การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 6,556 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 5 มีนาคม 2557
 
9 กันยายน 2556 11:00:00
           ณ  วันที่ 05 มีนาคม 2557 (กส.80/102/2557)
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

            คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติ เมื่อ 16 มีนาคม 2555 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ โดยให้การรถไฟฯ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ต่อไป


        3. การขออนุมัติโครงการ
           - ครม. มีมติเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบให้การรถไฟฯ ดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วง ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง ( Chord Line ) จำนวน 3 แห่ง วงเงินโครงการรวม 11,348.35 ล้านบาท (แยกการดำเนินงานเป็น 2 สัญญา) โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศให้การรถไฟฯ ในการดำเนินโครงการ และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทรวงการคลังเพื่อชดใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากการดำเนินโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น ให้การรถไฟฯ นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาตามความจำเป็นต่อไป
           - ครม. มีมติเมื่อ 2 ตุลาคม 2555 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ วงเงิน 11,348.35 ล้านบาท และ ให้การรถไฟฯ กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินโครงการนี้ โดยให้ สงป. พิจารณาจัดสรรงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นงบชำระหนี้ให้แก่การรถไฟฯ เพื่อใช้ชำระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรง


        4. การเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines)
            - ครม. มีมติเมื่อ 2 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมือง ที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ชุมทางแก่งคอย และชุมทางบ้านภาชีและประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556
            - การรถไฟฯ ดำเนินการปิดประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในท้องที่เกี่ยวข้องได้แก่ อยุธยา สระบุรี และฉะเชิงเทรา เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556
            - ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจพื้นที่ที่จะเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง


        5. การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
            - เนื่องจากการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟตามโครงการนี้ เป็นการก่อสร้างอุโมงค์คู่ขนานไปกับอุโมงค์รถไฟที่มีอยู่เดิมในทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - แก่งคอย ซึ่งมีประกาศกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติตั้งแต่ปี 2538 การรถไฟฯ ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.สระบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงร่วมกันระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556 โดยได้ลงนามในบันทึกการตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เมื่อ 27 มีนาคม 2556 และ จ.สระบุรี มีหนังสือแจ้งอนุญาตให้การรถไฟฯ เข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เมื่อ 22 เมษายน 2556

        6. การจัดการประกวดราคา
            - การรถไฟฯ ได้ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย สัญญาที่ 1 : งานก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย และช่วงบุใหญ่ - แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Lines) 3 แห่ง เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2557 และจำหน่ายเอกสารประกวดราคาฯ ระหว่างวันที่ 4 - 12 มีนาคม 2557 กำหนดเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 9 มิถุนายน 2557


        7. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
            - จัดทำราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างขอรับความเห็นชอบ ก่อนนำเผยแพร่ในเว็บไซต์ของการรถไฟฯ ตามมติ ครม. เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยราคากลางฯ

วญส ที่ กส.80/102/2557 ลง 5 มีนาคม 2557

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ