การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 3,903 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 03 กันยายน 2556
 
9 กันยายน 2556 11:00:00
           ณ  วันที่ 03 กันยายน 2556 (รฟ.กส.1000/676/2556)
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

            คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติ เมื่อ 16 มีนาคม 2555 เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ โดยให้การรถไฟฯ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ต่อไป


        3. การขออนุมัติโครงการ
           - ครม. มีมติเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบให้การรถไฟฯ ดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วง ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง ( Chord Line ) จำนวน 3 แห่ง วงเงินโครงการรวม 11,348.35 ล้านบาท (แยกการดำเนินงานเป็น 2 สัญญา) โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศให้การรถไฟฯ ในการดำเนินโครงการ และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทรวงการคลังเพื่อชดใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากการดำเนินโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น ให้การรถไฟฯ นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาตามความจำเป็นต่อไป
           - ครม. มีมติเมื่อ 2 ตุลาคม 2555 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ วงเงิน 11,348.35 ล้านบาท และ ให้การรถไฟฯ กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินโครงการนี้ โดยให้ สงป. พิจารณาจัดสรรงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นงบชำระหนี้ให้แก่การรถไฟฯ เพื่อใช้ชำระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรง
           - การรถไฟฯ รายงานกระทรวงคมนาคมเมื่อง 15 มกราคม 2556 ขออนุมัติรวมสัญญาก่อสร้างทางรถไฟพร้อมทางคู่เลี่ยงเมืองฯ และสัญญาก่อสร้างทางรถไฟและอุโมงค์รถไฟบริเวณเขาพระพุทธฉายฯ เป็นสัญญาเดียว
           - กระทรวงคมนาคมรายงานเสนอขออนุมัติไปยังสำนักเลขาธิการ ครม.เมื่อ 30 เมษายน 2556 และคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอ ครม. คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ประชุมเมื่อ 31 พฤษภาคม 2556 เห็นควรปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อ 10 กรกฎาคม 2555 คค.จึงขอถอนเรื่องและให้ถือปฏิบัติตามมติ ครม.ดังกล่าว ซึ่งให้ดำเนินการแยกสัญญาก่อสร้างโครงการออกเป็น 2 สัญญา ซึ่งคณะกรรมการรถไฟฯ ได้รับทราบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2556 และให้ดำเนินการต่อไปตามมติ ครม.


        4. การขอออกพระราชกฤษฎีกาฯ
            - ครม. รับอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ชุมทางแก่งคอย และชุมทางบ้านภาชี จาก ครม. เมื่อ 12 เมษายน 2554 และให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป
            - คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการตรวจร่างพระราชกฤษฎีกาเมื่อ 11 กรกฎาคม 2554
            - การรถไฟฯ ได้แก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาและแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา โดยแยกเป็น 3 ฉบับ ตามพื้นที่เวนคืน และเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้ง เมื่อ 18 มิถุนายน 2555
            - การรถไฟฯ ได้แก้ไขแผนที่แนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาตามที่ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันและเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้งเมื่อ 17 ธันวาคม 2555
            - การรถไฟฯ ได้แจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เมื่อ 30 มกราคม 2556
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้นำเรื่องเสนอสำนักเลขาธิการ ครม. พิจารณาเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556
            -
ครม. มีมติเมื่อ 2 กรกฎาคม 2556 เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป


        5. การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
            - เนื่องจากการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟตามโครงการนี้ เป็นการก่อสร้างอุโมงค์คู่ขนานไปกับอุโมงค์รถไฟที่มีอยู่เดิมในทางรถไฟสายคลองสิบเก้า - แก่งคอย ซึ่งมีประกาศกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติตั้งแต่ปี 2538 การรถไฟฯ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555 ขอให้ตรวจสอบและยืนยันแนวเส้นทางโครงการว่าถูกต้องตรงกับประกาศกรมป่าไม้เมื่อปี 2538 หรือไม่ และได้มีการตรวจสอบข้อมูล
            -
การรถไฟฯ ร่วมกับ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.สระบุรี และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงร่วมกันระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556 และได้ลงนามในบันทึกการตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เมื่อ 27 มีนาคม 2556
            - จ.สระบุรี มีหนังสือแจ้งอนุญาตให้การรถไฟฯ เข้าใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้เมื่อ 22 เมษายน 2556

        6. การจัดการประกวดราคา
            - อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขร่างขอบเขตงาน (TOR) ก่อนนำเผยแพร่ในเว็บไซต์และการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบ e-Auction

        7. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
            - อยู่ระหว่างการรายงานขอรับความเห็นชอบผลการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short List) จำนวน 6 ราย ก่อนการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและราคาให้พิจารณาต่อไป
วญส ที่ รฟ.กส.1000/676/2556 ลง 3 กันยายน 2556

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ