การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 6 [ ทั้งหมด 30,724 ]

        
ชื่อโครงการ
 
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย
แผนที่โครงการ

เหตุผลความจำเป็น
เส้นทางรถไฟสายฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า -แก่งคอยเป็นเส้นทางหนึ่งที่ใช้ในการส่งสินค้า ไปยังท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นประตูการค้าที่สำคัญของประเทศ โดยในปัจจุบันสภาพทางรถไฟในช่วงดังกล่าวเป็นทางเดี่ยว ทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง โดยต้องเสียเวลารอเพื่อสับหลีกขบวนรถไฟ อีกทั้งเมื่อพิจารณาปริมาณการขนส่งในปัจจุบัน จะพบว่าในช่วงแก่งคอย-คลองสิบเก้า มีปริมาณการขนส่งสินค้าโดยเฉลี่ยประมาณ 5,880 ตัน/วัน โดยมีขบวนรถสินค้าวิ่งบนช่วงดังกล่าว 30 ขบวน/วัน ในขณะที่ความจุทางในช่วงดังกล่าว สามารถรองรับได้ 35-36 ขบวน/วัน และในช่วงคลองสิบเก้า-ฉะเชิงเทรา มีปริมาณการขนส่งสินค้าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 5,890 ตัน/วัน มีปริมาณผู้โดยสาร ซึ่งผ่านเส้นทางในช่วงดังกล่าว 5,500 คน/วัน (ขบวนรถโดยสารจะผ่านเฉพาะช่วงคลองสิบเก้า-ฉะเชิงเทรา เป็นขบวนรถไฟธรรมดาเส้นทางกรุงเทพฯ-อรัญประเทศ-กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ-กบินทร์บุรี-กรุงเทพฯ และ กรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี-กรุงเทพฯ) โดยมีขบวนรถสินค้า และขบวนรถโดยสารวิ่งรวมกันประมาณ 40-44 ขบวน/วัน ในขณะที่ความจุทางในช่วงดังกล่าวสามารถรองรับได้ 38-40 ขบวน/วัน จากสภาพดังกล่าวจะเห็นว่ามีความหนาแน่น ของขบวนรถค่อนข้างมากโดยเฉพาะช่วงคลองสิบเก้า-ฉะเชิงเทรา มีปริมาณการขนส่งมากกว่าความจุทาง

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
FIRR = 6.75 %
EIRR = 27.31 %

ลักษณะโครงการ
- ก่อสร้างทางใหม่อีก 1 ทาง เริ่มจากสถานีฉะเชิงเทรา (กม.61+190) ถึงสถานีแก่งคอย (กม.167+800) รวมระยะทางประมาณ 106 กม.
- จัดเตรียมและเวนคืนที่ดินประมาณ 119 ไร่ บริเวณนอกย่านสถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ชุมทางบ้านภาชี และชุมทางแก่งคอย เพื่อการก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมือง (Chord Line)
- ก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมือง จำนวน 2 ทาง ในพื้นที่ที่เวนคืนตามข้อ 2 บริเวณนอกย่านสถานี เพื่อใช้เป็นทางคู่เลี่ยงเมือง รวม 3 แห่ง ระยะทางประมาณ 7.1 กม. ได้แก่ ที่ชุมทางฉะเชิงเทราระหว่าง กม.61+190 ถึง กม.62+600เชื่อมสายคลองสิบเก้า-แก่งคอยกับสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ระยะทาง 1.41 กม. ที่ชุมทางบ้านภาชีระหว่าง กม.92+000 ถึง กม.93+600 เชื่อมสายเหนือกับสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทาง 1.60 กม. ที่ชุมทางแก่งคอยระหว่าง กม.163+350 ถึง กม.167+400เชื่อมสายตะวันออกเฉียงเหนือกับสายคลองสิบเก้า - แก่งคอยระยะทาง 4.05 กม.
- ก่อสร้างอุโมงค์บริเวณเขาพระพุทธฉาย ขนานไปกับอุโมงค์เดิม กม.147+100 ถึง กม.148+307 ระยะทางประมาณ 1.2 กม.
- ก่อสร้างสถานีเพิ่มเติม จำนวน 1 สถานี ได้แก่ สถานีไผ่นาบุญ ที่ กม.162+819 ระหว่างสถานีบุใหญ่และสถานีแก่งคอย เพื่อใช้เป็นสถานีควบคุมระบบอาณัติสัญญาณ (Block Post Station) รวมทั้งอาคารประกอบสถานีอื่นๆ ที่มีอยู่เดิมเพื่อความสมบูรณ์
- ติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมสำหรับทางคู่ช่วงฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - แก่งคอย และ ทางคู่เลี่ยงเมือง

งบประมาณ
                11,348.35 ล้านบาท

ประโยชน์
- ความจุของทางจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว สามารถเดินรถได้ตรงเวลาโดยไม่ต้องรอหลีก ความเร็วเฉลี่ยของขบวนรถ และความปลอดภัยในการเดินรถเพิ่มมากขึ้น
- รองรับการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกและท่าเรือแหลมฉบัง กับพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น น้ำมัน ก๊าซ LPG ปูนซีเมนต์ สินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ เป็นต้น
- สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง (Modal Shift) ไปสู่ระบบราง และสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
- ทำให้ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้าหัน มาใช้บริการขนส่งระบบรางมากขึ้น เป็นประโยชน์ ต่อการใช้พลังงานและลดต้นทุนการขนส่งของ ประเทศ
- ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนสายต่างๆ ที่เชื่อมภาคตะวันออกกับภาคเหนือและภาคตะวันออก- เฉียงเหนือ ลดการใช้น้ำมันสำหรับรถยนต์บรรทุก ลดอุบัติ- เหตุและลดการสูญเสียต่างๆ บนท้องถนน

สถานะปัจจุบัน
-  อยู่ระหว่างการประกวดราคา

 
   
 

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ