การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 2,802 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
 
30 มีนาคม 2554 10.30 น.
           ณ  วันที่ 15 มีนาคม  2554
         1. การศึกษาทบทวนและปรับปรุงรายละเอียดฯ
             การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินการศึกษา ทบทวน ผลการศึกษาความเหมาะสม ปรับปรุง แบบรายละเอียดทางวิศวกรรมและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง จัดทำเอกสารประกวดราคาและ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม งานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

        2. เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

         การรถไฟฯ รายงานชี้แจงเพิ่มเติมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมฯ เมื่อ 8 ธันวาคม 2553 เรื่องยังอยู่ระหว่างการพิจารณา

        3. การขออนุมัติโครงการ
           การรถไฟฯ รายงานเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้ง เมื่อ 3 มีนาคม 2554 โดยชี้แจงเพิ่มเติมข้อมูลตามประเด็นความเห็นของหน่วยงานต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี

        4. การขอออกพระราชกฤษฎีกาฯ
            การรถไฟฯ รายงานกระทรวงคมนาคมเพื่อขอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ชุมทางแก่งคอย และชุมทางบ้านภาชี เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2554

        5. การขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
            - เพื่อประกอบการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามระเบียบของกรมป่าไม้ ในการก่อสร้าง อุโมงค์เขาพระฉาย รฟท. ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยตรงจากโครงการฯ ในท้องที่ตำบลเจริญธรรม และตำบลห้วยแห้ง จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1 เมื่อ 28 มกราคม 2554 และครั้งที่ 2 เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2554
วญส ที่ กส.274/ตผ./2553 ลง 28 มีนาคม 2554

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ