การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 3,376 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554
 
7 ตุลาคม 2554 11.00 น.
           ณ  วันที่ 31 สิงหาคม  2554
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุงแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

            - คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมฯ มีมติเมื่อ 30 มีนาคม 2554 ให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งได้ปรับปรุงข้อมูลจนครบถ้วนแล้ว นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
            - ทปษ.กำลังเร่งจัดทำรายงาน EIA ฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลตามที่ สผ. แจ้งมา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา

        3. การขออนุมัติโครงการ
           อยู่ระหว่างจัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการรถไฟฯ เพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินการต่าง ๆ ต่อเนื่องจากความเห็นของหน่วยงานเกี่ยวข้อง จากนั้นจะนำรายงานกระทรวงคมนาคมพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการต่อไป


        4. การขอออกพระราชกฤษฎีกาฯ
            - ได้รับอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ชุมทางแก่งคอย และชุมทางบ้านภาชี จาก ครม. เมื่อ 12 เมษายน 2554 และให้ส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาต่อไป
            - คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการตรวจร่างพระราชกฤษฎีกาเมื่อ 11 กรกฎาคม 2554
            - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแผนที่แนบท้ายร่างพระราชกฤษฎีกา


        5. การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
            - กรมป่าไม้แจ้งให้ยื่นคำขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่าสงวนตั้งอยู่ ซึ่งการรถไฟฯ ได้ประสาน อบต. ในพื้นที่และลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในพื้นที่ และ ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการแล้ว
            - อยู่ระหว่างเตรียมหลักฐานประกอบการยื่นคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามระเบียบกรมป่าไม้ฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่ที่ป่านั้นตั้งอยู่ ซึ่งขณะนี้ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินโครงการฯ จาก อบต. เจริญธรรม แล้ว และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก อบต. ห้วยแห้ง จะได้นำไปประกอบการยื่นคำขอใช้พื้นที่ฯ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป
วญส ที่ กส.659/ตผ./2553 ลง 15 สิงหาคม 2554

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ