การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 3,057 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554
 
29 มิถุนายน 2554 14.00 น.
           ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม  2554
         1. การศึกษาทบทวนความเหมาะสมฯ และปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุง แบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

         - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ เมื่อ 30 มีนาคม 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณา

        3. การขออนุมัติดำเนินโครงการ
        - อยู่ระหว่างการประมวลข้อมูลโครงการฯ ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และให้ปรับปรุงข้อมูลโครงการให้สอดคล้องกับผลการพิจารณารายงาน EIA รวมทั้งปรับปรุงแผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ตามความเห็นกระทรวงคมนาคม

        4. การขอออกพระราชกฤษฎีกาฯ
            - ได้รับอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ชุมทางแก่งคอย และชุมทางบ้านภาชี จาก ครม. เมื่อ 12 เมษายน 2554 และอยู่ระหว่างนำร่างพระราชกฤษฎีกาให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา

        5. การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
            - กรมป่าไม้แจ้งให้ยื่นคำขอต่อจังหวัดท้องที่ที่ป่าสงวนตั้งอยู่ ซึ่งการรถไฟฯ ได้ประสาน อบต. ในพื้นที่และลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในพื้นที่ และชี้แจงข้อมูลรายละเอียดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำหนังสือถึง อบต. เจริญธรรม และ อบต. ห้วยแห้ง เพื่อขออนุญาตเข้าทำการศึกษาแลสำรวจด้านป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อประกอบการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนต่อไป
วญส ที่ กส.546/ตผ./2554 ลง 27 มิถุนายน 2554

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ