การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 3,642 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554
 
21 กรกฎาคม 2554 10.30 น.
           ณ  วันที่ 30 มิถุนายน  2554
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุง แบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

         คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมฯ มีมติ เมื่อ 30 มีนาคม 2554 ให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งได้ปรับปรุงข้อมูลจนครบถ้วนแล้ว นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

        3. การขออนุมัติโครงการ
           การประมวลข้อมูลโครงการฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และปรับปรุงข้อมูลโครงการให้สอดคล้องกับผลการพิจารณารายงาน EIA รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตามความเห็นกระทรวงคมนาคม ดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะรายงานกระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอ ครม. ภายในเดือนกรกฎาคม 2554

        4. การขอออกพระราชกฤษฎีกาฯ
            - ได้รับอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ชุมทางแก่งคอย และชุมทางบ้านภาชี จาก ครม. เมื่อ 12 เมษายน 2554
            - สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา และให้ผู้แทนการรถไฟฯ เข้าชี้แจงเมื่อ 29 มิถุนายน 2554

        5. การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
            - กรมป่าไม้แจ้งให้ยื่นคำขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่าสงวนตั้งอยู่ ซึ่งการรถไฟฯ ได้ประสาน อบต. ในพื้นที่ และลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในพื้นที่ และ ชี้แจงข้อมูลรายละเอียดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการแล้ว
            - การรถไฟฯ มีหนังสือถึง อบต. เจริญธรรม และ อบต. ห้วยแห้ง เมื่อ 1 มิถุนายน 2554 เพื่อขออนุญาต เข้าทำการศึกษาและสำรวจด้านป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประกอบการขอใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ป่าสงวน
วญส ที่ กส.596/ตผ./2553 ลง 19 กรกฎาคม 2554

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ