,133 ล้านบาท  โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระการลงทุนในส่วนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด  ภายใต้การดำเนินโครงการดังกล่าว  ทางรถไฟและถนนตัดผ่านจะอยู่คนละระดับ  ไม่มีจุดตัดเสมอระดับอีกต่อไป  ดังนั้นปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณทางผ่าน รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุที่ทางผ่านก็จะหมดไปอย่างสิ้นเชิง

โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550


 
ที่มา : วญส.ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง กส.508/ตผ./2552 ลง 07 สิงหาคม 2552

      บทสรุปของการดำเนินโครงการ

       ความคืบหน้าโครงการ

       ประกาศ/ข้อมูลอื่น ๆ

       สถานที่ติดต่อ
สำนักงานภาคสนาม โครงการรถไฟสายสีแดง
ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน โทร 0-2587-3580
โครงการรถไฟสายสีแดงช่วง บางซื่อ-รังสิต
ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
โทร 0-2220-4774 , 0-2224-5061
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
โครงการที่จะดำเนินงานในระยะทาง 5 เส้นทาง
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - ตลิ่งชัน
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต
โครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง) ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2550