การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 2 [ ทั้งหมด 6,847 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
 
1 ตุลาคม 2555 11:37:00
           ณ  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

            คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติ เมื่อ 16 มีนาคม 2555 เห็นชอบกับความเห็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมฯ เมื่อ 30 มีนาคม 2555 ต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ โดยให้การรถไฟฯ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ต่อไป

        3. การขออนุมัติโครงการ
           - ครม. มีมติเมื่อ 10 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบให้การรถไฟฯ ดำเนินโครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วง ฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย พร้อมทางคู่เลี่ยงเมือง ( Chord Line ) จำนวน 3 แห่ง วงเงินโครงการรวม 11,348.35 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ และค้ำประกันเงินกู้ภายในประเทศให้การรถไฟฯ ในการดำเนินโครงการ และให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กระทรวงการคลังเพื่อชดใช้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากการดำเนินโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น ให้การรถไฟฯ นำเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาตามความจำเป็นต่อไป
           - ครม. มีมติเมื่อ 2 ตุลาคม 2555 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในประเทศ วงเงิน 11,348.35 ล้านบาท และ ให้การรถไฟฯ กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง เพื่อดำเนินโครงการนี้ โดยให้ สงป. พิจารณาจัดสรรงบ ประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นงบชำระหนี้ให้แก่การรถไฟฯ เพื่อใช้ชำระหนี้คืนแก่แหล่งเงินกู้โดยตรง


        4. การขอออกพระราชกฤษฎีกาฯ
            - ครม. รับอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ชุมทางแก่งคอย และชุมทางบ้านภาชี จาก ครม. เมื่อ 12 เมษายน 2554 และให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป
            - คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการตรวจร่างพระราชกฤษฎีกาเมื่อ 11 กรกฎาคม 2554
            - การรถไฟฯ ได้แก้ไขร่างพระราชกฤษฎีกาและแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกา โดยแยกเป็น 3 ฉบับ ตามพื้นที่เวนคืน และเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกครั้ง เมื่อ 9 กรกฎาคม 2555
            - คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบร่างพระราชกฤษฎีกาฯ และให้การรถไฟฯ ยืนยันความเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เมื่อ 18 มิถุนายน 2555 โดยได้เชิญผู้แทนการรถไฟฯ ไปร่วมชี้แจงรายละเอียดและตรวจสอบแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีการ่วมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เมื่อ 1 สิงหาคม 2555
            - การรถไฟฯ ได้แจ้งดำเนินการปรับปรุงเอกสารและตรวจสอบแผนที่ฯ เพิ่มเติม โดยคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จภายในเดือนธันว่าคม 2555


        5. การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
            - กรมป่าไม้แจ้งให้ยื่นคำขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่าสงวนตั้งอยู่ ซึ่งการรถไฟฯ ได้ประสาน อบต. ในพื้นที่และลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในพื้นที่ และ ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการแล้ว
            - เนื่องจากการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟตามโครงการนี้ เป็นการก่อสร้างอุโมงค์คู่ขนานไปกับอุโมงค์รถไฟที่มีอยู่เดิมในทางรถไฟสายคลองสิบเก้า – แก่งคอย ซึ่งมีประกาศกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติตั้งแต่ปี 2538 การรถไฟฯ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระบุรี เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2555 ขอให้ตรวจสอบและยืนยันแนวเส้นทางโครงการว่าถูกต้องตรงกับประกาศกรมป่าไม้เมื่อปี 2538 หรือไม่ เพื่อจะได้สามารถเข้าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนต่อไป

        6. การจัดการประกวดราคา
            - การรถไฟฯ ลงนามในสัญญาจ้างบริษัทเอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนส์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา เพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคาฯ เมื่อ 24 สิงหาคม 2555 และที่ปรึกษาฯ เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา เมื่อ 29 สิงหาคม 2555
            - ที่ปรึกษาได้เสนอร่างเอกสารประกวดราคาและประมาณราคาค่าก่อสร้างให้การรถไฟฯ พิจารณาเมื่อ ปลายเดือนกันยายน 2555 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบแก้ไข
            - เพื่อให้สามารถดำเนินการประกวดราคาได้โดยเร็ว การรถไฟฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ (TOR) และคณะกรรมการจัดทำราคากลาง ตามระเบียบการพัสดุฯ ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และระเบียบการรถไฟฯ แล้ว และอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการ

        7. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง
            - การรถไฟฯ ส่งหนังสือเชิญชวนบริษัทที่ปรึกษา จำนวน 38 ราย ให้เข้าร่วมการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย (Short list) เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2555 โดยให้แจ้งความประสงค์พร้อมยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ ผลงานและประสบการณ์ให้การรถไฟฯ พิจารณาในวันที่ 17 ธันวาคม 2555
วญส ที่ กส.787/ตผ./2555 ลง 25 ตุลาคม 2555

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ